Bodemonderzoek

Op verontreinigde grond mag niet worden gebouwd. Een bodemonderzoek, waarin de mate van de verontreiniging wordt aangetoond, is verplicht. Voor bepaalde gebieden in Purmerend kan door de gemeente een ontheffing van het bouwverbod worden verleend.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu of bouwen wordt het aspect van de bodemgesteldheid, indien van toepassing, automatisch in de procedure meegenomen.

Bodemonderzoek is verplicht bij:

  • Grondaankoop- en gronduitgiftetransacties waarbij de gemeente betrokken is.
  • Wanneer de gemeente als eigenaar of gebruiker milieuverontreiniging in de grond vermoedt.
  • Bij het starten of beĆ«indigen van bodembedreigende activiteiten bij bedrijven.
  • Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij activiteiten op het gebied van milieu of bouwen (bij bouwwerkzaamheden in of op de grond). In bepaalde gevallen kan een ontheffing verleend worden.

Vooronderzoek

Dit onderzoek wordt verricht om de bodemopbouw, de diepte en de stromingsrichting van het grondwater en het gebruik van de locatie in het verleden en heden vast te stellen. Op basis van deze bevindingen wordt de locatie als 'verdacht' (verontreinigd) of 'niet verdacht' (niet verontreinigd) aangemerkt.

Bodemonderzoeksopzet

Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek stelt een bodemonderzoeksbureau een onderzoeksopzet vast. De gemeente moet deze opzet goedkeuren. Het bureau voert het onderzoek uit en maakt hiervan een onderzoeksrapport op. De gemeente kan u aan adressen van onderzoeksbureaus helpen.

Bodemonderzoeksrapport

Op basis van het rapport wordt de omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu of bouwen verleend of is nader onderzoek vereist. De gemeente kan ook voorwaarden en voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning op grond van de bodemsamenstelling. Indien bodemsanering noodzakelijk is, kunnen extra voorschriften opgenomen worden in de omgevingsvergunning.

Het bodemonderzoek moet volgens een wettelijke richtlijn en door een Kwalibo-erkend bedrijf worden uitgevoerd.