Opmerkingen en reacties van de bewonersavonden Riolering Overwhere-Zuid

Hoe heeft de gemeente uw opmerkingen van de bewonersavonden verwerkt? Dat leest u per onderdeel hieronder.

Varianten hofjes

We hebben de verschillende varianten beoordeeld. Qua bereikbaarheid en toegankelijkheid komt het voorontwerp het beste uit de bus. Het toevoegen van een drempel zorgt voor een verkeersveiligere straat. Bovendien heeft de meerderheid van de bewoners de voorkeur gegeven aan het voorontwerp. We handhaven het voorontwerp.

Variant ‘knip’ Flevostraat

Een besluit over een mogelijke knip vergt verder onderzoek en wordt op een later moment met de bewoners en de school gecommuniceerd.

Snelheidsbeperkende maatregelen

Er worden 6 nieuwe verkeersdrempels in de Flevostraat opgenomen ter verbetering van de verkeersveiligheid en het tegenhouden van sluipverkeer.
De extra drempels in de hofjes beperken de snelheid richting de Rivierlaan en bevorderen de verkeersveiligheid.
Bestaande bochten worden verwijderd en de Flevostraat wordt verbreed om een veilige fietsroute te maken.

Parkeerplekken

In het definitieve ontwerp komen meer parkeerplaatsen en opzichte van de huidige situatie. De Flevostraat is voorzien van meer parkeerplekken ten opzichte van de huidige situatie. Verwachting is dat de bewoners van de zuidzijde van de Flevostraat minder gebruikmaken van de parkeerplaatsen van de hofjes. Deze kunnen dan door de bewoners van de noordzijde van de Flevostraat gebruikt worden. De extra parkeerplaatsen zijn ook voor de nieuwe woningen aan de Rivierlaan. De plaats van de parkeerplaatsen is op enkele plekken veranderd om juist de bewoners van Rivierlaan en Flevostraat in meer parkeerplaatsen te voorzien.

Toegang tot garage/carport

De toegang tot uw garage/carport blijft gehandhaafd en is verwerkt in het definitieve ontwerp.

Parkeerplaats voor auto’s van mensen met een beperking (mindervalide parkeerplaats): wat gaat er met de bestaande gehandicaptenparkeerplaats voor de deur gebeuren?

De huidige gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken blijven bestaan in het nieuwe ontwerp. Deze parkeerplaatsen worden waar nodig aangepast aan de nieuwe richtlijnen qua maatvoering en bebording.

Wordt er rekening gehouden met elektrisch rijden van auto’s, bijvoorbeeld mogelijkheden voor laadpalen?

U kunt altijd een laadpaal aanvragen. Daarvoor werkt Purmerend samen binnen de MRA (Metropoolregio Amsterdam). Bij een aanvraag wordt rekening gehouden met de wensen. U kunt een aanvraag indienen voor een laadpaal via: https://laadpaal.mrae.nl/

Voorstel om haakse parkeerplekken te maken grenzend aan het groen in het hofje

Haaks parkeren in de groene hofjes is niet gewenst omdat daarmee de groene inrichting wordt beperkt en dit negatieve effecten heeft op de bomen.

Kunnen de plateaus in de Rivierenlaan doorgetrokken worden tot aan de steeg naast nummers 16 hofjes? Of zelfs door tot de kruising zoals het nu is, hoogte geeft woonerfgevoel

Dat is niet mogelijk. De plateaus in de wijk worden zoveel geplaatst bij kruispunten. Hiermee zorgen we voor een duidelijk herkenbaar snelheid verlagend element. Het doortrekken van een plateau is niet gewenst omdat daarmee snelheid niet wordt beperkt en daarmee onveiliger is. Tevens wordt in deze situatie verhoogd geparkeerd . De loopruimte wordt dan beperkter omdat niet iedereen netjes parkeert in het verhoogde vak. Daardoor wordt de loopruimte op het trottoir minder veilig.

Voldoende parkeerplekken Spaarnestraat (wordt ook geparkeerd door bewoners Rivierenlaan laagbouw)

In het nieuwe ontwerp komen meer parkeerplaatsen t.o.v. huidige situatie. De extra parkeerplaatsen zijn ook voor de nieuwe woningen aan de Rivierenlaan. De positie van de parkeerplaatsen is op een aantal plekken veranderd zodat bewoners van de Rivierenlaan en Flevostraat dichter bij huis kunnen parkeren.

