Overweerse Polderdijk

De woning op de Overweerse Polderdijk 4 is gesloopt. Het college heeft besloten op deze locatie 2 woningen terug te bouwen.

Onderzoeken

Voor deze locatie is 2 keer een ecologisch onderzoek uitgevoerd. In september 2019 en mei 2021. Uit beide onderzoeken blijkt dat op deze locatie geen beschermde diersoorten aanwezig of te verwachten waren. Dit betekent dat de plannen uitgevoerd mogen worden op basis van de Wet natuurbescherming inzake soortbescherming. Hiervoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo mogen werkzaamheden niet in het broedseizoen plaatsvinden en mag het gebied waarin gewerkt wordt niet groter zijn dan 1 hectare.

Stikstof

Er is onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie (neerslag van stikstof) op natuurgebieden in de buurt (Natura 2000). Uit dat onderzoek blijkt dat de voorgenomen bouw van 2 vrijstaande villawoningen zowel in de realisatiefase (de bouw) als gebruiksfase (bewoning) niet leidt tot een te grote stikstofdepositie. Dit betekent dat er geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig is om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Wilt u deze of andere rapporten inzien? Op de website Ruimtelijke Plannen vindt u alle onderzoeken voor deze locatie.

Vervolg

De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen en het gewijzigde bestemmingsplan is vastgesteld. Eind 2023 is de bestaande bebouwing gesloopt. De 2 kavels worden binnenkort via een makelaar te koop aangeboden.