Meldpunt zorgelijke situatie

Soms is iemand door een ernstige psychische aandoening een gevaar voor zichzelf of voor anderen. Wie zich ernstig zorgen maakt over iemand, kan dit melden bij het Meldpunt zorgelijke situatie. 

Een melding kunt u telefonisch doen via telefoonnummer: (0299) 452 555 of per e-mail: zorgmelding@purmerend.nl

Een overzicht van de meestgestelde vragen vindt u onder de informatie over het Meldpunt. Heeft u een andere vraag? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met het Meldpunt. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een gids met informatie over het regelen van passende zorg en ondersteuning bij verward gedrag. Het gidsje brengt de landelijke mogelijkheden en wetgeving in de zorg samen met behulpzame informatie.

Direct hulp nodig bij psychische problemen? Maakt u zich zorgen over iemand? Bel dan altijd met 112 bij direct gevaar. Ook kunt u de huisarts bellen. De huisarts kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Is er geen direct gevaar, maar denkt u dat iemand (verplichte) psychiatrische zorg nodig heeft?

  • Meld dit dan telefonisch (0299) 452 555. Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 – 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Melden kan ook per e-mail: zorgmelding@purmerend.nl Meldingen per email worden op de eerstvolgende werkdag opgepakt). U kunt uw melding ook persoonlijk doorgeven op het stadhuis. Het meldpunt is er voor inwoners én voor professionals.

    De situatie wordt beoordeeld. Mogelijk valt de melding onder de Wet verplichte ggz (Wvggz). Deze meldingen worden binnen 14 dagen onderzocht. Dit kan leiden tot verplichte zorg. Dat gebeurt zeker niet altijd. De melding kan na de eerste controle ook leiden tot een aanbod voor minder zware hulp.

  • Bij de zorgaanbieder: familie en naasten kunnen hun zorgen ook melden bij de zorgaanbieder waar de patiënt al zorg heeft (gehad). De zorgaanbieder kan vervolgens een Wvggz melding maken als zij hiertoe aanleiding zien.

Het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg helpt bij het vinden van de juiste ondersteuning voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen of zorg mijden.

U kunt een melding doen als u bij iemand problemen ziet op het gebied van: verwaarlozing, wonen of dreigende dakloosheid, vervuiling, financiën, psychische-en psychiatrische problemen, verslaving, sociaal netwerk, veiligheid of opvoeding. De medewerkers onderzoeken na een melding welke hulp het beste past.

Meld iemand aan via dit aanmeldformulier MABZ. U kunt ook een e-mail sturen aan mabz@ggdzw.nl of bellen: (075) 651 8380. Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. 

Soms is iemand door een ernstige psychische aandoening een gevaar voor zichzelf of voor anderen. Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. De Wvggz maakt dat iedereen die zich echt zorgen over de geestelijke gezondheid van iemand maakt, dit kan melden. De meldingen worden getoetst aan de hand van wettelijke criteria en op basis daarvan wordt, indien nodig, passende zorg geboden.

Op deze manier hebben de inwoners van Purmerend en Beemster één vast aanspreekpunt voor zorg(en), het WMO-loket. En dat werkt prettig voor beide partijen. De mensen waarover de meldingen gaan, zijn vaak al bij ons in beeld, wij weten wat er speelt. En wat de mogelijkheden voor vrijwillige zorg (nog) zijn. Bij nieuwe aanmeldingen waarbij verplichte zorg niet van toepassing is,  kunnen we preventief zorg aanbieden om verslechtering te voorkomen. Wij zijn hier ook goed op toegerust, binnen het team werken mensen met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg.

Nee, crisissituaties worden gemeld via 112 en/ of de huisarts.

Is er acuut (psychisch) gevaar? Bel dan altijd met 112. Is er geen acuut gevaar, maar denkt  u dat de persoon waar u zich ernstige zorgen over maakt (verplicht) psychische hulp nodig heeft? Neem dan contact op met het Meldpunt verwarde personen van de gemeenten via telefoonnummer: (0299) 452 555 of per e-mail: zorgmelding@purmerend.nl.