Verbreding Flevostraat met als gevolg verwijderen groenstroken is ongewenst als je inzet op meer groen om regenwater af te voeren.

Verbreding van Flevostraat gaat niet ten koste van de groenstroken. In het nieuwe ontwerp is Flevostraat aan weerszijde voorzien van groenstroken. De bochten in Flevostraat zijn verwijderd en parkeerplaatsen zijn anders verdeeld en ingericht.

Fietsstraat maken van Flevostraat

Een besluit over een mogelijke knip vergt verder onderzoek en zal in een later stadium met de bewoners en de school gecommuniceerd worden. In het huidige ontwerp gaan wij ervanuit dat de 6 nieuwe drempels in de Flevostraat de verkeersveiligheid verbeteren en het sluipverkeer tegenhouden. Bovendien wordt de Flevostraat breder waardoor er meer ruimte komt voor fietsers.

Ter hoogte van Spaarnestraat 10/12 is nu een afrit voor mindervaliden/kinderwagens. Deze ligt tussen de parkeerplaatsen. In het voorontwerp zien wij deze oversteek niet terug. Bovendien is daar de brandput. Nu staan daar regelmatig auto's op de stoep. Het zou fijn zijn dat deze plek zichtbaar vrij kan blijven (eventueel met een plantenbak)

Gezien de grote behoefte aan meer parkeerplaatsen in de buurt, is niet altijd mogelijk om rekening te houden met alle vrije zicht op groen. In de huidige situatie staan ook parkeerplaatsen voor uw woning.

Ik heb een verlaging/schuine stoep om in de tuin te kunnen komen met de auto/aanhanger. Komt deze terug?

Ter hoogte van uw woning aan Flevostraat hoek Spaarnestraat komt een plateau waardoor u nog steeds op uw erf kunt komen. De verlaagde stoep komt niet terug in de nieuwe inrichting.

Om fietsers, brommers en motoren te weren in het Eendenlaantje: een parallel fietspad in de Rivierenlaan

Eendenlaantje valt buiten het projectgebied. Met voldoende aanpassingen en de nodige maatregelen in de straten beperken wij de overlast in uw buurt.

Veel overlast van parkeren school in de ochtend en middag en van de flat voor ons die het makkelijk vindt daar weg te rijden

Door het toevoegen van extra parkeerplaatsen in Flevostraat rondom de school en het verder verspreiden van parkeerplaatsen bij de appartementen langs de Flevostraat denken wij dit dat probleem minder zal worden. Bovendien gaan wij in gesprek met de school over de verkeerssituatie.

Ik heb voor mijn perceel een put van de brandweer voor nood. Ik parkeer altijd voor de deur en vraag mij af of ik dit kan blijven doen.

De putten van de brandweer staan in de trottoirs en gescheiden van parkeerplaatsen. Uw kunt in de nieuwe situatie blijven parkeren op straat.
Vanuit de Rivierenlaan rijdt het verkeer vaak hard door de straat. Nu wordt dit beperkt door de drempel voor mijn woning. Deze verdwijnt. Graag zou ik een drempel ook ongeveer op deze hoogte behouden. In het ontwerp is enkel een drempel op de plek nabij Flevostraat ingetekend. De positie van de drempels en plateaus wordt bepaald door meerdere aspecten. Omdat het kruispunt van Spaarnestraat op Rivierlaan al een plateau heeft, komt de tweede drempel in Spaarnestraat iets verder zuidelijker dan uw woning. De afstand tussen de twee drempels is voldoende, en volgens richtlijnen, om de snelheid van de auto's te beperken.
Garage naast ons huis is op straatniveau en hier staat de auto voor geparkeerd. Dit moet geen problemen opleveren als de herbestrating hoger wordt.
Hier wordt rekening mee gehouden.

Meer parkeerplaatsen en minder parkeerhinder van bewoners Rivierenlaan, vooral ook de garagepleintjes

In de Flevostraat komen meer parkeerplaatsen dan in huidige situatie. Hier houden we ook rekening met de nieuwe woningen aan de Rivierenlaan. Wij gaan onze garage verplaatsen van het achtererf naar de zijkant/carport van de woning.

Heeft dit consequenties voor het definitief ontwerp?

Er is al rekening gehouden met een inrit voor uw garage.

