Privacyverklaring aanvraag werknemersparkeervergunning

Hoe gaat de gemeente om met de verwerking van uw gegevens na een aanvraag werknemersparkeervergunning.

Doel

Het doel van het aanvragen van een werknemersparkeervergunning is het toekennen van een werknemersparkeervergunning.

Rechtsgrond

De rechtsgrond is artikel 6 lid 1 sub e AVG (De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen) in samenhang met de Parkeerverordening Purmerend 2024 en met artikel 52 Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2024.

Verwerkingsverantwoordelijke

Identiteit en contactgegevens:

College van Burgemeester & Wethouders Purmerend
Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend
Telefoon: 0299 - 452 452
E-mail: parkeren@purmerend.nl
Website: https://purmerend.nl/werknemersvergunning

Ontvangers van persoonsgegevens

  • Team Parkeren
  • ARS Traffic & Transport Technology B.V. (levert applicatie voor vergunningverlening)
  • SHPV (Coƶperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten U.A.) beheert het NPR (Nationaal Parkeer Register), een landelijke database waarin alle actuele parkeerrechten, zoals een parkeervergunning, op kenteken geregistreerd staan.

Bewaartermijn

De gegevens benodigd voor de aanvraag worden bewaard tot:

  • 20 jaar na het toekennen van de aanvraag;
  • 5 jaar na het afwijzen van een aanvraag;
  • 1 jaar na het tussentijds afbreken van een aanvraag.

De gegevens op de wachtlijst worden bewaard totdat aan een aanvrager een vergunning wordt toegekend of totdat aanvrager aangeeft van de wachtlijst verwijderd te willen worden of zolang de regeling werknemersvergunning geldt.

Gegevens

Bij het aanvragen van een werknemersparkeervergunning worden gegevens bij de aanvrager verzameld. Een aanvrager is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar zonder deze gegevens kunnen wij geen werknemersparkeergunning verstrekken. Verder halen wij ook gegevens op uit de BRP (Basis Registratie Personen) en uit het RDW Kentekenregister. Ook dit is noodzakelijk voor het toekennen van een werknemersparkeervergunning.

Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u rechten:

  1. U kunt de gemeente vragen om uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien. Als daar fouten in staan, dan kunt u vragen die gegevens te verbeteren.
  2. Vindt u dat de gemeente uw gegevens niet (meer) nodig heeft, dan kunt u vragen om ze te wissen en/of kunt u hiertegen bezwaar maken.

Klacht

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt telefonisch contact met hen opnemen via 070 888 8500.

Contact

Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG) Joost Schrieken via:
e-mail fg@purmerend.nl
telefoon 0299 452 452

Wilt u uw vraag per brief stellen, dan kunt u die sturen naar:

FG Purmerend

Postbus 15

1440 AA Purmerend