Overweerse Polderdijk

De woning op de Overweerse Polderdijk 4 is nu tijdelijk bewoond. Het oude pand wordt gesloopt. Het college heeft besloten op deze locatie 2 woningen terug te bouwen.

Onderzoeken

Voor deze locatie is 2 keer een ecologisch onderzoek uitgevoerd. In september 2019 en mei 2021. Uit beide onderzoeken blijkt dat op deze locatie geen beschermde diersoorten aanwezig of te verwachten waren. Dit betekent dat de plannen uitgevoerd mogen worden op basis van de Wet natuurbescherming inzake soortbescherming. Hiervoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo mogen werkzaamheden niet in het broedseizoen plaatsvinden en mag het gebied waarin gewerkt wordt niet groter zijn dan 1 hectare.

Stikstof

Er is onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie (neerslag van stikstof) op natuurgebieden in de buurt (Natura 2000). Uit dat onderzoek blijkt dat de voorgenomen bouw van 2 vrijstaande villawoningen zowel in de realisatiefase (de bouw) als gebruiksfase (bewoning) niet leidt tot een te grote stikstofdepositie. Dit betekent dat er geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig is om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Wilt u de rapporten inzien? Stuur ons dan een e-mail.

Vervolg

Het wijzigen van het bestemmingsplan is een beslissing van de gemeenteraad. Het ontwerp-bestemmingsplan lag ter inzage van maandag 17 januari tot en met maandag 28 februari 2022. We hebben het gewijzigde bestemmingsplan dit najaar ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad en verwachten dat er begin volgend jaar een concrete planning kan worden opgesteld voor de volgende stappen.