Integrale veiligheidscontrole Pascalstraat Purmerend

handhaving politie

Op dinsdag 20 september 2022 vond een integrale veiligheidscontrole plaats op een deel van de Pascalstraat in Purmerend. Er zijn 31 panden gecontroleerd. Op één adres was illegale bewoning. Verschillende eigenaren/gebruikers zijn geattendeerd op bouwovertredingen en brandonveilige situaties. De controle is een samenwerking tussen gemeente Purmerend en verschillende partners, zoals de politie, PWN, Liander en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Fraude

Bij drie bedrijven bleek sprake te zijn van fraude aan de elektrameter. Liander heeft ervoor gezorgd dat de fraude is hersteld. De gebruikers krijgen hiervoor nog een naheffing.

Overtredingen

Er zijn twee bouwovertredingen waargenomen waarop actie ondernomen wordt. Eigenaren/gebruikers krijgen hiervoor een brief en er vindt indien nodig een hercontrole plaats. In één pand is een situatie aangetroffen waar nog nader onderzoek naar wordt gedaan naar de opslag van goederen, waaronder ook accu’s. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft diverse overtredingen waargenomen, zoals het ontbreken van (goedgekeurde) blusmiddelen of rookmelders.

Leefbaarheid

Bij de controle bleken er verschillende klachten te zijn over het gebruik van de openbare weg. Onder andere over het parkeren van voertuigen. Vanuit de gemeente wordt hier actie op ondernomen.

Medewerking

Bij de controle op de Pascalstraat werd door alle eigenaren en/of gebruikers medewerking verleend aan de controle. Door het ontbreken van sleutels is een aantal opleggers en containers geopend door middel van een slotenmaker. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Twee gebruikers hebben overtredingen direct opgelost door het laten keuren van het blusmiddel en het aanschaffen en plaatsen van rookmelders.

Opzet controles

Tijdens de integrale veiligheidscontroles wordt er gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsvoering. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. De panden zijn ook onderzocht op activiteiten zoals illegale bewoning, autocriminaliteit, milieudelicten of drugsdelicten. Tegelijkertijd konden bedrijven ook vragen stellen over wet- en regelgeving voor hun bedrijf. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland verricht controles op het veilig gebruik van de panden zoals brandpreventieve maatregelen. Met deze controle wil de gemeente een duidelijk signaal afgeven dat ondermijnende activiteiten niet getolereerd worden. Ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden is het belangrijk te merken dat we hierop actief controleren.

Integrale aanpak

De gezamenlijke acties hebben een dubbel doel. Aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten en aan de andere kant het nog weerbaarder maken van verhuurders om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Ondermijning is een gemeentegrens overstijgend fenomeen dat vraagt om een integrale aanpak. De deelnemende partijen willen samen zorgen voor een samenhangende en effectieve aanpak van ondermijning in Noord-Holland. Hiermee worden mogelijke illegale activiteiten teruggedrongen. Ook worden bedrijventerreinen hierdoor veiliger en economisch aantrekkelijker. Er zijn en worden meer van dit soort controles uitgevoerd in de hele regio.

Melden

Heeft u vermoedens van bijvoorbeeld een hennepkwekerij of andere illegale activiteiten? Dan kunt u daarvan een melding maken bij de politie (0900-8844). Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier: www.meldmisdaadanoniem.nl

Ook bij de gemeente kunt u vermoedens melden of signalen van fraude, illegale bewoning of zaken waarvan u denkt: dit klopt echt niet. Mail daarvoor naar vermoeden@purmerend.nl