Mijn gehandicaptenparkeerplaats inclusief afrit staat niet in het ontwerp. Blijft de toegang tot mijn aangepaste benedenwoning bereikbaar?

De centrale entree van de flat is niet rolstoeltoegankelijk. Alle gehandicaptenparkeerplaatsen komen terug in de nieuwe inrichting. De toegang tot uw aangepaste benedenwoning wordt in het ontwerp verwerkt nadat wij detailinformatie van de woningcorporatie ontvangen hebben.

I.v.m. elektrische auto laden wij op eigen erf. Hoe komt voor mij de nieuwe situatie eruit te zien?

In het nieuwe ontwerp is uw tuin/garage via het kruispuntplateau te bereiken.

Op de tekening van het voorontwerp zien wij aan de kant van de Lekstraat geen voetpad meer. Ook zien wij de grasstrook niet meer terug op de tekening, verdwijnt deze ook?

Aan weerszijde van de gehele Flevostraat komt een voetpad. Het zuidelijke voetpad (Lekstraatzijde) verspringt af en toe om aanleg van haaksparkeerplaatsen mogelijk maken. In de eerder gepresenteerde tekening is de projectgrens net langs het voetpad getekend, en daarom was het voetpad niet zichtbaar. Tijdens de bewonersavond van 25 april presenteren wij de inrichtingstekening waarop alle onderdelen te zien zijn.

Voor onze woning komen bomen met bosjes, het gaat dan om het blok Flevostraat 15 t/m 25, komen er hier ook 1 of 2 paden om de tegenover geparkeerde auto's te kunnen bereiken? Anders moet je helemaal omlopen om je huis te bereiken

De groenstrook voor uw woning is voorzien van een oversteek pad. In de inrichtingstekening die op 25april gepresenteerd wordt kunt u de positie van de doorsteek zien.

In de straat gaat straks zowel file geparkeerd worden als normaal in horizontale vakken, deze laatste zullen hinder en gevaar opleveren voor de vele scholieren die onze straat elke dag passeren.

De huidige bochten in de Flevostraat zijn weggehaald en de straat wordt verbreed, om voldoende ruimte te maken voor fietsers. Wij volgen de landelijke richtlijnen voor een veilig fietsroute.

Als het ov in beheer van de gemeente komt, heeft dit dan financiële gevolgen voor de bewoners?

Nee, dit heeft geen financiële gevolgen voor bewoners.

Meer parkeerplekken, ook de huizen die nu geen plek voor de deur hebben

Het uitgangspunt is dat hetzelfde aantal parkeerplekken teruggelegd zal worden in de nieuwe situatie. Niet voor elke woning is het mogelijk of gewenst een parkeerplaats voor de deur te maken. Er zal op een korte afstand altijd een parkeerplaats aanwezig zijn.

Als de straat opengebroken wordt, wordt er dan voor alternatieve parkeerplekken gezorgd?

Hier weten wij nu het antwoord nog niet op. Dit wordt met de aannemer besproken. Tijdens de werkzaamheden moet de overlast zoveel mogelijk beperkt blijven.

Bij huis parkeren, fietspad, voetpad verbeteren. Groen is belangrijk, aanplanten inheemse bomen en struiken, goed voor insecten.

De voetpaden, fietspaden en rijbanen worden opnieuw bestraat. Daardoor zal de kwaliteit verbeteren. Het uitgangspunt is dat hetzelfde aantal parkeerplekken terugkomt in de nieuwe situatie.

Geen drempels meer en gewoon parkeerplekken. Voetbalkooi weg, dan kun je de straat verbreden

De huidige lange drempel zal verdwijnen en iets verder in de straat in een kleinere vorm teruggelegd worden. Het voetbalcourt aan de Rivierenlaan blijft gehandhaafd.

Gescheiden fietspad van rijbaan gezien de enorme hoeveelheid fietsers naar scholengemeenschappen en sportvelden.

De gemeente heeft uitgangspunten hoe wegen ingericht moeten worden. In een zone met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur is het veiliger dat fietsers op de rijbaan met het autoverkeer meefietsen. Gemengd verkeer zorgt voor lagere snelheden van het autoverkeer. Bovendien is er geen ruimte voor een vrijliggend fietspad in de Flevostraat.