Bij iedere melding onderzoeken de Wvggz medewerkers wat er precies aan de hand is.

Is het ernstig en valt de melding inderdaad onder de Wet verplichte GGZ (Wvggz)? Dan voeren de Wvggz medewerkers een verkennend onderzoek uit. Daarbij praten ze ook met betrokkenen. Daarna zijn er twee mogelijkheden:

  1. Is het na onderzoek van de Wvggz medewerker aannemelijk dat verplichte zorg nodig is? Dan wordt het VO (verkennend onderzoek) gemotiveerd verstuurd naar de Officier van Justitie die vervolgens het Wvggz traject voortzet. Alleen de rechter kan verplicht zorg opleggen via een zorgmachtiging;
  2. Is verplichte zorg niet nodig? Dan verwijzen de Wvggz medewerkers betrokkene op mogelijkheden voor minder zware (vrijwillige) hulpverlening.

De wet stelt strenge eisen wat betreft de mogelijkheden voor terugkoppeling over de melding. Alleen de door de wet gedefinieerde essentiële naasten krijgt te horen hoe de melding is opgepakt, hierbij wordt uiteraard geen privacy gevoelige informatie gedeeld. Overige melders ontvangen geen terugkoppeling over het verloop van de melding.

De wet stelt strenge eisen wat betreft de mogelijkheden voor terugkoppeling over de Wvggz melding. Alleen de door de wet gedefinieerde essentiële naasten krijgt (enige) informatie te horen hoe de melding is opgepakt, hierbij wordt uiteraard geen privacy gevoelige informatie gedeeld. Overige melders ontvangen geen terugkoppeling over het verloop van de melding.

Dat betekent dat iemand zich zorgen maakt en vermoedt dat u hulp psychiatrische hulp nodig heeft. Het meldpunt onderzoekt wat er nodig en mogelijk is. Het kan zijn dat ze inschatten dat de problemen zo ernstig zijn dat zorg verplichte zorg aangevraagd wordt. Dat gebeurt niet zomaar, daar gaat een verkennend onderzoek aan vooraf waarbij zowel (indien mogelijk) met u, als betrokkenen vanuit uw omgeving gesproken word. Het verkennend onderzoek richt zich op het aannemelijk maken van de wettelijke criteria.

  • Blijkt uit het verkennend onderzoek dat (verplichte) zorg nodig is? Dan zal de Wvggz medewerker de aanvraag doorzetten naar de OvJ (Officier van Justitie) voor verdere behandeling van de aanvraag.

De Wvggz biedt de mogelijkheid om verplichte zorg op te leggen aan mensen die door een psychische aandoening een gevaar zijn (de wet spreekt over ‘ernstig nadeel’) voor zichzelf of anderen. Verplichte zorg kan nodig zijn wanneer iemand ondanks de ernst van de situatie uit zichzelf geen vrijwillige zorg accepteert. Het verplicht opleggen van zorg wordt altijd afgewogen tegen het ernstig nadeel dat ontstaat zónder verplichte zorg. Verplichte zorg kan alleen worden opgelegd nadat de rechter dit heeft besloten. Een zorgmachtiging wordt opgelegd.

Zijn er ernstige zorgen, maar is dat niet acuut, dan kan de rechtbank een zorgmachtiging opleggen. De rechter baseert zijn oordeel op een verkennend onderzoek waarin de persoon die het betreft én mensen uit zijn directe omgeving zijn gehoord. Ook advies van de geneesheer-directeur van de GGZ en de officier van justitie wordt meegenomen. Deze laatste baseert het advies mede op de beoordeling van een onafhankelijk psychiater. De rechter geeft alleen een zorgmachtiging af als vrijwillige zorg niet mogelijk is, terwijl zorg wel nodig is om het ernstig nadeel weg te nemen. De zorgmachtiging kan leiden tot verschillende vormen van verplichte zorg, thuis of in een instelling.

Meer informatie vindt u hier