Vragen en antwoorden Aletta Jacobslaan

Op deze pagina vindt u een overzicht van de vragen die omwonenden stelden tijdens de informatieavond op 17 januari 2024, en de antwoorden daarop.

Staat uw vraag er niet tussen? Mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl, dan reageren we zo snel mogelijk.

Hoe verloopt de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunningprocedure?

Het gewijzigde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn nog niet definitief. Ze lagen vanaf maandag 18 december 2023 tot en met maandag 29 januari 2024 in ontwerp ter inzage. In die periode kon iedereen formeel reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Daarna krijgen alle zienswijzen een concept-reactie en worden die voorgelegd aan de gemeenteraad, samen met het ontwerp-bestemmingsplan. Alle indieners van zienswijzen worden daarover persoonlijk geïnformeerd. Pas als de gemeenteraad het bestemmingsplan (al dan niet gewijzigd) heeft vastgesteld, kan het college de omgevingsvergunning verlenen. Daarna kan tegen beide besluiten beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Wie komen hier straks te wonen?

Er komt een woonzorggebouw met 32 zorgwoningen en dagbesteding voor cliënten van Odion. Het gaat met name om cliënten met een lichamelijke beperking. Zij wonen nu in een andere locatie van Odion, maar die woningen zijn in slechte staat. Daarnaast komt een appartementengebouw met 18 sociale huurwoningen. Deze 18 woningen worden mogelijk gelabeld voor 55+huurders.

Komt er nu wel of niet een voetpad in het gras langs de Aletta Jacobslaan?

Er komt inderdaad een voetpad. De afgelopen jaren is het hier vaak over gegaan in gesprekken met de buurt. Omwonenden willen hier graag een tegelpad in plaats van een schelpenpad, wat wij eerder hadden voorgesteld. Maar als we hier een tegelpad aanleggen (en dus stenen/verharding toevoegen), moeten we volgens de richtlijnen van het Hoogheemraadschap meer ruimte maken voor water in het gebied, zodat regenwater goed kan worden opgevangen. We zouden dan bijvoorbeeld een sloot moeten aanleggen. Hiervoor is in het gebied geen ruimte. We onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn.

Wat is een beleeftuin en voor wie is die tuin bedoeld?

Achter de nieuwbouw gaat Vonk (voorheen het Clusius College) een beleeftuin aanleggen en onderhouden. De tuin is openbaar toegankelijk, maar Vonk wordt de hoofdgebruiker. Met deze tuin willen we de verbinding verbeteren tussen de school, de omgeving van de school (u, onze buren) en de groene wereld. De beleeftuin vergroot de biodiversiteit in de buurt, een van de belangrijke groene thema’s van deze tijd. Wij willen van de tuin een aantrekkelijke groene omgeving maken voor onze leerlingen en buren, met ruimte om leren, te onderwijzen en te ontmoeten. Daarnaast moet de tuin mogelijkheden bieden op gebied van natuureducatie. Het geeft diverse mogelijkheden om praktijklessen te organiseren en de kinderen meer buiten te laten leren.

Hoe kom je in de beleeftuin?

De tuin is straks alleen te bereiken vanaf het parkeerterrein van de nieuwbouw. Er komt geen doorgang bij de woningen in de Haya van Somerenstraat. Eerder zou die er mogelijk wel komen als dat een eis van de brandweer zou zijn, maar dit is niet het geval.

Hoeveel parkeerplaatsen worden er gerealiseerd?

De parkeerbehoefte is berekend aan de hand van de Nota Parkeernormen 2016, vastgesteld op 26 mei 2016 en gewijzigd d.d. 12 oktober 2021. Uit de opgestelde parkeerbalans volgt dat, met toepassing van dubbelgebruik, de parkeerbehoefte op het maatgevende moment (werkdag, avond) 43 parkeerplaatsen bedraagt. In het ontwerp zijn 54 parkeerplaatsen opgenomen. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de parkeernormering.

