Waterstanden Baanstee Noord

Op bedrijventerrein Baanstee Noord wordt gewerkt met een flexibel waterpeilbeheer.

Dit betekent een bovengrens van -4.55 NAP en een ondergrens van -4.65 NAP. Het gemiddelde waterpeil anno 2016 is -4.60 NAP. Het gemiddelde waterpeil zal over periode van ongeveer 5 jaar (2017 – 2022) worden verhoogd naar -4.33 NAP.

Vrijkomend bronneringswater van de bouw kan tijdelijk worden geloosd op het open water. U moet hiervoor een vergunning aanvragen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het bronneringswater mag niet worden geloosd op andere percelen of de openbare ruimte. Als de hierboven bedoelde lozing niet mogelijk is en het gemeenteriool is aangelegd, mag, na vooraf verkregen toestemming, worden geloosd op het hemelwaterriool. U moet hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente Purmerend. Bij lozing op het hemelwaterriool dient een nader goed te keuren zandvang te worden toegepast.

De waterhuishouding bij de bestaande waterpartijen mag onder geen voorwaarde verstoord worden.