Besluitenlijst 11 oktober 2022

Notulen B en W vergadering 11 oktober 2022
Registratienummer: 1576223

Aanwezig:

 • H. Rotgans, loco-burgemeester
 • M. Hegger, wethouder
 • C. Lageveen, wethouder
 • E. Tijmstra, wethouder
 • H. Welage, secretaris
 • M. de Goede, notulist

Afwezig:

 • T. Kroese, wethouder
 • E. van Selm, burgemeester

Notulen

 • Vaststellen notulen 4 oktober 2022, worden vastgesteld

B-lijst

 • Vaststellen B-lijst 11 oktober 2022, er is geen B-lijst, wordt vastgesteld

Uitnodigingen

 • Uitnodiging Participanten bijeenkomst, de Kerckhaen Westbeemster, vrijdag 21 oktober aanvang 20.00 uur, wethouder Rotgans
 • Bijeenkomst van Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland over over extreemrechtse ontwikkelingen, groeperingen en individuen op 10 november, voor kennisgeving aangenomen

Ter kennisname/ bespreking

 • Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 4 oktober 2022, wordt besproken
 • Nieuws uit B en W Amsterdam 5 oktober 2022, wordt besproken
 • Agenda Purmerend, Cie Algemeen en Maatschappelijk 13 oktober 2022, wordt besproken
 • Lijst met toezeggingen raad, wordt besproken
 • Termijnagenda raad, wordt besproken
 • 1576171 Brief Nota Duurzaam Vastgoedbeheer, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen
 • 1576154 Brief raad stand van zaken diverse projecten en temporisering, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen
 • 1575884 Brief raad ontwikkeling septembercirculaire, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen
 • Termijnagenda, wordt besproken

Situatie opvang ontheemden

 • Terugkoppeling BAO en bestuurlijk overleg ontheemden, wethouder Rotgans en loco-gemeentesecretaris Heiner geven een korte terugkoppeling

1575894 Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht De Koog

 • Te concluderen dat er geen zienswijzen zijn ingediend op het concept-raadsvoorstel/-raadsbesluit als onderdeel van het besluit van het College d.d. 30 augustus 2022 tot (voorlopige) vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op een deel van de gronden van De Koog en er geen aanleiding bestaat om het concept-raadsvoorstel aan te passen.
 • De gemeenteraad op 24 november voor te stellen om het gemeentelijk voorkeursrecht ex artikelen 2 en 5 Wvg te bestendigen via bijgevoegd raadsvoorstel e.e.a.

Conform besloten

157633; aanwijzing/benoeming nieuwe Functionaris Gegevensbescherming

 • Voor de periode van 20 oktober tot 1 november 2022 aanwijzen/benoemen als plaatsvervanger huidige FG: mr. C. Vreeburg
 • Met ingang van 1 november 2022 aanwijzen/benoemen als FG: mr. C. Vreeburg
 • Met ingang van 1 november 2022 intrekken aanwijzing/benoeming huidige FG.

Conform besloten

1576897; Verzoek vervanging ziekteverlof wethouder Kroese

 • Aan de PvdA het verzoek te doen om voor de periode van het ziekteverlof van wethouder Kroese een tijdelijke vervanger voor te dragen.
 • Aldus vastgesteld op 7 oktober 2022.

Conform besloten

Terugmelding collegeleden / rondvraag

 • Jeugdcoach, wethouder Tijmstra heeft meegelopen met jeugdcoach AlexHelpt en is daarbij meegeweest met een bezoek aan een gezin.
 • Nederlands Kinder Theater (NKT), wethouder Tijmstra heeft kennisgemaakt met de nieuwe directrice van het NKT en met haar gesproken over de toekomstvisie NKT.
 • Inspiratiesessie Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Waterland, wethouder Tijmstra was bij de inspiratiesessie SSWVO, waar onder andere gesproken is over inclusie en onderwijs.
 • Bedrijfsbureau PSG verhuizing naar stadhuis, wethouder Tijmstra informeert het college dat de verhuizing van het bedrijfsbureau PSG naar de vierde verdieping stadhuis op vrijdag 14 oktober gepland staat.
 • CNO Baanstee Noord, het college blikt terug op het bezoek aan de crisisnoodopvang op de Baanstee Noord; er liepen een aantal zaken nog niet goed. Ondanks dat is er door de organisatie toch veel in korte tijd voor elkaar gekregen en het college geeft grote complimenten aan alle betrokken collega's.
 • BIZ Koemarkt en Binnenstad, wethouder Hegger heeft bij de kick-off BIZ Koemarkt het startschot gegeven voor de stemming over beide BIZ-en.
 • Conferentie Greenport NHN "ondernemen met toekomst”, wethouder Hegger koppelt terug uit de conferentie Greenport NHN “ondernemen met toekomst”, waarin onder andere gesproken is over innovatieve agrarische ondernemers.
 • Artisbezoek met ouderen, wethouder Hegger is in het kader van de Waterlandse Uitdaging samen met Waterlands Welzijn op pad geweest met een aantal ouderen met niet aangeboren hersenletsel naar Artis.
 • Cono werkbezoek, het college blikt terug op het werkbezoek aan de Cono.
 • Stuurgroep Energietransitie, wethouders Lageveen en Hegger koppelen terug uit het stuurgroep overleg Energietransitie met Liander, waar onder andere is gesproken over de stroomcongestie.
 • Buurtpunt De Gors, wethouder Lageveen was bij de opening van het buurtpunt De Gors geweest.
 • Boerderij educatie, loco gemeentesecretaris Heiner was namens Purmerend bij het bestuurlijk overleg Boerderij Educatie en koppelt daaruit terug.
 • Burgerberaad, wethouder Rotgans koppelt terug uit de informatieavond Burgerberaad voor de raad.
 • BO Zorg en Veiligheid Za-Wa, wethouder Rotgans koppelt terug uit het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid Za-Wa, waar onder andere is gesproken over de vaststelling van het jaarplan en financiering daarvan.
 • pfo Bouwen en Wonen MRA, wethouder Rotgans koppelt terug uit het pfo Bouwen en Wonen MRA en meldt dat wethouder Roduner van Haarlem tot voorzitter is benoemd. Ook is er gesproken is over de woondeal.
 • AB GGD, wethouder Rotgans koppelt terug uit het AB GGD.
 • Werkbijeenkomst begroting raad, wethouder Rotgans meldt terug uit de werkbijeenkomst begroting voor de raad, waarin raadsleden informatie kregen over hoe de begroting werkt.
 • Cie financien VNG, wethouder Rotgans was bij de startdag voor alle nieuwe leden van de Cie Financiën van de VNG.
 • Pride week , wethouder Rotgans heeft de Pride Week Purmerend geopend op de Kaasmarkt door de regenboogvlag te hijsen. Daarnaast heeft hij de regenboogbankjes bij de ingang van het stadhuis onthuld.
 • Werkbijeenkomst Raad Nekkerzoom, wethouders Tijmstra koppelt terug uit de werkbijeenkomst met de raad over de Nekkerzoom.