Bestemmingsplan Buitengebied Beemster

De gemeente heeft het bestemmingsplan voor het buitengebied van Beemster geactualiseerd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied Beemster 2012 - partiële herziening 2021’.

In dit plan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Het plan is sinds 1 maart 2023 onherroepelijk. Wel heeft de Raad van State in zijn uitspraak naar aanleiding van beroepen een aantal specifieke onderdelen vernietigd en daarbij opdracht gegeven het plan te repareren.

In de partiële herziening zijn de afspraken die we hierover hebben gemaakt officieel vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Bedrijven mogen onder voorwaarden bouwen 'buiten het bouwvlak' binnen 2 hectare.
  • De mogelijkheden voor nevenactiviteiten zijn verruimd.
  • De maximale goothoogte van bedrijfsgebouwen is verhoogd van 4 meter naar 5,5 meter.
  • Voor bepaalde onderwerpen is het mogelijk om, voordat u een plan indient, een keukentafeloverleg met de gemeente aan te vragen.
  • Het is makkelijker gemaakt om 'in te wonen' op het erf.

Wilt u alle wijzigingen bekijken?

U vindt de partiële herziening en de uitspraak van de Raad van State op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reparatie

Om invulling te geven aan de opdracht van de Raad van State heeft de raad op 29 juni 2023 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Beemster 2012 - reparatie partiële herziening 2021’ vastgesteld. Tegen dit plan is ook beroep ingesteld. Een verzoek om een voorlopige voorziening is toegewezen waardoor de reparatie nog niet in werking getreden.

In de reparatie is in de toelichting de borging van de zgn. Beemster-erfprincipes nader onderbouwd en is in de regels een begripsbepaling ‘caravanstalling’ opgenomen en een bepaling toegevoegd over het toegestaan zijn van het ophalen en terugbrengen van de caravans en andere kampeer- en vervoersmiddelen. Deze bepalingen zijn alleen relevant voor caravanstallinghouders en bevestigen feitelijk de bestaande situatie en zijn duidelijker. Voor anderen in het buitengebied verandert de reparatie niets aan de partiële herziening.

Ook de reparatie kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tot half januari 2022 lag de vastgestelde herziening van het bestemmingsplan buitengebied ter inzage. Het nieuwe bestemmingsplan is al in werking getreden. Tijdens de periode dat het plan ter inzage lag, zijn vier beroepen ingesteld.

Onlangs heeft de Raad van State uitspraak gedaan over deze beroepen. Van de vier beroepen zijn er drie (deels) gegrond verklaard. Dit betekent dat we het bestemmingsplan op de volgende onderdelen moeten repareren om recht te doen aan de uitspraak van de Raad van State. De rest van het bestemmingsplan is en blijft ongewijzigd. De volledige uitspraak kunt u hier terugvinden. Hoe we invulling geven aan de uitspraak van de Raad van State, zoeken we de komende tijd uit. We kijken hoe we de uitspraak het beste kunnen verwerken in het plan. Uiteindelijk doen we hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan te repareren. Als het zover is, informeren we u daarover. Hiervoor geldt een termijn van maximaal 26 weken vanaf de uitspraak.

Het projectteam heeft een aantal presentaties gegeven aan de gemeenteraad over het proces om het bestemmingsplan te wijzigen. Deze bijeenkomsten kunt u terugkijken:

Een belangrijk onderdeel in de participatie is de klankbordgroep. Met deze groep, die bestaat uit ondernemers en andere belanghebbenden, gingen we 3 keer tijdens het proces in gesprek. De eerste keer om uitgangspunten voor de actualisatie op te halen. De tweede keer bespraken we aan de hand van een voorbeeldplan en stellingen welke manier van werken aansluit bij de ideeën van de deelnemers en spraken we over het proces om te komen tot een vergunning. De derde keer hebben we de voorstellen voor wijziging van het bestemmingsplan besproken. De klankbordgroep dacht mee, de uiteindelijke keuzes zijn gemaakt door college en raad.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over het bestemmingsplan buitengebied? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over het bestemmingsplan.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0299 452 452 of stuur een e-mail.