Inzamelen van geld, goederen en donateurswerving

U bent verplicht een vergunning aan te vragen voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen voor een liefdadig doel. Dit geldt ook voor het werven van leden of donateurs.

Het verbod geldt niet voor:

a. een inzameling of werving die in besloten kring wordt gehouden

b. een instelling die is opgenomen in het jaarlijks vastgestelde collecte- en wervingsrooster

c. door een andere, door het college aangewezen instelling.

Instellingen die niet op het collecterooster staan

Op het collecterooster staan vrije perioden vermeld. De vrije periode is alleen bedoeld voor plaatselijke instellingen en instellingen die niet in het collecterooster zijn opgenomen. Instellingen die niet op het collecterooster staan, kunnen voor het collecteren in een vrije periode een vergunning aanvragen.

Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor een inzameling of werving in de weken dat er geen inzamelingen of wervingen zijn verwacht, worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

 • De instelling wordt gezien als te vertrouwen. In dit geval beschikt de instelling over een CBF-Erkenning, dit is een kwaliteitskeurmerk voor goede doelen. Dit keurmerk wordt uitgegeven door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
 • Heeft de instelling geen CBF-Erkenning, dan moet sprake zijn van speciale plaatselijke kenmerken, en of zich plotseling voordoende bijzondere omstandigheden (zoals een ramp).
 • De voorgenomen actie is geen kopie van andere al ‘gevestigde’ inzamelingen ten bate van precies hetzelfde doel.
 • Over het doel waarvoor wordt ingezameld of geworven wordt mogen geen grote meningsverschillen bestaan (in de controversiële sfeer) en de aanvragende instelling mag geen politieke doelen nastreven.
 • Een vergunning wordt voor maximaal één week (zondag uitgezonderd) per jaar verleend. (Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 5:13).
 • Per week wordt maximaal één vergunning verleend.
 • Daarnaast wordt aan maximaal één instelling in een bepaalde week vergunning verleend voor het zoeken van leden of donateurs.

Particulier initiatief

Bij plotseling voorkomende omstandigheden kan er sprake zijn van een particulier initiatief. Hierbij kunt u denken aan rampen (bijvoorbeeld een aardbeving of tsunami). Dan is het ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergunning. Hiervoor gelden de volgende eisen:

 • de aanvrager maakt gebruik van verzegelde collectebussen
 • de aanvrager telt de opbrengst onder toezicht van een willekeurige groep mensen en een vertegenwoordiger van de gemeente
 • de aanvrager stort het geld op het speciale gironummer van de actie en levert een stortingsbewijs in bij de gemeente
 • aan het einde van iedere collecteperiode moet een collectestaat worden ingeleverd bij het Omgevingsteam.

Kosten

De kosten voor de vergunning zijn € 50,80.

Digitaal aanvragen van vergunning

Jaarlijks wordt door het Centraal Bureau Fondsenwerving (hierna: CBF)een landelijk collecte- en wervingsrooster vastgesteld.

In het collecterooster krijgt een aantal organisaties landelijk een vaste week toegewezen waarin zij kunnen collecteren.

Het wervingsrooster vermeldt per gemeente welke organisatie in welke week langs de deuren gaat om donateurs of leden te werven.

Alleen organisaties met een CBF-erkenning worden opgenomen in de roosters.

Het college van Purmerend stelt ieder kalenderjaar een collecte en wervingsrooster vast.