Ter hoogte van Flevostraat 33 is er alleen parallel parkeren. Is het een idee om dit anders te realiseren? Haaks ipv parallel?

In het ontwerp is ter hoogte van Flevostraat 33 haaks parkeren tegenover de woning.

Flevostraat is te smal

Ten opzichte van de huidige situatie wordt de Flevostraat breder.

Afsluiten met paal?

Dit is niet meegenomen in het definitieve ontwerp.

Ontmoediging doorgaand verkeer Flevostraat

Met het plaatsen van meerdere drempels in de Flevostraat wordt het doorgaand verkeer ontmoedigd.

Zwembussen/streekbussen staan op de stoep

We bespreken met de school of we hier een oplossing voor kunnen vinden.

Gaat de voortuin open en tot op welk punt:

Ja, als u als bewoner ervoor kiest om uw regenpijp af te laten koppelen van het riool. Beplanting (die bewaard moet blijven) en bestrating haalt u weg. Wij graven een sleuf, halen de oude huisaansluiting eruit en vervangen die voor een nieuwe huisaansluiting (1 buis eruit, 2 buizen erin) en maken de sleuf weer dicht. U als bewoner brengt de beplanting en de bestrating weer aan. Alleen de regenpijp aan de voorkant van uw huis kan afgekoppeld worden.
Voor alle bewoners geldt (ook voor degenen die niet willen meegaan met het afkoppelen): de gemeente stelt desgewenst zand en grond beschikbaar zodat u zelf de tuin kunt ophogen.

Hoe werkt de procedure voor het kappen van bomen?

Om bepaalde bomen te mogen kappen is een kapvergunning nodig. De kapvergunning wordt gepubliceerd in het Purmerends Nieuwsblad. Daarna is er 6 weken bezwaartijd. De publicatie is ook te vinden op de website van de gemeente Purmerend.

Zorgen over woningbouwplannen op hofjes zijn in relatie tot het kappen van bomen:

Vanuit de gemeente zijn er geen plannen om woningen te plaatsen op de grasvelden in de hofjes. Natuur, groen en bomen zijn belangrijke elementen in het ontwerp en ze zijn belangrijk in de klimaatplannen van de gemeente.

Gaat de gemeente groen in de tuinen ook stimuleren?

De gemeente stimuleert graag het vergroenen van tuinen, maar bewoners moeten dit zelf uitvoeren.

De bomen op het veld zijn erg hoog. Kunnen deze gesnoeid worden?

De gemeente is terughoudend in het "op maat" snoeien van bomen, omdat je daar vaak voor terug moet komen. Grote bomen zijn van belang voor de biodiversiteit en zorgen voor minder hitte in de straat en verdampen ook veel water uit de bodem. Gezien de afstand tot de woningen is de schaduwwerking op de huizen ook van korte duur.

Kan er om het overzicht te behouden, laagblijvend groen op de kruispunten geplaatst worden?

Dit is het uitgangspunt van het definitieve ontwerp.

Zijn er al subsidiemogelijkheden voor waterinfiltratie in de achtertuinen? Dit om af te komen van tegelachtertuinen.

Er zijn helaas geen mogelijkheden voor subsidie.

Kan vooraf worden doorgegeven in welke bomen vermoedelijk uilen nestelen i.p.v. achteraf/websites in de gaten moeten houden over bomenkap?

Graag ontvangen wij deze informatie. Dit kunt u bij ons kenbaar maken door een mail te sturen naar: riooloverwhere@purmerend.nl

Gaan de bomen op de veldjes ook weg?

De bomen op het veldje aan de Schiestraat blijven staan. Bij andere veldjes gaan wel bomen weg, maar komen ook weer nieuwe bomen terug. De jonge boompjes kunnen misschien verplant worden, maar dat moet nader onderzocht worden.

Komen de bomen terug? Dus niet de 'tijdelijke' bomen in de bakken, maar de echte bomen?

Ja, er komen weer bomen terug, zelfs wat meer dan er nu staan.

Hoe wordt hondenpoep in de plantsoenen voorkomen?

