Aletta Jacobslaan

Op de voormalige locatie van de basisschool M.L. Kingschool zijn we van plan om 50 woningen te bouwen.

Wat wordt er gebouwd?

We zijn van plan om 50 woningen te bouwen, verdeeld over 2 gebouwen. 32 (zorg)woningen voor zorgorganisatie Odion en 18 sociale huurwoningen die Wooncompagnie gaat verhuren. Daarnaast komt er ruimte voor dagbesteding voor cliënten van Odion, een nieuwe parkeervoorziening en een educatieve tuin die straks wordt aangelegd en onderhouden door Vonk (het voormalige Clusius College).

Onderzoeken

Voor dit gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van archeologie, natuurwaarden, waterkering, verkeer en stikstof. Op de website Ruimtelijke Plannen kunt u deze onderzoeken inzien.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur ons dan een e-mail.

Tijdlijn

In deze tijdlijn ziet u welke stappen al genomen zijn in dit project en wat er nog gaat gebeuren de komende tijd.

 • Collegebesluit. In de raadsvergadering van 26 september 2019 stemde de gemeenteraad in met de plannen voor deze locatie.
 • Informatieavond omwonenden over voornemen ontwikkelingen locaties.
 • Officieel inspraakmoment: ontwikkelplan besproken in de commissie SOB.
 • Raadsbesluit: de raad heeft besloten met welke ontwikkellocaties we verder gingen, om hoeveel woningen het gaat en hoe het participatieproces eruit moet zien.
 • Varianten schetsontwerp maken en opstarten benodigd onderzoek.
 • Varianten schetsontwerp voorleggen aan bewoners.
 • Nieuwe variant schetsontwerp maken op basis van opmerkingen omwonenden en uitkomsten onderzoek.
 • Schetsontwerp en uitkomsten onderzoeken voorleggen aan omwonenden. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om het aangepaste ontwerp persoonlijk te presenteren. Omwonenden zijn daarom in november 2020 op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen met een nieuwsbrief. Ook is er een video ontwikkeld waarin de meest gestelde vragen van bewoners werden behandeld. De vragen van omwonenden met de antwoorden daarop zijn begin december 2020 teruggekoppeld naar alle omwonenden.
 • Op 23 december 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de wijkmanager en verkeerskundige van de gemeente met een aantal bewoners van de Aletta Jacobslaan.
 • Officieel inspraakmoment: we hebben de uitkomsten van de bewonersavond besproken in de commissie SOB (tegenwoordig noemen we dit de Commissie Ruimte) en een schetsontwerp voorgelegd. Op woensdag 3 en donderdag 11 februari 2021 konden omwonenden inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB).
 • Op donderdag 4 maart 2021 besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties. De Aletta Jacobslaan is hier onderdeel van.
 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. De volgende stap is het opstarten van de bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen.
 • Op basis van schetsontwerp opstellen bestemmingsplan herzien.
 • In mei 2022 ontvingen de omwonenden van het project een nieuwsbrief waarin de laatste ontwikkelingen werden gedeeld. Hierin stond onder andere dat de speeltuin langs de Aletta Jacobslaan een andere locatie moet krijgen dan eerder besloten, en dat het oude schoolgebouw op korte termijn gesloopt zal worden.
 • Eind augustus 2022 vroegen we omwonenden in een brief om te laten weten of zij een speelplek willen behouden in de Aletta Jacobslaan op een andere locatie. De enquête kon tot en met 15 september worden ingevuld.
 • In oktober 2022 ontvingen omwonenden opnieuw een nieuwsbrief. Hierin stond onder andere dat de speeltuin in het nieuwe ontwerp niet terugkomt, omdat 13 mensen voor behoud van de speeltuin stemden en 30 tegen (in totaal werden 108 adressen aangeschreven). In de nieuwsbrief stond verder dat er weer tijdelijke bewoners in het oude schoolgebouw wonen om vernielingen tegen te gaan en dat Wooncompagnie werkt aan het definitief ontwerp van de gebouwen. Zodra er meer bekend is over de planning (ook van de sloop van de school) krijgen bewoners hiervan bericht.
 • Van 18 december tot en met 29 januari 2024 liggen het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning formeel ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen om op de plannen te reageren.
 • Op 17 januari was een bewonersavond om het definitieve ontwerp te laten zien en omwonenden meer te vertellen over de ruimtelijke procedure. Zes weken lang kon iedereen een zienswijze indienen. De vragen en antwoorden van die bewonersavond leest u op deze pagina.
 • Mensen ontvangen een inhoudelijke reactie op hun zienswijze en het ontwerpbestemmingsplan wordt mogelijk aangepast.

Volgende (mogelijke) stappen in het proces

 • Bespreken voorstel bestemmingsplan herziening inclusief zienswijzen in commissie Ruimte.
 • Vaststellen bestemmingsplan herziening in raad.
 • Mogelijkheid tot beroep Raad van State.
 • Uitspraak Raad van State.