Hoeveel extra verkeersbewegingen komen er?

De totale verkeersgeneratie bedraagt circa 84 verkeersbewegingen per dag. Hierbij wordt opgemerkt dat de voormalige basisschool ook een bepaalde verkeersgeneratie tot gevolg had. De Aletta Jacobslaan betreft een erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30 km per uur. Conform het Verkeers- en Vervoersbeleidsplan Purmerend 2016 bedraagt de maximum intensiteit op een dergelijke weg 5.000 motorvoertuigen per dag. Met de extra verkeersgeneratie als gevolg van het plan, blijft de verkeersintensiteit onder deze norm.

Hoe voorkomen jullie extra overlast door de busjes van Odion?

Veel cliënten die naar de dagbesteding komen, wonen in de appartementen in datzelfde gebouw. Een klein aantal cliënten komt met een busje naar de dagbesteding. Over het algemeen komen deze mensen wat later op de ochtend – bijvoorbeeld tussen 8.30 en 9.30 uur – dan de leerlingen van de school. Bovendien kunnen de busjes van Odion het terrein van de nieuwbouw oprijden en daar keren in plaats van in de Aletta Jacobslaan.

Hoe wordt er omgegaan met de verwachte parkeeroverlast en kan dan het terrein worden afgesloten met bijvoorbeeld een slagboom?

Het parkeerterrein kan worden afgesloten, want het is eigen terrein van Wooncompagnie. Er worden meer parkeerplaatsen gerealiseerd dan volgens de parkeernormennota nodig zijn, dus we verwachten geen toename van de parkeeroverlast.

Wordt de ontsluiting van het plangebied aangepast?

De huidige brug bij de Aletta Jacobslaan zal worden verwijderd. De toegang tot het terrein wordt iets verlegd. De entree van de gebouwen en de toegang tot het parkeren is te bereiken via een nieuwe dam (met duiker).

Wat doen jullie aan de overlast van auto's in de straat die er nu al is?

Het was duidelijk dat veel mensen last hebben van het verkeer in de straat. Zeker op de haal- en brengtijden van de school is het druk met auto’s. Als het regent, geldt dat nog meer. Ouders die hun kinderen naar school brengen, blijven dan met draaiende motor in de straat wachten. We hoorden van meerdere mensen dat het fijn zou zijn als handhaving ouders hierop zou aanspreken – en dat mensen überhaupt handhaving soms missen in de buurt. We vragen u daarom om overlast te (blijven) melden bij handhaving, zodat zij de straat vaker in hun rondes kunnen meenemen. Dit kunt u doen in de app MijnGemeente, of via telefoonnummer 0299 452 452. We zijn ook bereikbaar via WhatsApp: 06 22 24 60 60.

Kan er eenrichtingsverkeer komen in de Aletta Jacobslaan?

Een paar mensen zouden graag eenrichtingsverkeer willen invoeren in de Aletta Jacobslaan. Hierover is in het verleden al eens gesproken. Hoewel dat op het eerste gezicht een eenvoudige oplossing lijkt, moet de weg daarvoor aangepast worden. Bovendien gaat men op wegen waar eenrichtingsverkeer geldt, over het algemeen harder rijden omdat er toch geen tegenliggers kunnen komen. We begrijpen dat het nu op piektijden druk is in de straat, maar doordat auto’s niet hard kunnen, is het op deze manier wel veiliger voor alle weggebruikers.

Wat doen jullie aan de parkeerdruk in de straat?

Omwonenden vertelden dat het soms lastig is om een parkeerplek te vinden in de buurt. Dit is met name tijdens open dagen/avonden op de school, of aan het einde van de middag op doordeweekse dagen. Bezoekers en mensen die naar de binnenstad gaan, parkeren de auto in de wijk om niet te hoeven betalen. Dit is verergerd sinds het betaald parkeren is uitgebreid in en rond de binnenstad. We zien dit effect op meer wijken rondom het centrum. Een oplossing kan zijn om ook bij u in de buurt te gaan werken met betaald parkeren. Bewoners kunnen dan een parkeervergunning aanvragen en bezoekers moeten betalen. Het is een kwestie van tijd voor dit ook bij u in de buurt nodig is. Maar het kan ook nog enkele jaren duren. Dit houden we uiteraard in de gaten.

