Bouwlawaai ontheffing

Voor het overschrijden van de geluidsnormen tijdens reguliere werktijden (maandag tot en met zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur) heeft u een ontheffing van het college van burgemeester en wethouders nodig.

Ook voor het werken buiten de reguliere werktijden moet u een ontheffing aanvragen. Alleen in uitzonderingsgevallen mag worden afgeweken van de geluidsnormen.

Wat mag (niet)

Hei-, bouw-, en sloopwerkzaamheden met een geluidsniveau van meer dan 60 dB(A) op de gevel van de woning en/of gebruiksfunctie het dichtst in de buurt moeten worden uitgevoerd op werkdagen (maandag tot en met zaterdag) tussen 07:00 uur en 19:00 uur.

Werken buiten de dagelijkse werktijden (maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur) is niet toegestaan. Dit geldt ook voor werkzaamheden die minder dan 60 dB(A) op de gevel het dichtst in de buurt zijnde woning en/of gebruiksfunctie veroorzaken.

Geluidsnormen

Bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen geluidshinder geven voor omwonenden. Om deze hinder zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken gelden er geluidsvoorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de "Beleidsregel geluidsbelasting en optredende trillingen door hei-, bouw- en sloopwerkzaamheden 2014".

Ontheffing

De ontheffing moet u uiterlijk vier weken vóór uitvoering van de bouw- of sloopwerkzaamheden indienen.

U moet in de aanvraag motiveren waarom u in aanmerking komt voor een ontheffing. De ontheffing kan worden verleend voor:

  • de maximale dagwaarde óf
  • werken buiten de reguliere werktijden

Kosten

De legeskosten voor de ontheffing zijn € 257,90.

Aanvragen ontheffing