Aanlegvergunning

Wilt u werkzaamheden uitvoeren die gevolgen hebben voor het aanzien van het landelijk gebied? De gemeente wil het landelijk gebied beschermen. Daarom hebt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor aanleg nodig.

Bijvoorbeeld:

 • bescherming van de openheid van het landschap of behoud van de kavelstructuur voor de Beemster
 • de archeologische waarde
 • de cultuurhistorische waarde (bijvoorbeeld een beschermd dorpsgezicht)
 • het grondwater (voorkomen aantasting grondwater)
 • de leidingen (voorkomen problemen van werking leidingen)

Een aanlegvergunning kan bijvoorbeeld nodig zijn voor:

 • het aanleggen of ophogen van een pad of weg
 • het ophogen van wallen
 • het graven of dempen van sloten
 • het verwijderen, aanleggen of wijzigen van oppervlakteverhardingen
 • het aanbrengen van oeverbeschoeiingen en aanlegplaatsen

Vraag de omgevingsvergunning aan in het Omgevingsloket. U kunt hier ook eerst een vergunningencheck doen.

Omgevingsvergunning aanleg aanvragen

 • De behandeltermijn van de vergunning is acht weken.
 • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
 • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde tijd opgeschort.
 • Om te kunnen afwijken van het omgevingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het omgevingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken