Meldpunt zorgelijke situatie

De gemeente heeft een speciaal meldpunt voor inwoners die zich zorgen maken om of klachten hebben over een verward persoon.

Het kan zijn dat mensen een gevaar vormen voor zichzelf of anderen door een psychiatrische aandoening of verslaving. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig.

Vaak signaleert iemand anders in zijn of haar omgeving dat er iets aan de hand is, maar weet niet waar die zorgen neer te leggen. Dat kan bij dit Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) van de GGD.

Het meldpunt is er voor inwoners én voor professionals.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een gids met informatie over het regelen van passende zorg en ondersteuning bij verward gedrag. Het gidsje brengt de landelijke mogelijkheden en wetgeving in de zorg samen met behulpzame informatie.

Soms is iemand door een ernstige psychische aandoening een gevaar voor zichzelf of voor anderen. Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. De Wvggz maakt dat iedereen die zich echt zorgen over de geestelijke gezondheid van iemand maakt, dit kan melden. De meldingen worden getoetst aan de hand van wettelijke criteria en op basis daarvan wordt, indien nodig, passende zorg geboden.

Nee, crisissituaties worden gemeld via 112 en/ of de huisarts.

Bij iedere melding onderzoeken de Wvggz medewerkers wat er precies aan de hand is.

Is het ernstig en valt de melding inderdaad onder de Wet verplichte GGZ (Wvggz)? Dan voeren de Wvggz medewerkers een verkennend onderzoek uit. Daarbij praten ze ook met betrokkenen. Daarna zijn er twee mogelijkheden:

  1. Is het na onderzoek van de Wvggz medewerker aannemelijk dat verplichte zorg nodig is? Dan wordt het VO (verkennend onderzoek) gemotiveerd verstuurd naar de Officier van Justitie die vervolgens het Wvggz traject voortzet. Alleen de rechter kan verplicht zorg opleggen via een zorgmachtiging;
  2. Is verplichte zorg niet nodig? Dan verwijzen de Wvggz medewerkers betrokkene op mogelijkheden voor minder zware (vrijwillige) hulpverlening.

De wet stelt strenge eisen wat betreft de mogelijkheden voor terugkoppeling over de melding. Alleen de door de wet gedefinieerde essentiële naasten krijgt te horen hoe de melding is opgepakt, hierbij wordt uiteraard geen privacy gevoelige informatie gedeeld. Overige melders ontvangen geen terugkoppeling over het verloop van de melding.

De wet stelt strenge eisen wat betreft de mogelijkheden voor terugkoppeling over de Wvggz melding. Alleen de door de wet gedefinieerde essentiële naasten krijgt (enige) informatie te horen hoe de melding is opgepakt, hierbij wordt uiteraard geen privacy gevoelige informatie gedeeld. Overige melders ontvangen geen terugkoppeling over het verloop van de melding.

Dat betekent dat iemand zich zorgen maakt en vermoedt dat u hulp psychiatrische hulp nodig heeft. Het meldpunt onderzoekt wat er nodig en mogelijk is. Het kan zijn dat ze inschatten dat de problemen zo ernstig zijn dat zorg verplichte zorg aangevraagd wordt. Dat gebeurt niet zomaar, daar gaat een verkennend onderzoek aan vooraf waarbij zowel (indien mogelijk) met u, als betrokkenen vanuit uw omgeving gesproken word. Het verkennend onderzoek richt zich op het aannemelijk maken van de wettelijke criteria.

  • Blijkt uit het verkennend onderzoek dat (verplichte) zorg nodig is? Dan zal de Wvggz medewerker de aanvraag doorzetten naar de OvJ (Officier van Justitie) voor verdere behandeling van de aanvraag.

De Wvggz biedt de mogelijkheid om verplichte zorg op te leggen aan mensen die door een psychische aandoening een gevaar zijn (de wet spreekt over ‘ernstig nadeel’) voor zichzelf of anderen. Verplichte zorg kan nodig zijn wanneer iemand ondanks de ernst van de situatie uit zichzelf geen vrijwillige zorg accepteert. Het verplicht opleggen van zorg wordt altijd afgewogen tegen het ernstig nadeel dat ontstaat zónder verplichte zorg. Verplichte zorg kan alleen worden opgelegd nadat de rechter dit heeft besloten. Een zorgmachtiging wordt opgelegd.

Zijn er ernstige zorgen, maar is dat niet acuut, dan kan de rechtbank een zorgmachtiging opleggen. De rechter baseert zijn oordeel op een verkennend onderzoek waarin de persoon die het betreft én mensen uit zijn directe omgeving zijn gehoord. Ook advies van de geneesheer-directeur van de GGZ en de officier van justitie wordt meegenomen. Deze laatste baseert het advies mede op de beoordeling van een onafhankelijk psychiater. De rechter geeft alleen een zorgmachtiging af als vrijwillige zorg niet mogelijk is, terwijl zorg wel nodig is om het ernstig nadeel weg te nemen. De zorgmachtiging kan leiden tot verschillende vormen van verplichte zorg, thuis of in een instelling.

Meer informatie vindt u hier.