In Purmerend geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Behalve op uitlaatstroken en in losloopgebieden. De opruimplicht geldt ook voor de beplanting. Iemand die een hond uitlaat, is verplicht om de poep van de hond direct op te ruimen. Controle daarop is helaas lastig. Hondenpoep in de plantsoenen kan alleen voorkomen worden door handhaving. In de APV staat dat er overal een opruimplicht is behalve op de door het college aangewezen plekken, dus ook in de plantsoenen geldt een opruimplicht. Wij proberen de hondenbezitters wel zo goed mogelijk te informeren over de regels. Bij de aanslag hondenbelasting is tegenwoordig een link naar de website waar de regels uitgelegd worden en verwezen naar de kaarten waarop je kunt zien waar je de honden wel mag uitlaten/ los laten lopen zonder te moeten opruimen. Ook plaatsen we regelmatig informatie over het hondenbeleid op de pagina in het Purmerends Nieuwsblad. De hondenpoepzuiger komt niet meer langs, we hebben nu een klepmaaier die een ronde doet in Purmerend. Elke drie weken zijn alle stroken geschoond.

Graag groen dat biodiversiteit bevordert, aantrekken vogels, insecten, etc. bevorderen

Bij de herinrichting streeft de gemeente naar meer biodiversiteit. Niet alleen in beplanting, maar ook door op grasvelden bloemrijke kruiden toe te passen.

Plantsoen Spaarnestraat: graag alle bestaande bomen behouden

Helaas moeten er toch twee bomen verwijderd worden op het grasveldje. Er komen wel weer nieuwe bomen voor terug.

Graag de 2 grote bomen voor de flat Rivierenlaan 99 t/m 139 behouden. Wij hebben heel veel plezier van de vogels die daar in zitten door het jaar heen en ze zorgen voor de nodige schaduw gedurende de zomer.

Helaas kunnen deze bomen niet blijven staan. Doordat deze bomen op het tracé van de rioolvervanging staan, moeten deze bomen weggehaald worden.

Geen boom in het gazon pal voor het balkon van mijn appartement en anders maximaal 3 meter hoog.

We gaan daar bomen of grote struiken toepassen die geen overlast geven op de balkons.

Laat mooie bomen staan, haal lelijke weg die niets toevoegen.

We proberen zoveel mogelijk bomen te laten staan, maar door alle graafwerkzaamheden zal dit niet altijd lukken.

Zorgen om allergische reactie op pollen die mogelijk vrijkomen bij het gebruik van grasmengsels bij Rivierenlaan.

Het landschap om Purmerend wordt gekenmerkt door uitgestrekte weilanden en bermen waarin veel grassen en kruiden groeien en bloeien. Er komen dus ook veel pollen vrij in de lucht. Die pollen zijn licht en zweven over kilometers afstand door het landschap en ook door de stad. Dat betekent dat het toepassen van bloemrijke kruidenstroken in de directe omgeving slechts een zeer kleine toename veroorzaakt aan het aantal pollen dat door de lucht zweeft.

Hoe zit het met het ophogen van de tuinen?

De gemeente stelt zand en grond beschikbaar zodat u de voortuin zelf op hoogte kan brengen.

De bomen op het veldje voor ons huis, staan die ook op de nominatie om te kappen? Helpen de vliegers die er in het verleden waren niet tegen de meeuwen overlast?

Er gaan op het veldje aan de Spuistraat 3 bomen weg, maar zouden ook verplant kunnen worden. Dat moet eerst nader bekeken worden. Bij andere veldjes gaan wel bomen weg, maar komen ook weer nieuwe
bomen terug.

Waar de bomen "beeldbepalend" worden gekapt, graag de directe bewoners informeren via een brief in de bus i.v.m. niet bezorgen van de plaatselijke krantjes. GROTE BOMEN IS LEVEN

De aanleiding van het kappen van de bomen is in eerste instantie de noodzaak om het riool te vervangen en daarna ook de herinrichting van de woonomgeving. Door alle graafwerkzaamheden is het noodzakelijk om diverse bomen in de straat te kappen, maar op diverse andere plaatsen kunnen wel weer bomen terug komen in de straat. Gemeente Purmerend informeert bewoners over werkzaamheden, ook het kappen van bomen, door het versturen van brieven.

Belangrijk dat wadi veilig is

Wadi's worden heel ondiepe, lage delen in de grasvelden. Zij krijgen een zeer flauwe helling. De bodem van zulke wadi's wordt zo aangelegd dat water er snel in kan wegzakken, zodat er slechts voor één of
enkele dagen water in staat als het hard heeft geregend. Er staat dus nooit permanent water in. Voor het allergrootste deel van het jaar is het een grasveld waar gewoon op gespeeld kan worden en waar sommige spelaanleidingen extra spannend zijn als er tijdelijk water staat.

