Integrale veiligheidscontrole Einsteinstraat Purmerend

Op maandag 23 januari 2023 vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van de Einsteinstraat in Purmerend.Hierbij zijn 21 panden gecontroleerd. Op twee adressen werd illegale bewoning geconstateerd. Waar nodig zijn eigenaren/gebruikers geattendeerd op bouwovertredingen en brandonveilige situaties. De controle is een samenwerking van gemeente Purmerend met verschillende partners, zoals de omgevingsdienst IJmond, de politie, PWN, Liander en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.


Bij zeven panden zijn bouwovertredingen geconstateerd waarop actie ondernomen wordt. Het gaat dan onder andere om het ontbreken van brandscheidingen of aangelegde verdiepingsvloeren zonder vergunning. Bij drie panden zijn milieuovertredingen geconstateerd. Eigenaren of gebruikers krijgen hierover een brief. Zo nodig daarna nog een hercontrole plaats. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft diverse overtredingen geconstateerd, zoals het ontbreken van (goedgekeurde) blusmiddelen of rookmelders.

Elektrameter

Bij één bedrijf bleek gesjoemeld te zijn met de elektrameter, wat kan leiden tot fraude aan de meter. Liander zorgt ervoor dat dit wordt hersteld.

Medewerking

Bij de controle op de Einsteinstraat werd door alle eigenaren en gebruikers medewerking verleend aan de controle. Twee gebruikers hebben overtredingen direct opgelost door het aanschaffen en plaatsen van rookmelders.

Opzet controles

Tijdens integrale veiligheidscontroles wordt gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op activiteiten zoals illegale bewoning, autocriminaliteit, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd konden bedrijven ook vragen stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf. De veiligheidsregio verricht controles op het veilig gebruik van de panden, zoals brandpreventieve maatregelen.

Ondermijning

Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat we hierop actief controleren.

Integrale aanpak

De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten en aan de andere kant het nog weerbaarder maken van verhuurders om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Ondermijning is een fenomeen dat de gemeentegrenzen overstijgt en daarom vraagt om een integrale aanpak. De deelnemende partijen willen samen zorgen voor een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Hiermee worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Ook worden bedrijventerreinen hierdoor veiliger en economisch aantrekkelijker. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.

Melden

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar vermoeden@purmerend.nl