Bouwterrein Baanstee Noord

In 2011 is er op de percelen van Baanstee Noord die vallen onder fase 1, een voorbelasting van zand aangebracht met een laagdikte van ca. 0,60. In 2022 is ook begonnen met een voorbelasting van zand op de resterende percelen. Hieronder is het bestaande maaiveld aanwezig bestaande uit een laag teelaarde van ca. 0,30 m met daaronder een kleipakket. De uitgeefbare percelen zijn afgewerkt op gemiddeld -3.00 NAP.

Ieder bouwterrein dient binnen de eigen perceelgrenzen te liggen. De inrichting van het bouwterrein dient in overleg, via de toezichthouder, met de gemeente te worden
gepaald en op tekening te worden vastgelegd. Genoemde tekening dient door de gemeente te worden goedgekeurd. Op deze tekening dient onder andere de plaats van de keten en opslag van bouwmaterialen te worden aangegeven. Aanpassingen aan bouwwegen, bouwterrein, kabels, uitzetwerk en dergelijke mogen pas gebeuren, nadat de gemeente goedkeuring heeft gegeven.

Alle activiteiten moeten binnen het bouwterrein plaatsvinden. Opslag op de openbare weg is niet toegestaan. De bouwer draagt er zorg voor dat het bouwterrein, daarbij inbegrepen de openbare weg, groenvoorzieningen en waterpartijen, niet worden bevuild. Tevens dat er een regelmatige afvoer van bouwafval plaatsvindt en dat aangrenzende wegen regelmatig worden gereinigd. Bij zand-/grondtransport moet de weg aan het einde van de dag schoon te zijn. Bouwwegen zijn openbare wegen en kunnen uitsluitend in overleg met de gemeente aan het verkeer worden onttrokken. In verband met de logistiek van andere bouwprojecten moet dit in overleg tijdig plaatsvinden.