Voerverbod bordjes laten plaatsen i.v.m. vogeloverlast

In overleg met onze stadsecoloog gaan we in eerste instantie bordjes op de bruggen plaatsen om geen eenden en meeuwen te voeren. Zij kan ook de overlast verder aanpakken. Dat zijn altijd specifieke
maatregelen die per locatie verschillen.

Moestuinen of fruitbomen op het grasveld.

Groentetuinen op de grasvelden zou een mooi initiatief zijn, maar daar zijn ook betrokken bewoners voor nodig die daar veel vrije tijd in moeten (blijven) steken. Fruitbomen is ook een goede overweging, maar ervaringen binnen de gemeente leren dat er veel vernielingen aan de bomen plaatsvinden als het fruit begint te rijpen. Daarom is dit minder geschikt voor de inrichting op deze locatie.

We zagen in de presentatie een voorbeeld van een waterspeelplek voor kinderen, waar zou die komen? Als ze op de grasveldjes komen, welke grasveldjes? En daar zou dan ook schaduw moeten komen d.m.v. bomen.

We onderzoeken nog waar mogelijk een waterspeelplek kan komen. Het lijkt nu logisch dit te combineren met de plek waar de wadi’s worden gemaakt.

Wij gaan onze garage verplaatsen van het achtererf naar de zijkant/carport van de woning. Op welke hoogte moet de nieuwe fundering t.o.v. de nieuwe verhoogde stoep?

Dit is maatwerk. De technisch manager stemt dit af met de betreffende bewoners.

Op de foto staat de lantaarnpaal midden op de stoep. Kan er aan een kant nog een scootmobiel langs?

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt er ook gekeken naar de breedte van het trottoir. Om de vrije doorloopruimte te borgen wordt de lantaarnpaal op een erfgrens geplaatst als de trottoir kleiner is
dan 1,90 meter. Is de trottoir veel breder dan 1,90 meter, dan wordt de lantaarnpaal 75 cm uit de erfgrens geplaatst. Zo is de vrije doorloopruimte op het trottoir gewaarborgd zodat kinderwagens en mindervalidewagens vrij kunnen bewegen.

Kunnen er borden worden geplaatst waar duidelijk vermeld staat waar honden niet mogen poepen?
Of bakken met vuilniszakjes zodat hondenbezitters het zelf kunnen opruimen?

Er komen geen aanvullende borden. Vanuit de gemeente proberen wij de hondenbezitters wel zo goed
mogelijk te informeren over de regels. Zie het antwoord bij thema groen over hondenpoep.

Wat gaan jullie doen aan de overlast van hondenpoep?

Zie het antwoord bij thema groen over hondenpoep.

Hondenpoep prullenbakken, komen er meer en waar?

Er komen geen hondenpoep prullenbakken. Zie het antwoord bij thema groen over hondenpoep.

Voorinspectie en na inspectie van bijvoorbeeld kruipruimte in verband met vochtproblemen

Het huidige riool fungeert nu ook als drain waardoor de grondwaterstand nu op het huidige peil wordt gehouden. In de nieuwe situatie fungeert het riool niet meer als drain en daarom wordt er een extra rioolbuis aangelegd om het grondwaterpeil op het huidige peil te houden. De gemeente laat bouwkundige vooropnames maken van de voorgevels. Op dit moment zitten hier nog niet de vooropnames in de woning in. Dit nemen we nog in overweging.

Proeftuin aardgasvrij

Er zijn nu geen concrete plannen voor aardgasvrij in dit deel van de wijk. Wel is dit wijkdeel genoemd in de transitievisie warmte die de gemeente in 2021 heeft vastgesteld. Maar nogmaals: concrete plannen of
financiering zijn hier niet voor. De afdeling duurzaamheid neemt contact op met de vraagsteller. Dit valt buiten het project rioolvervanging Overwhere-Zuid.

Blijft het huidige afschotpercentage gelijk

Het afschotpercentage blijft niet perse gelijk. Uiteraard zorgen we ervoor dat de nieuwe huisaansluitingen onder een goed afschot komen te liggen zodat het rioolwater netjes het riool instroomt.

