Besluitenlijst 18 januari 2022

Notulen B en W vergadering 18 januari 2022

Aanwezig:

 • D. Bijl, burgemeester
 • M. Hegger, wethouder
 • H. Rotgans, wethouder
 • E. Tijmstra, wethouder
 • T. Kroese, wethouder
 • H. Welage, secretaris
 • M. de Goede, notulist

Afwezig:

 • P. van Meekeren, wethouder

Notulen

 • Vaststellen notulen 11 januari 2022, worden vastgesteld

B-lijst

Vaststellen B-lijst 18 januari 2022, er is geen B-lijst, wordt vastgesteld.

1562202; geheimhouding brief AO Lisdoddestraat 40

 • Op basis van artikel 25, tweede lid en artikel 10 Wob, geheimhouding op de brief aan de raad te leggen wegens financiële en economische belangen en deze geheimhouding per 1 februari 2022 weer op te heffen.
 • REEDS BESLOTEN OP 12 JANUARI 2022
 • Conform besloten

1562397; Wijziging Reglement voor markten in Purmerend 2011

 • Het op 15 februari 2011 vastgestelde reglement “Reglement voor de markten in Purmerend 2011” in te trekken;
 • Bijgevoegde “Reglement voor de markten in Purmerend 2022” vast te stellen.
 • Dit reglement te publiceren.
 • REEDS BESLOTEN OP 13 JANUARI 2022
 • Conform besloten

1562384; Pro forma inspraakreactie ontwerp-structuurvisie 'Masterplan Waterland kwartier Purmerend'

 • In te stemmen met de brief Pro forma inspraakreactie ontwerp-structuurvisie 'Masterplan Waterland kwartier Purmerend'.
 • REEDS BESLOTEN OP 13 JANUARI 2022
 • Conform besloten

Wordt vastgesteld

Uitnodigingen

 • Uitnodiging kennissessie, Kleine windturbines in Noord Holland, d.d. donderdag 20 januari van 15.00-16.30 uur, wethouders Hegger, Rotgans, Tijmstra en van Meekeren gaan hier naar toe

Ter kennisname/ bespreking

 • Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 11 januari 2022, wordt besproken
 • Nieuws uit B en W Amsterdam 12 januari 2022, wordt besproken
 • Agenda Purmerend, Cie Maatschappelijk 20 januari 2022, wordt besproken
 • Lijst met toezeggingen raad, wordt besproken
 • Termijnagenda raad, wordt besproken
 • Brief raad Projectstatusrapportage, conform besloten
 • Memo Verlengen DVO contractmanagement Jeugd, aangehouden
 • Memo harmonisatie IT en applicatielandschap stand van zaken, wordt besproken
 • Memo gemeenteraad Stand van zaken SMW, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen
 • Termijnagenda, wordt besproken

Corona Nieuws

 • Terugkoppeling uit BAO, burgemeester Bijl geeft een korte terugkoppeling

1559997 Nadere regels jeugdhulp Purmerend 2022

Voorgesteld besluit:

 • Overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit over te gaan tot vaststelling van de Nadere regels jeugdhulp Purmerend 2022.

Conform besloten

1561825 Vaststellen beleidsregels schuldhulpverlening Purmerend 2022

Voorgesteld besluit:

 • De 'Beleidsregels schuldhulpverlening Purmerend 2022' vast te stellen.

Conform besloten

1561508: Oprichting stichting Risicobeheer veiligheidsregio's

Voorgesteld besluit:

 • Op grond van de gemeenschappelijke regeling mag de gemeenteraad hun wensen en bedenken geven ten aanzien van een oprichting van een stichting. U wordt geadviseerd om de raad te vragen of er wensen en bedenkingen zijn ten aanzien van de oprichting van de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s, welke onder meer de problemen aanpakt bij het inkopen van verzekeringen.

Conform besloten

1562130 Uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst IJmond

Voorgesteld besluit:

 • Het Uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst IJmond vast te stellen;
 • Het Uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst IJmond middels bijgevoegde brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad

Conform besloten

1561206 Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022

Voorgesteld besluit:

 • Het Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022 vast te stellen.
 • Het Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022 door middel van bijgevoegde brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

1562354 Beantwoording schriftelijke raadsvragen inzake groene label kernenergie en aardgas

Voorgesteld besluit:

 • De vragen te beantwoorden volgens bijgaand format
 • De raadsleden van de beantwoording in kennis te stellen via toezending van de definitieve beantwoording per e-mail.

Conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

1562481; Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid Heijnen van de PVV inzake tarieven Stadsverwarming

Voorgesteld besluit:

 • De vragen te beantwoorden volgens bijgaand format
 • De raadsleden van de beantwoording in kennis te stellen via toezending van de definitieve beantwoording per e-mail.

Conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

1562484; Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Schaaij van fractie Schaaij inzake tarieven Stadsverwarming

Voorgesteld besluit:

 • De vragen te beantwoorden volgens bijgaand format
 • De raadsleden van de beantwoording in kennis te stellen via toezending van de definitieve beantwoording per e-mail.

Conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

1562485; Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Van Elden van de VVD inzake tarieven Stadsverwarming

Voorgesteld besluit:

 • De vragen te beantwoorden volgens bijgaand format
 • De raadsleden van de beantwoording in kennis te stellen via toezending van de definitieve beantwoording per e-mail.

Conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

Terugmeldingen collegeleden/rondvraag

 • Bestuurlijke toekomst Oostzaan, burgemeester Bijl koppelt terug uit het gesprek met Oostzaan, over de bestuurlijke toekomst Oostzaan.
 • Huisartsenpraktijk Wheermolen, wethouders Tijmstra en Rotgans waren op bezoek bij de huisartsenpraktijk in de Wheermolen, waar onder andere gesproken is over hun toekomstplannen. Afgesproken is ze in verbinding te stellen met het sociaal wijkteam en een vervolggesprek met projectleiders Wheermolen.
 • Prijsuitreiking mooiste straat en tuin kerstversiering Purmer Noord, wethouder Hegger heeft de prijsuitreiking mooiste straat en tuin kerstversiering Purmer Noord verricht, de Halmstraat is uitgeroepen tot mooiste straat en Rijtuigstraat 7 tot mooiste tuin.
 • VNG ALV, wethouder Rotgans koppelt terug uit de ALV VNG, het wordt vooral financieel een spannend jaar in de verhouding tussen het Rijk en de VNG.
 • BO beschermd wonen en maatschappelijke opvang, wethouder Rotgans koppelt terug uit het bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang, later sloot ook wethouder Kroese aan. Onder andere is gesproken over de norm voor opdrachtgeverschap.
 • Het Buitenhuis Wijdewormer, wethouder Rotgans is op bezoek geweest bij Het Buitenhuis Wijdewormer, een (logeer)plek waar mantelzorgers af en toe, met een goed gevoel, de zorg uit handen kunnen geven.