Economische visie

In 2021 is een nieuwe economische visie 2040 voor de gemeente Purmerend vastgesteld.

Sinds 1 januari 2022 zijn Beemster en Purmerend officieel één gemeente: de gemeente Purmerend. Door het samengaan van Beemster en Purmerend is letterlijk de verbinding tussen stad en platteland ontstaan. De unieke economische kansen van deze verbinding bieden veel mogelijkheden. Daarom heeft de gemeente samen met ondernemers, onderwijs, zorg en iedereen die mee wilde denken een economische visie voor Beemster en Purmerend opgesteld. Omdat Beemster en Purmerend in 2021 nog aparte gemeenten waren is de visie door beide gemeenteraden vastgesteld.

De visie gaat over wat we willen bereiken in richting 2040. Maar het laat ook onze economische kracht zien. De kracht die we nu al hebben. Als gemeente willen we die economische kracht behouden en waar het kan versterken. Er spelen ontwikkelingen die zorgen voor nieuwe economische kansen en uitdagingen. Denk aan de woningbouwopgave, digitalisering en de overgang naar een duurzamer netwerk. Deze ontwikkelingen hebben invloed op alle sectoren. Samen bouwen we aan de economie van morgen. Want Beemster + Purmerend #datwerkt.

Naast een goede samenwerking tussen Beemster en Purmerend willen we met deze ambities onze lokale economie een steuntje in de rug geven. We werken vanuit vier doelen, ook wel ambities genoemd, aan onze economische toekomst.

Onze eerste ambitie gaat over het waarmaken van ons verhaal: waar zijn we goed in en hoe gaan we dat versterken. Onze tweede ambitie gaat over aandacht blijven besteden aan onze mensen: hoe blijven we ons ontwikkelen in een steeds veranderende economie? Onze derde ambitie gaat over het ontwikkelen van onze locaties met mogelijkheden, en de kansen die onze goede ligging ons bieden. En onze vierde ambitie gaat over het versterken van de basis: de voorwaarden voor onze economische kracht.

Iedere twee jaar maken we een uitvoeringsagenda: dit is een uitwerking van de visie. Hierin beschrijven we hoe we onze ambities de komende jaren willen bereiken en welke middelen we daarbij inzetten.

Met de uitvoeringsagenda 2021-2022 is samen met ondernemers, instellingen en gemeente hard gewerkt aan de uitvoering van drie gekozen pijlers uit de Economische Visie. Alle projecten van 2021-2022 zijn of gestart of inmiddels afgerond.

Uitvoeringsagenda 2023-2024

In de uitvoeringsagenda 2023-2024 hebben we als gemeente samen met (agrarisch) ondernemers, onderwijs en zorg aangegeven waar we in 2023 en 2024 extra energie op inzetten. Dat is deels een voorzetting en doorontwikkeling van bestaande projecten uit de agenda 2021-2022, aangevuld met nieuwe projecten vanuit onder meer het coalitieakkoord 2022-2026. In 2023-2024 voegen we bovendien een vierde pijler toe: circulaire economie en bedrijventerreinen. Zo zorgen we voor continuïteit.

De 4 pijlers 2023-2024

  1. Uitbouwen van de innovatieve voedselkamer & werelderfgoed Beemster
  2. Stimulering arbeidsmarkt, (tech)onderwijs & campusontwikkeling
  3. Centrumontwikkeling en voorzieningen
  4. Circulaire economie en bedrijventerreinen

Wilt u de volledige uitvoeringsagenda 2023-2024 inzien, dan kunt u deze per e-mail opvragen via economischevisie@purmerend.nl.

De huidige binnenstad van Purmerend heeft veel te bieden. De stad heeft een prachtig historisch centrum, waar zowel vroeger als nu veel handel werd en wordt gedreven. Het is een unieke, uitdagende plek waar je fijn kan ondernemen, beleven, wonen en werken. Iets waar de inwoners, bezoekers en ondernemers trots op zijn, en dat willen wij graag zo houden. Daarom heeft de gemeente als onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2021-2022 een visie op de binnenstad ontwikkeld. Deze visie en uitvoeringsagenda zijn op 22 december 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Lees meer over het Programma Binnenstad.

Iedere twee jaar wordt er opnieuw een uitvoeringsagenda vastgesteld. Zo kunnen we goed meebewegen en bijsturen als dat nodig is en reageren op de kansen en uitdagingen van dat moment.

Neem dan contact op met ons via economischevisie@purmerend.nl.