Kapvergunning bomen

Een kapvergunning is alleen nodig als de betreffende boom op de bomenkaart staat.

Kappen onder voorwaarden

Op de bomenkaart staan alle bomen die we willen behouden. Deze bomen mogen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en onder voorwaarden gekapt worden. Bomen die niet op de bomenkaart staan, kunnen zonder vergunning gekapt worden.

Staat de boom die u wilt kappen op de bomenkaart?

Dan moet u een Omgevingsvergunning kappen aanvragen. U kunt in het Omgevingsloket ook eerst een vergunningencheck doen.

Uitzondering op de vergunningplicht

Als een boom, die op de bomenkaart staat:

  • dood is of
  • moet worden gedund

hoeft er geen vergunning te worden aangevraagd maar moet ten minste vier weken voordat de boom gekapt of gedund wordt een melding gedaan worden aan het college.

Gedund is: het dunnen van boombestanden door bomen te kappen als verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende bomen.

Maak melding van bomenkap

Op de overzichtskaart met beschermde bomen in Beemster en Purmerend ziet u welke bomen beschermd zijn.

In de gemeente Purmerend geldt:

Op de bomenkaart staan beschermde bomen met unieke kenmerken, die zonder ontheffing niet gekapt mogen worden. Het gaat om bomen die bij inwoners op eigen grond staan en om bomen van andere organisaties en overheden.

Ontheffing voor het vellen van houtopstanden welke staan vermeld op de Bomenkaart kan, indien alternatieven voor behoud zijn onderzocht, slechts bij uitzondering worden verleend als:

  • een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de boom; of
  • naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel en schade
  • in het geval de houtopstand voorkomt op de waardevolle bomenkaart vanwege de structuur: door het vellen van de houtopstand de kwaliteit van de structuur wordt verbeterd.

De gemeente kan een plicht opleggen om de boom opnieuw te planten onder nader te stellen voorwaarden.

Uitzondering: Het verbod om houtopstanden te vellen welke op de Bomenkaart staan, geldt niet voor houtopstanden in een boomgaard die vanwege het in standhouden van de boomgaard moet worden geveld, mits er een houtopstand herplant wordt.

In bomen kunnen vogels, vleermuizen en andere kleine zoogdieren een nest of verblijfplaats hebben. Op basis van de Omgevingswet mogen deze beschermde inheemse diersoorten, hun nesten, rustplaatsen en eieren niet worden verstoord of beschadigd.

Is er sprake van verstoring of beschadiging dan mogen de kap- en bouwwerkzaamheden niet uitgevoerd worden zonder ontheffing op grond van de Omgevingswet.

Met de flora- en faunacheck kunt u zelf onderzoeken of op uw locatie in Purmerend beschermde planten of dieren aanwezig zijn.

  • De behandeltermijn van de vergunning is acht weken.
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde tijd opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van het omgevingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het omgevingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.