Voornemen uitbreiding gaswinning Middelie

Gasvelden, bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Op 11 mei ontvingen wij het Ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Middelie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In dit plan vraagt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toestemming aan het ministerie om in de periode tot en met 2035 meer gas te winnen uit dit gasveld en om de periode van gaswinning te verlengen tot en met 2039. De gaswinning in Middelie is een bestaand gasveld waar al vanaf sinds 1975 gas wordt gewonnen. De huidige looptijd is tot en met 2029. Ons college heeft het ministerie van EZK negatief geadviseerd op de actualisatie van het winningsplan.

Ons college heeft op 26 januari 2023 het ministerie geadviseerd niet in te stemmen met een langere en intensievere gaswinning zoals beschreven in het Winningsplan Middelie 2022 van de NAM. Het college uit haar zorgen op een aantal onderdelen uit het Winningsplan en vraagt de minister om dit in het
besluit mee te wegen. Voornaamste argumenten zijn:

  • Te verwachten maatschappelijke negatieve impact en effecten op het veiligheidsgevoel van de inwoners als gevolg van het Winningsplan Middelie 2022
  • Mogelijke nadelige gevolgen voor natuur en milieu
  • Onverenigbaarheid plannen met landelijke thema‚Äôs als energietransitie en duurzaamheid
  • Mogelijke gevolgen voor beschermde status Werelderfgoed Beemster

Naast gemeente Purmerend hebben ook andere betrokken gemeenten, provincie Noord-Holland en enkele adviesorganen het ministerie geadviseerd op het winningsplan.

Voorgenomen besluit ministerie

In het nu voorliggende ontwerpbesluit geeft de staatssecretaris aan dat hij geen aanleiding ziet om de instemming met het winningsplan geheel of gedeeltelijk te weigeren. De staatssecretaris sorteert erop voor om het voorlopige winningsplan goed te keuren tot en met 2035 in plaats van tot en met 2039. In het ontwerpbesluit wordt wel ingegaan op de aangevoerde argumenten van het college van burgemeester en wethouders van Purmerend. Het college gaat ook een zienswijze indienen.

Zienswijze en communicatie over het instemmingsbesluit

Belanghebbenden (inwoners, bedrijven en instellingen) van de betrokken gemeenten kunnen tot en met 22 juni 2023 reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit door een zienswijze in te dienen. Het ontwerp van het besluit ligt van 11 mei 2023 tot en met 22 juni 2023 ter inzage via www.mijnbouwvergunningen.nl/Middelie. Op deze website staat ook uitgewerkt hoe een zienswijze kan worden ingediend. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Reageer dan met een zienswijze.

Het ministerie heeft het ontwerpbesluit op de volgende manier bekend gemaakt:

  • Publicatie op 11 mei 2023 in de Staatscourant door middel van een kennisgeving met betrekking
  • Kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen
  • Verzending van het ontwerp van het besluit op 11 mei 2023 door de staatssecretaris aan NAM
  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseerde afgelopen dinsdag 23 mei een publieke informatiemarkt

Bron afbeelding gasvelden: ministerie van Economische Zaken en Klimaat