Regiobeeld gezondheid Zaanstreek-Waterland nu beschikbaar

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het ministerie van VWS heeft hiervoor afspraken gemaakt met een groot aantal partijen in de zorg, onder meer de ziekenhuizen, huisartsen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. De gemeenten hebben lokaal en regionaal een belangrijke taak het akkoord samen met Zilveren Kruis uit te voeren. Hiertoe is nu een regiobeeld Zaanstreek-Waterland gemaakt, wat laat zien dat onder andere vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt bedreigend zijn voor een goede, toegankelijke en betaalbare zorg.

Vergrijzing en arbeidsmarkt uitdaging

De regio Zaanstreek-Waterland staat als geheel voor grote uitdagingen, zoals de vergrijzing en de arbeidsmarkt. Door de vergrijzing krimpt de arbeidsmarkt en de huidige mantelzorgers hebben straks zelf mantelzorg nodig. Het aantal mensen met chronische en ouderdom gerelateerde aandoeningen zal verder toenemen. De verschillende sectoren in de zorg, zoals de thuiszorg, ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg (huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken etc.) komen hierdoor onder nog grotere druk te staan. En de toegankelijkheid van de zorg komt in het geding.

Naast vergrijzing en werk zijn de thema’s mantelzorg en de inzet op een goede fysieke en mentale gezondheid van belang. Ook spelen de verschillen op de thema’s tussen en binnen de 7 gemeenten een rol.

Regionale aanpak

In de regio Zaanstreek-Waterland is de coördinerende gemeente Purmerend. Samen met het Zorgkantoor en Zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Wethouder Zorg Harry Rotgans van Purmerend: “Met dit regiobeeld gaan we met elkaar een regioplan opstellen, waarin we de opgaven concreet uitwerken. Gezegd moet worden dat alle partijen de urgentie voelen om intensievere samenwerking op te zetten. Integraal met elkaar de schouders er onder. We zullen moeten doorpakken en samenwerken op preventie en streven naar het weghalen van schotten tussen de diverse wetten Wmo, Wlz en ZvW. Dit om de zorg- en welzijnsvoorzieningen voor elke inwoner in Zaanstreek-Waterland toegankelijk te houden.”

Het complete beeld van de regio is te de vinden op de website dejuistezorgopdejuisteplek.nl.