Niveau van de bestrating op hetzelfde hoogte

De verhoging van de trottoirs langs de erfgrenzen zijn nog niet tot op de cm bekend. Houd er grofweg rekening mee dat de stoep gemiddeld zo’n 10 cm hoger wordt.

Meeuwenoverlast: kan de gemeente iets doen aan de overlast door meeuwen?

Net zoals alle andere vogels vallen ook de meeuwen onder de Wet Natuurbescherming. Dat houdt onder andere in dat ze niet verstoord mogen worden tijdens de broedperiode. De broedperiode van meeuwen
begint meestal eind april en duurt ongeveer een maand.

Tips voor bewoners om meeuwen van hun platte daken te weren:

  • Verwijder oud nestmateriaal en ander organisch materiaal vóór het broedseizoen. Een schoon dak verkleint de kans dat er meeuwen gaan nestelen. Doe dit natuurlijk alleen als u veilig het dak op kunt.
  • Bespreek zo nodig de overlast met uw buren en maak samen afspraken over het onaantrekkelijk maken van de daken. Zo kunt u ook, samen met buren, actie ondernemen om pinnen en netten te plaatsen op de daken (buiten het broedseizoen). Er zijn verschillende gespecialiseerde bedrijven die kunnen helpen bij het installeren van meeuw-wering.
  • Zorg ervoor dat de deksel van de afvalinzamelpunten goed sluiten en zet uw afvalzak zo laat mogelijk buiten. Plaats ook geen afval naast een inzamelpunt.

Speeltuin op Rivierenlaan veiliger maken m.b.t. het water. Eventueel hek plaatsen.

De speelplek wordt door groen afgescheiden van het water. Het is bijna onmogelijk om het zo af te zetten dat je niet meer bij het water kunt komen. Een mogelijkheid is, om het groen opener te snoeien zodat je
het water kunt zien en zicht houdt op de spelende kinderen. Wanneer hier behoefte aan is, moeten wij dit binnen de gemeente afstemmen.

Geen speelmogelijkheden voor jonge kinderen. Bordjes bij speelvelden: verboden voor honden, dit is geen uitlaatplek

Er zijn in dit gedeelte van de wijk ook speelmogelijkheden voor jonge kinderen. Graag horen we een specifieke plek. Zo kunnen wij beoordelen of we hier iets mee kunnen. Datzelfde geldt voor de bordjes bij
het speelveld. Ook hiervan horen we graag de specifieke locatie. Dit kunt u mailen naar: riooloverwhere@purmerend.nl

Kan water ook via steeg afgevoerd (hemelwater)? Wordt dat ook aangepakt?

De brandgangen/stegen zijn geen openbaar terrein. Daarom stemt de gemeente af met eigenaren voorafgaand aan de uitvoering. Indien nodig, zoeken we samen met de eigenaren een oplossing. De
brandgangen/stegen zijn eigendom van particulieren of woningcorporaties. De gemeente gaat daar geen werkzaamheden uitvoeren. Als het trottoir bij de aansluiting van de brandgang/steeg omhoog gaat, zullen
we een klein stukje van de brandgang/steeg ophogen om een nette aansluiting te realiseren De gemeente legt een regenwater riool richting de brandgangen/stegen aan. Desgewenst kunnen de eigenaren daar hun
regenwater riool op aansluiten. Tijdens de uitvoering kan de gemeente altijd meedenken om dit op de juiste manier aan te pakken.

Wordt de steeg ook opgehoogd? Zo ja, hoe doen jullie dit omdat er ook huurwoningen aan de steeg komen.

De brandgangen/stegen zijn geen openbaar terrein. Daarom stemt de gemeente af met eigenaren voorafgaand aan de uitvoering. Indien nodig, zoeken we samen met de eigenaren een oplossing. De
brandgangen/stegen zijn eigendom van particulieren of woningbouwcorporaties. De gemeente gaat daar geen werkzaamheden uitvoeren. Als het trottoir bij de aansluiting van de brandgang/steeg omhoog gaat,
zullen we een klein stukje van de brandgang/steeg ophogen om een nette aansluiting te realiseren. De gemeente legt een regenwater riool richting de brandgangen/stegen aan. Desgewenst kunnen de
eigenaren daar hun regenwater riool op aansluiten. Tijdens de uitvoering kan de gemeente altijd meedenken om dit op de juiste manier aan te pakken.