Blijft het bestaande speeltuintje voor jonge kinderen behouden binnen het plangebied?

Naar aanleiding van het verzoek van omwonenden aan de Aletta Jacobslaan om het bestaande speeltuintje voor jonge kinderen te behouden in het zicht van hun woning, hebben we onderzocht of we het konden inpassen in het project. Dat bleek niet mogelijk. In het vernieuwde Kooimanpark komt een grote speelplaats, waardoor er genoeg ruimte voor spelen blijft in de buurt. Voordat de bouw begint, halen we de speeltuin aan de Aletta Jacobslaan weg. De toestellen zullen we op een andere locatie hergebruiken.

Hoe wordt zoveel mogelijk overlast tijdens de bouwwerkzaamheden voorkomen?

Momenteel bereiden we de sloop voor. Om overlast tijdens de sloop en de bouw zoveel mogelijk te beperken, stelt de aannemer een plan op dat ingaat op de onderdelen bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC). Dat plan toetst de gemeente voor de werkzaamheden beginnen. In het plan staan maatregelen die tijdens de bouw gelden en afspraken over verantwoordelijkheden. Zo weet u bijvoorbeeld wie u kunt bellen bij vragen of klachten. Daarnaast houden we u tijdens de werkzaamheden op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kunnen andere woningen verzakken door het heien en worden er voorafgaand aan de bouw opnames gemaakt (een nulmeting) van de bestaande situatie?

Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen (direct) omwonenden een brief van een bureau dat voor de gemeente bouwkundige opnames uitvoert. Door deze bouwkundige opname wordt de staat/conditie van uw pand door tekst en foto’s vastgelegd. Een bouwkundige opname is in uw belang als omwonende. Mocht er onverhoopt schade ontstaan aan uw pand, wat niet verwacht wordt, dan kunt u door middel van deze bouwkundige opname aantonen dat de schade nog niet aanwezig was voor de start van de werkzaamheden.

Wanneer start de bouw en de sloop?

Dit is afhankelijk van wanneer het terrein bouwrijp is en de omgevingsvergunning onherroepelijk is. De sloopwerkzaamheden starten naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar, daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Voor de start van de sloop zijn we afhankelijk van nutsbedrijven. Zij zorgen er eerst voor dat de bestaande kabels en leidingen worden afgesloten.

Hoe lang duurt de bouw?

De bouw zal ongeveer een jaar duren.

Hoe wordt er rekening gehouden met de vleermuizen?

Om negatieve effecten op het foerageergebied van vleermuizen te verzachten of te voorkomen worden maatregelen genomen:

  • verstorende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in de minst kwetsbare periode van november tot en met maart
  • tijdens de werkzaamheden wordt geen kunstmatig licht toegepast
  • in de permanente situatie wordt vleermuisvriendelijke verlichting toegepast
  • in de permanente situatie zal de oorspronkelijke groenstructuur voor vleermuizen opnieuw worden aangeplant.

De verstoring in een zeer beperkt deel van het foerageergebied is met deze maatregelen zo klein, dat hiermee geen gevolgen ontstaan voor de populaties vleermuizen in verblijfplaatsen in de omgeving. Er is in het gebied rond de bouwlocatie voldoende foerageergebied beschikbaar om het tijdelijke en kleine verlies op te vangen. In de nieuwe bebouwing worden ook vleermuiskasten geplaatst, verdeeld over beide gebouwen. Bovendien zijn al 8 tijdelijke vleermuiskasten (paar- en zomerverblijven) opgehangen bij de naastgelegen school (Vonk).