De Koog

De Koog is een van de ontwikkelgebieden van Purmerend. De gemeente ziet mogelijkheden om het bedrijventerrein op de Koog om te vormen naar een woon-werkgebied.

Wat voorafging

In 2019 startte de gemeente een pilot om te onderzoeken of er belangstelling is bij eigenaren van onroerend goed in het gebied om De Koog van een werkgebied te veranderen in een gemengd werk-woongebied. Dit heeft tot grote belangstelling geleid. Daarnaast spelen aan de rand van het bedrijventerrein een aantal andere ontwikkelingen, zoals de (e)sports Tech Campus van H20. Ook heeft de gemeente plannen met de sportvelden en het scholencluster. En de milieustraat wordt verplaatst van De Koog naar Baanstee Noord. Dit heeft allemaal direct en indirect effect op De Koog en omgeving. Redenen om als gemeente meer regie te nemen bij de begeleiding van de ontwikkelingen. Hiervoor heeft de gemeenteraad op maart 2021 ingestemd met het opstellen van een gebiedsvisie voor De Koog. Voorwaarde hierbij was wel dat de huidige ondernemers hun bedrijfsvoering konden voortzetten.

Gebiedsvisie

Op donderdag 23 februari 2023 heeft de raad de gebiedsvisie vastgesteld. Een gebiedsvisie schetst een toekomstperspectief voor het oudste bedrijventerrein van Purmerend. De visie geeft de kaders en kansen waarbinnen een ontwikkeling kan plaatsvinden. Bij het opstellen van de visie heeft de gemeente belanghebbende partijen betrokken, zoals de ondernemers, eigenaren, omwonenden en woningbouwcorporaties. Er is een samenvatting van de gebiedsvisie gemaakt. Liever de hele visie lezen? Die vindt u op de website van de gemeenteraad.

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht (Wvg)

Op 30 augustus 2022 heeft het college besloten op gronden en panden binnen het onderstaande kaartje aangegeven gebied het gemeentelijke voorkeursrecht (Wvg) te vestigen. Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaren niet meer vrij zijn om hun pand/perceel/zakelijk recht aan een willekeurig iemand te verkopen. Kiest een eigenaar voor verkoop, dan moet eerst een aanbieding worden gedaan aan de gemeente. De gemeente heeft dus een eerste recht van koop. Hierdoor is het voor de gemeente Purmerend mogelijk om zelf actief op te treden bij de ontwikkeling van deze gronden en zelf de regie te houden bij de herontwikkeling van deze locatie. Wilt u meer weten, bekijk dan de pagina Vragen en antwoorden.

Meedenken

Op donderdag 26 januari was er een bijeenkomst in de bedrijfskantine van Hegron. Deze bijeenkomst was voor alle omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. Bekijk het videoverslag van deze avond.

BVR, het bureau dat de gebiedsvisie schrijft, heeft 3 verschillende perspectieven uitgewerkt. Dit zijn mogelijke manieren waarop De Koog in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. Dus geen blauwdrukken en ook niet in beton gegoten eindbeelden. Deze perspectieven zijn maandag 19 september gepresenteerd aan de omwonenden en ondernemers die naar de inloopavond zijn gekomen. Ter inleiding was er een video waarin de bedoeling van de avond en het verdere proces werd toegelicht. Na de video en toelichting op de perspectieven konden de bezoekers nog vragen stellen aan medewerkers van BVR, wethouder Mario Hegger en andere inhoudsdeskundigen van de gemeente.

Tenslotte is de bezoekers gevraagd om een enquête in te vullen. Op elk van de 10 onderwerpen (zoals sport, werk, wonen, onderwijs) kon gereageerd worden met wat er in hun ogen goed is, wat is niet goed en wat nog mist. Met deze uitkomsten en die van een meningsvormende raadsbijeenkomst (een bijeenkomst waarin de raad wordt geïnformeerd, maar nog geen besluiten neemt) op 6 oktober wordt uiteindelijk de gebiedsvisie vorm gegeven.

Bekijk het videoverslag van deze avond. Wilt u de verschillende perspectieven nog een keer bekijken of het verslag van de inloopavond lezen? Stuur ons dan een e-mail met wat u wilt ontvangen. In het verslag van de inloopavond kunt u lezen hoe de enquêtes zijn verwerkt en wat de resultaten daarvan zijn.

In twee bijeenkomsten met de Junior Analysts Purmerend (een netwerk van lokale jongeren tussen de 16 en 24 jaar oud) hebben we de jongeren gevraagd hoe zij naar De Koog kijken. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we De Koog geïntroduceerd en gevraagd hoe zij er gebruik van maken. Komen ze er weleens en wat doen ze er dan, wat vinden ze van het gebied, en waar zien ze ruimte voor verbetering? Voor de tweede bijeenkomst hebben ze ideeën opgedaan en inspiratie verzameld voor hoe De Koog zou kunnen ontwikkelen op het gebied van wonen, studeren op een campus, sporten en groen.

Op 31 mei spraken we met partijen van binnen en buiten De Koog, waaronder de vertegenwoordigers van PRO, de Purmerendse Scholengroep, Spurd, PurmerValley, woningbouwcorporaties de MetropoolRegio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.

In de perspectieven die we na de zomer aan alle belanghebbenden voorleggen, komen natuurlijk de onderwerpen terug die tijdens deze bijeenkomsten aan bod kwamen.

Tijdens deze bijeenkomst werd de omwonenden gevraagd mee te denken waar de kansen van het gebied liggen en wat de zorgen zijn. De meest genoemde thema's waren: verkeersveiligheid, hoogbouw aan de rand van het gebied, beneden werken en boven wonen en het verlengen van de sluis. Bekijk ook het videoverslag van deze avond. Het volledige verslag is op te vragen via transformatiedekoog@purmerend.nl.

Tijdens de bijeenkomst is samen gekeken naar de parels van het gebied. Zoals de strategische locatie, rijke historie en potentie van De Koog. Aan de hand van het plaatsen van ‘bommetjes’ konden de ondernemers de essentiële zorgen/urgenties van nu markeren. Daarbij werden zorgen gedeeld over het behoud van de mooie bedrijven, hoe wonen en werken samen kunnen gaan en de verkeerssituatie en OV. Tot slot is samen gesproken over de kansen voor de toekomst. Zoals het koesteren van sport, verduurzamen en bouwen voor jongeren. We spraken met ondernemers op De Koog en maakten daarvan een videoverslag. Ook van de gesprekken met andere stakeholders die avond is een videoverslag gemaakt.

Hieronder vindt u een getekend verslag van de bijeenkomst. Klik op de afbeelding om deze te vergroten. Het volledige verslag is op te vragen via transformatiedekoog@purmerend.nl.

Contact

Heeft u vragen over de ontwikkeling van De Koog? Stuur dan een e-mail naar transformatiedekoog@purmerend.nl.

Nieuwsbrief

Om u in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van de plannen kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via onderstaande knop.

Aanmelden nieuwsbrief