Integraal Kind Centrum (IKC) Middenbeemster

Een Integraal Kind Centrum is een voorziening waarbij verschillende functies gecombineerd worden op één locatie, zoals een school, maatschappelijke functies en bijvoorbeeld een bibliotheek.

Afbeelding

Waarom een IKC in Middenbeemster?

Het aantal leerlingen in Middenbeemster groeit de komende jaren sterk als gevolg van nieuwbouw in Middenbeemster. In de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster is daarom vastgesteld dat er een nieuw schoolgebouw moet komen. Op de website van de raad vindt u de visie. Het IKC is gepland in deelplan 6b van nieuwbouwwijk De Keyser. De ambitie is dat het IKC in 2026 haar deuren opent. Basisschool ‘De Blauwe Morgenster’ komt in het IKC.

Bijeenkomsten

Er zijn in 2023 diverse bijeenkomsten met de buurtbewoners georganiseerd om hen te informeren en mee te laten denken over inrichting van de locatie en de omgeving. In maart en april is de buurt meegenomen in de verkeersonderzoeken rondom het IKC. En in juni zijn de verkeersconcepten besproken en konden buurtgenoten vragen stellen en opmerkingen meegeven. De verslagen worden via een digitale nieuwsbrief verspreid. Deze leest u op onze website.

Verkeer

Voor De Keyser zijn twee verkeersonderzoeken gedaan:

 1. De snelheid en bestemming van het huidige verkeer en de hoeveelheid motorvoertuigen op de verschillende wegen in de wijk, fase 1 en deelplan 4 en 5 van fase 2 (inclusief de Unescolaan) van De Keyser.
 2. Hoe verhoudt het verkeer zich dat wordt gegenereerd door het integraal kind centrum (school, opvang, bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin) tot het woonverkeer in deelplan 6 en 7.

Beide verkeersonderzoeken zijn afgerond. De uitkomsten hebben we samengevat op de pagina over verkeersonderzoeken in Beemster.

Tijdlijn

In september worden alle buurtgenoten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Dan wordt de uiteindelijk verkeersvariant toegelicht op basis van de reacties die zijn opgehaald en meer informatie te ontvangen over het beeldkwaliteitsplan en het vervolgproces.

Op 5 en 22 juni zijn er twee bewonersavonden georganiseerd over de verkeersconcepten rondom het IKC. Een verslag daarvan vindt u op de website.

Op 30 maart en 12 april 2023 hebben we twee bewonersavonden georganiseerd. Een verslag daarvan leest u op onze website.

 • Op 30 september 2022 is er een brief verstuurd met terugkoppeling van vragen en antwoorden aan de direct aanwonenden van deelplan 6b naar aanleiding van de bijeenkomst op 13 september 2022. U kunt deze informatie teruglezen op de pagina vragen en antwoorden IKC.
 • Op 13 september 2022 is er een vervolgbijeenkomst, een ontwerpsessie, geweest met direct aanwonenden. Tijdens deze bijeenkomst bleken er nog veel vragen te zijn over de reservering van deze locatie voor de voorziening. Afgesproken is om deze vragen eerst te beantwoorden. Van een ontwerpsessie is het niet gekomen.
 • Op 3 en 14 juni 2022 zijn gesprekken gevoerd met bewoners van 9 - direct aan deelplan 6b gelegen - woningen.
 • Op 1 juni 2022 is een brief verstuurd aan direct aanwonenden en omwonenden van De Keyser deelplan 6b om hen te informeren over de ontwikkelingen rond het Integraal Kind Centrum (IKC) dat in De Keyser deelplan 6b is gepland. De direct aanwonenden zijn hierbij uitgenodigd voor een gesprek met het projectteam en de wethouder.
 • Op 14 april 2022 is het IKC besproken in de raadscommissie. Bij deze commissie hebben een aantal omwonenden hun zorgen geuit over de locatiekeuze van het IKC in plan De Keyser. Tijdens de commissie heeft de wethouder aangegeven te onderzoeken welke ruimte er binnen plan De Keyser nog beschikbaar is voor het IKC. Die ruimte is beperkt, binnen plan De Keyser is alleen in deelplan 6b ruimte voor het IKC.
 • In de raadsinformatiebrief van 19 november 2021 is opgenomen dat tijdens de besloten themabijeenkomst op 27 september 2021 is bevestigd dat het IHP en de vastgestelde dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bepalend zijn voor de verdere uitwerking en dat het IKC in De Keyser zal worden gerealiseerd. Ook staan in de brief de vervolgstappen opgenomen.
 • 27 september 2021 besloten themabijeenkomst voor gemeenteraden Beemster en Purmerend; waarbij de presentatie van varianten centraal stond.
 • Voortgangsrapportage van 17 augustus 2021 maakt melding dat naar alternatieven voor de realisatie van IKC wordt gekeken omdat voor het IKC benodigde kavel mogelijk niet goed binnen de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid is in te passen.
 • Op 16 februari 2021 stelt de raad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast. Besloten wordt dat het al bestaande hoofdgebouw De Blauwe Morgenster blijft behouden voor onderwijs en dat in De Keyser een tweede schoolgebouw met een kleiner programma komt.
 • 22 december 2020 raadsbesluit gemeente Beemster Plan van Aanpak realisatie Integraal Kind Centrum De Keyser Middenbeemster. Hierin is als zoekgebied voor het IKC deelplan 6 of 7 van De Keyser fase II aangegeven. Ook wordt aangegeven dat in deelplan 7 voor de ontwikkeling van een aantal appartementen voor de Protestantse Gemeente Beemster een locatie is vastgelegd. En dat hierdoor de ruimte voor de inpassing van het IKC behoorlijk beperkt is.
 • Op 9 september 2020 is het IKC in De Keyser definitief opgenomen in de, door de raad vastgestelde, Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster.
 • Op 24 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Beemster besloten dat het college van Beemster kon starten met de voorbereidingen voor een IKC in plan De Keyser fase II in Middenbeemster.
 • Op 16 december 2019 is de concept Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster gepubliceerd. Hierin is ambitie opgenomen om de basisschool De Blauwe Morgenster te verplaatsen naar het nieuwbouwplan De Keyser.
 • 9 juli 2019, opname wijzigingsbevoegdheid voor het college voor het realiseren van een IKC in De Keyser in door de raad vastgesteld bestemmingsplan.

Vragen

Heeft u op dit moment vragen of zorgen die u graag met ons deelt? Mail dan naar IKCMiddenbeemster@purmerend.nl. Op de pagina vragen en antwoorden IKC kunt u ook meer in formatie vinden.

Nieuwsbrief

Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van de ontwikkelingen meld u dan aan voor de nieuwsbrief via onderstaande knop.

Aanmelden nieuwsbrief

Verkeersonderzoek

Op dit moment lopen er verschillende verkeersonderzoeken in Beemster.

Naar de resultaten