Tarwestraat

Het gaat om de locatie aan de achterzijde van de woningen van de Tarwestraat 3- 43E, waar de voormalige schooltuinen gesitueerd waren.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

De beoogde programmering voor de locatie is maximaal 26 woningen, specifiek bedoeld voor ouderen. Zo kunnen ouderen in de wijk hier ook blijven wonen als ze niet meer in een eengezinswoning willen of kunnen wonen. De woningen worden maximaal drie lagen hoog en komen zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing af te staan, zoals met de buurt in een eerder stadium besproken.

Tijdlijn

 • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
 • 18 november 2019 - De plannen zijn verder uitgewerkt en aan omwonenden gepresenteerd.
  Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen. Bekijk de verschillende varianten.
 • Er is een gecombineerd parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkellocaties Aletta Jacobslaan, Koggenland/Luitje Broekemastraat, Riekstraat, Tarwestraat en Torenmolen. Dit onderzoek is een vrij groot bestand van enkele tientallen pagina's. Daarom publiceren we het niet op deze pagina. U kunt het wel per mail bij ons opvragen als u dit rapport wilt inzien.
 • Voor deze locatie is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, dat u hier kunt bekijken. Flora en fauna check.pdf
 • 5 maart 2020  Er is bodemonderzoek uitgevoerd voor deze locatie. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kan en wordt het bodemonderzoek nader geduid in de toelichting op het bestemmingsplan. Bodemonderzoek Tarwestraat.pdf
 • Op 30 september 2020 stond een bewonersavond gepland. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst op een later moment plaats.
 • Eind november 2020 heeft de gemeente een nieuwsbrief naar omwonenden gestuurd met daarin de laatste ontwikkelingen. Ook geeft projectleider Lennart Schuijt in een video een toelichting op het aangepaste ontwerp. Bekijk de video hieronder. In de presentatie komt ook Arno Mommer aan bod. De projectontwikkelaar van Intermaris legt uit wat de verschillen zijn tussen het labelen van de woningen voor koop of sociale huur. Intermaris wil de woningen graag verhuren en met de buurt verder in gesprek hierover. Hoe ze dat bij een ander project in Hoorn hebben aangepakt, kunt u terugzien op deze website.

 • Januari 2021 - De vragen en opmerkingen die omwonenden gesteld hebben in de mailbox en tijdens de digitale bijeenkomsten op 7 en 8 december 2020, zijn beantwoord. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd. U kunt de vragen en antwoorden hier lezen. Het aangepast ontwerp, zoals dat in februari aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, vindt u hier (pdf).
 • Op 28 januari heeft wethouder Thijs Kroese een aantal omwonenden via MS Teams een toelichting gegeven over de wens van het college om te gaan voor sociale huurwoningen. Direct omwonenden konden hun voorkeur doorgeven voor sociale huur of koop. 10 huishoudens hebben gestemd, waarvan 6 een voorkeur hadden voor koop en 4 voor huur. Het college adviseert de raad om te kiezen voor sociale huur, omdat in die sector de druk het hoogst is. Op de BOL-locaties waar sociale huur passend is, heeft dat de voorkeur en bijna 80% van de woningen op alle BOL-locaties wordt dan ook sociaal. Bovendien kan alleen bij sociale huurwoningen vastgelegd worden dat de woningen ook op langere termijn beschikbaar blijven voor de doelgroep 55+. Dit type woningen is er niet veel in de Purmer-Noord, waardoor 55-plussers de wijk eerder verlaten. Op deze plek, dicht bij voorzieningen en openbaar vervoer, vindt het college het belangrijk om woningen voor deze doelgroep te realiseren.
 • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari hebben omwonenden kunnen inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties.

 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen.
 • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het wijzigen van het bestemmingsplan is ook weer een beslissing van de gemeenteraad. De volgende stap is dat het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt. We informeren omwonenden als het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Ga naar alle onderzoeken

Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties.pdf

Vragen

Stuur uw vraag naar ontwikkellocaties@purmerend.nl

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Purmer-Noord
Aantal woningen: 
26