Besluitenlijst 1 februari 2022

Notulen B en W vergadering 1 februari 2022


Aanwezig:

 • D. Bijl, burgemeester
 • M. Hegger, wethouder
 • H. Rotgans, wethouder
 • P. van Meekeren, wethouder
 • E. Tijmstra, wethouder
 • T. Kroese, wethouder
 • H. Welage, secretaris
 • M. de Goede, notulist

Notulen

 • Vaststellen notulen d.d. 25 januari 2022, worden vastgesteld

B-lijst

 • Vaststellen B-lijst d.d. 1 februari 2022, er is geen B-lijst, wordt vastgesteld

Uitnodigingen

 • Online bijeenkomst over mensenrechten, donderdag 24 februari van 15.30-17.00 uur, voor kennisgeving aangenomen
 • Opening tentoonstelling de Beemster en de Purmer, vrijdag 25 februari in de middag, burgemeester Bijl

Ter kennisname/ bespreking

 • Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 25 januari 2022, wordt besproken
 • Nieuws uit B&W Amsterdam 26 januari 2022, wordt besproken
 • Lijst met toezeggingen raad, wordt besproken
 • Termijnagenda raad, wordt besproken
 • Memo Cie Ruimte inzake vervolg uitvoering Notitie 2022-2025, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen
 • Memo gemeenteraad svz tijdelijke woningen, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen
 • Memo gemeenteraad schuldhulproute, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen
 • Termijnagenda, wordt besproken
 • Brief gemeenteraad voortgang Levell5 voor college aantallen aangepast en financien 26-1-2022, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

Corona Nieuws

 • Terugkoppeling uit BAO, burgemeester Bijl geeft een korte terugkoppeling

1562892 Beantwoording schriftelijke raadsvragen PVV inzake uitzettingen Kanaalkade

 • De vragen te beantwoorden volgens bijgaand format
 • De raadsleden van de beantwoording in kennis te stellen via toezending van de definitieve beantwoording per e-mail

Conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

1562691 Beantwoording schriftelijke raadsvragen inzake problemen rondom laadpalen

 • De vragen te beantwoorden volgens bijgaand format.
 • De raadsleden van de beantwoording in kennis te stellen via toezending van de definitieve beantwoording per e-mail

Conform besloten

1561821 Start procedure Kolkpad 8, Zuidoostbeemster, afwijking bestemmingsplan ten behoeve van verplaatsen woning

 • De procedure op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo te starten, om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Beemster 2012 – Partiële herziening 2021’ teneinde herbouw (verplaatsing) van de woning op Kolkpad 8 mogelijk te maken;
 • De gemeenteraad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen hiervoor te verlenen.

Conform besloten

1563041 Vaststellen uitvoeringsprogramma RES 1.0

 • Het RES Uitvoeringsprogramma Noord-Holland Zuid vast te stellen, onder voorbehoud van het verkrijgen van de door het rijk toegezegde middelen als gevolg van het decentraliseren van de taken uit het Klimaatakkoord.
 • De raad hierover te informeren d.m.v. bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

1562494 Herbestemming laatste cultuur historische projecten Beemster

 • In te stemmen met de voorstellen voor de herbestemming van de resterende (cultuurhistorische) objecten die momenteel nog in voormalig gemeentehuis Beemster liggen.

Conform besloten

1562936: Vernietigen oude back-up tapes van voormalig gemeente Beemster

 • Instemmen met vernietigen van oude back-up tapes van voormalig gemeente Beemster.

Conform besloten

Terugmeldingen collegeleden/rondvraag

 • Nationaal Stationscongres, wethouder Kroese meldt hij gevraagd is of Purmerend host wil zijn van het Nationaal Stationscongres. Binnenkort heeft hij overleg daarover.
 • BO Ruimte Landschap Za-Wa, wethouders Kroese en Hegger koppelen terug uit het bestuurlijk overleg Ruimte en Landschap Za-Wa. Er zijn onder andere afspraken over gemaakt over hoe regionale afstemming plaatsvindt over 'overige stedelijke ontwikkelingen'.
 • BO Platform Ruimte, wethouder Kroese koppelt terug over het BO Platform Ruimte, waar gesproken is over de governance van de verstedelijkingsstrategie en ook over wijze waarop de fasering wordt bepaald.
 • Pfo Bereikbaarheid Za-Wa, wethouder Tijmstra koppelt terug uit het pfo Bereikbaarheid Za-Wa, onder andere is gesproken over de invulling en uitvoering van de strategische agenda.
 • Aardgasvrij, wethouder van Meekeren meldt dat het aantal aanmeldingen voor aansluiting is opgelopen naar 75%. De raad wordt hierover geïnformeerd.
 • Horeca overleg, wethouder Hegger koppelt terug uit het Horeca overleg, de ondernemers zijn erg blij dat ze weer open zijn.
 • Provinciaal BO Energiebesparing bedrijven, wethouder Hegger koppelt terug uit het provinciaal bestuurlijk overleg Energiebesparing bedrijven, waar onder andere gesproken is over handhaving maar vooral over het in gesprek komen en blijven met bedrijven.
 • Sluiting Cruyff speelgoedwinkel, burgemeester Bijl en wethouder Hegger zijn langsgeweest bij de laatste openingsdag van speelgoedwinkel Cruyff, waar ze een tinnen koetje en bloemen hebben gegeven aan de familie. Dit werd enorm gewaardeerd. Ook een aantal ambtenaren van team Economie waren langsgekomen.
 • Heropening Ladies Fortune, wethouder Hegger was bij de heropening van Ladies Fortune in hun nieuwe pand op de Padjedijk.
 • Baanstee Noord, wethouder Hegger meldt dat de verkoop van kavels van de Baanstee Noord goed loopt, waardoor er nee tegen een aantal geïnteresseerde bedrijven gezegd moet worden wegens ruimtegebrek.
 • Sloop locatie PostNL, wethouder Tijmstra heeft de start van de sloop locatie PostNL verricht.
 • BO Ouderenzorg Waterland, wethouder Rotgans koppelt terug uit eerste bestuurlijke overleg regionale samenwerking ouderenzorg Waterland.
 • SVP, wethouder Rotgans informeert het college over het verloop van de persmomenten inzake de tarieven SVP.
 • AB GGD, wethouder Rotgans koppelt terug uit het AB GGD.
 • Bezoek gemeente Alkmaar, burgemeester Bijl informeert het college dat hij met de burgemeester van Alkmaar heeft afgesproken om pas na hun verkiezingen, met het nieuwe college, kennis te komen maken.
 • Cameratoezicht Middenbeemster, burgemeester Bijl meldt dat er een camera in Middenbeemster wordt opgehangen ivm overlast.