Kunnen de nieuwe persleidingen, riool en kabels niet gewoon onder de gazons van de toekomstige kruidenmengsels perken worden gelegd zodat de grote bomen die daar nu staan behouden blijven?

De intentie is om zoveel mogelijk bomen te behouden in het projectgebied. Na herinrichting wordt de nieuwe rijbaan breder, waardoor bepaalde bomen te dicht naast de weg komen te staan en ze gekapt moeten worden. Dit is niet voor alle bomen het geval.

Artikel NHD van 29 of 30 maart staat dat heel Overwhere-Zuid van gas afgaat. Vanaf 2032 gaat kraan dicht. Als dit het geval is, gaat dan weer de hele straat open?

Met het ontwerp is rekening gehouden met het nieuwe toekomstige warmtenet. Indien dit het geval is, moet een klein gedeelte van de straat open. Dit is ook het geval wanneer een nutspartij (zoals Liander of PWN) in de tussentijd onderhoud moet verrichten.

Wat doet u met de achterlaantjes, worden deze ook meegenomen?

De achterpaden/achterlanen vallen buiten het project. Voor toegankelijkheid van minder valide bewoners moet hier kritisch naar gekeken worden in overleg met de aannemer.

Graag LED verlichting- echt wit licht. Garages aansluiting, kan op regenwaterafvoer stegen (veel garages in deze buurt afvoer regenwater)

De gemeente legt een regenwater riool richting de brandgangen/stegen aan. Desgewenst kunnen de eigenaren daar hun regenwater riool op aansluiten. Tijdens de uitvoering kan de gemeente altijd meedenken om dit op de juiste manier aan te pakken.

Kunnen de steegjes ook mee opgehoogd worden?

De brandgangen/stegen zijn geen openbaar terrein. Daarom stemt de gemeente af met eigenaren voorafgaand aan de uitvoering. Indien nodig, zoeken we samen met de eigenaren een oplossing. De brandgangen/stegen zijn eigendom van particulieren of woningbouwcorporaties. De gemeente gaat daar geen werkzaamheden uitvoeren. Als het trottoir bij de aansluiting van de brandgang/steeg omhoog gaat, zullen we een klein stukje van de brandgang/steeg ophogen om een nette aansluiting te realiseren. De gemeente legt een regenwater riool richting de brandgangen/stegen aan. Desgewenst kunnen de eigenaren daar hun regenwater riool op aansluiten. Tijdens de uitvoering kan de gemeente altijd meedenken om dit op de juiste manier aan te pakken.

Wat gaat er gebeuren met de brandgangen? Als die ook niet verhoogd gaan worden loopt al het water in de brandgangen en lopen de achtertuinen vol met water. Is nu al een groot probleem.

De brandgangen/stegen zijn geen openbaar terrein. Daarom stemt de gemeente af met eigenaren voorafgaand aan de uitvoering. Indien nodig, zoeken we samen met de eigenaren een oplossing. De brandgangen/stegen zijn eigendom van particulieren of woningbouwcorporaties. De gemeente gaat daar geen werkzaamheden uitvoeren. Als het trottoir bij de aansluiting van de brandgang/steeg omhoog gaat, zullen we een klein stukje van de brandgang/steeg ophogen om een nette aansluiting te realiseren De gemeente legt een regenwater riool richting de brandgangen/stegen aan. Desgewenst kunnen de eigenaren daar hun regenwater riool op aansluiten. Tijdens de uitvoering kan de gemeente altijd meedenken om dit op de juiste manier aan te pakken.

Leg ook een mantelbuis voor glasvezel

Zoals het er nu uitziet wordt glasvezel uitgerold herfst 2022, voordat de gemeente eind dit jaar/begin volgend jaar aan het werk gaat.

Blijft de afvoer van het dak aan de achterzijde op het bestaande riool of gaat dit naar het hemelwaterafvoerriool?

De hemelwaterafvoer aan de achterkant van de woning blijft op het bestaande gemengde riool. Deze wordt onder het huis door naar de voorzijde van de woning geleid.

Waarom in Spuistraat geen nieuwe aansluiting gas en stroomleidingen?

Liander gas gaat de oude, kwetsbare, zogenaamde 'witte pvc leidingen', vervangen. Blijkbaar is dit 'witte pvc' niet aanwezig in de Spuistraat.