Monumentensubsidie

Voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten is instandhoudingsubsidie beschikbaar.

Instandhoudingsubsidie is er om de bouwkundige staat van een monument in stand te houden.

Hiermee wordt toekomstig groot onderhoud voorkomen of het op sobere en doelmatige wijze treffen van voorzieningen om (bouwtechnische) gebreken op te heffen, die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van het gemeentelijk monument.

Deze subsidie is een tegemoetkoming in de kosten. Burgemeester en wethouders stellen de subsidiabele kosten vast. Van de subsidiabele kosten wordt 50% als instandhoudingsubsidie aan de eigenaar uitgekeerd, tot een maximum van € 5.000,00 per monument per 5 jaar.

Voor het uitvoeren van de instandhoudingswerkzaamheden is meestal een omgevingsvergunning vereist. Voor het uitvoeren van kleinschalige onderhoudswerkzaamheden, waar de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet wijzigt, is meestal geen omgevingsvergunning vereist.

 • aanneemsom Risicoverrekening van loon- en materiaalstijgingen;
 • kosten van de architect overeenkomstig de SR 1997 en van de constructeur, voor zover inschakeling noodzakelijk is;
 • verschuldigde omzetbelasting, voor zover niet verrekenbaar;
 • noodzakelijk meerwerk, voor zover vooraf door burgemeester en wethouders goedgekeurd;
 • kosten van bouwhistorisch onderzoek;
 • aan het dak: het incidenteel vernieuwen van pannen of het herstellen van leiwerk, het repareren en vernieuwen van zink en lood en het onderhoud van brand- en bliksembeveiliging;
 • reparaties aan schoorstenen;
 • aan goten en regenafvoeren: het opheffen van verstoppingen, reparaties en schoonmaak alsmede werkzaamheden die de waterhuishouding rondom het monument bevorderen;
 • aan gevels: het herstellen van voeg- of pleisterwerk, reparaties aan natuursteen, baksteen, beton en houtwerk;
 • buitenschilderwerk;
 • reparaties aan ramen, deuren en kozijnen;
 • opstellen van een bouwkundig inspectierapport;
 • kosten van het lidmaatschap en inspectierapport van de Monumentenwacht Noord-Holland.
 • Alleen eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen een instandhoudingsubsidie aanvragen.
 • Instandhoudingsubsidie kan alleen worden verleend na het indienen van een aanvraag en voordat feitelijk met de werkzaamheden is begonnen.
 • De eigenaar van een gemeentelijk monument is verplicht lid van de Monumentenwacht Noord-Holland.

Voor het indienen van een aanvraag zijn de volgende gegevens en bescheiden nodig:

 • een beschrijving van de werkzaamheden (restauratieplan);
 • een gespecificeerde begroting van de kosten;
 • een bewijs van lidmaatschap van de Monumentenwacht Noord-Holland;
 • een inspectierapport van de Monumentenwacht Noord-Holland.

Subsidie aanvragen