Verslag bijeenkomsten Verkeersonderzoeken IKC Middenbeemster

Op de bewonersavond van 30 maart en 12 april 2023 heeft Joost Verhoeven, adviseur van het verkeersbureau Goudappel Coffeng de resultaten van beide verkeeronderzoeken toegelicht. Hieronder leest u het verslag van die avond.

De volgende uitgangspunten worden voor het IKC gehanteerd

 • Voor het programma wordt globaal uitgegaan van: schoolgebouw 2000 m², bibliotheek 430 m², GGD 175 m², gymzaal 500 m² en kinderopvang 600 m². Bij de meters gaat het om het bruto vloer oppervlak.
 • Een geleidelijke groei van het aantal leerlingen van de school over een periode van ongeveer 10 jaar. De school is dus niet vanaf de eerste dag vol. We gaan uit van de leerlingenprognoses die elk jaar door een externe partij worden opgesteld. Op basis daarvan reken we op een geleidelijke groei van het aantal leerlingen tot 500-550 in 2036. Dit leerlingenaantal zal zich verspreiden over twee schoollocaties, te weten het IKC (voor ongeveer 2/3 deel) en de huidige Blauwe Morgenster (1/3).

Vanuit de bezoekers van beide avonden zijn de volgende suggesties gekomen.

 • Meenemen de veranderingen in de leerlingen prognoses.
 • Inzetten van een busje voor schoolverkeer (leerlingen uit buitengebied) zoals dit gebeurt in Westbeemster
 • Bekijken of parkeren en de ingang aan de kant van de Weidegangweg kunnen komen. De groene zone aan de andere kant van de sloot (deelgebied 7b) mogelijk gebruiken voor (fiets)parkeren of K+R om spreiding te realiseren. Toegang vanaf die kant via bijvoorbeeld een bruggetje.
 • Instellen eenrichtingscirculatie binnen bepaalde tijdszone, conform voorstel bewoner.
 • Langs de Unescolaan geen langsparkeren. Wel voorzieningen aanleggen voor parkeren tussen de bomen zodat niet op het gras wordt geparkeerd en een trottoir.
 • Goed uitwerken voor- en nadelen van upgrade fietsverbinding noordzijde naar een autoverbinding: onder andere mogelijke ontlasting van de Unescolaan ten opzichte van het opofferen van autovrije fietslocatie en een locatie voor buitenspelen.
 • Mogelijke verkeersmaatregelen om snelheid te vertragen: bloem/planten bakken neerzetten, meer verkeersdrempels plaatsen. Bij het bedenken van de inrichting van de openbare ruimte veiligheid een essentiële rol laten spelen.

Een aantal bewoners geeft aan dat in hun beleving, in tegenstelling tot de resultaten van de door Goudappel gedane metingen, er regelmatig te hard wordt gereden op de Hendrick de Keyserweg en de Hendricus de Goedeweg. Hierbij wordt opgemerkt dat als gevolg van de communicatie over het plaatsen van camera’s en lussen voor het meten voor de onderzoeken, het verkeer langzamer is gaan rijden. De gemeente heeft toegezegd een extra meting via Floating Car Data te doen over dezelfde periode en erna, zodat een vergelijking kan worden gemaakt.

Vanuit zijn expertise benadrukt dhr. Verhoeven zijn voorkeur voor het behouden van de fiets/voetgangers verbinding, vooral vanwege de veiligheid van de kinderen. Hier kan dan ook een ingang naar de school komen.

Overige opmerkingen:

 • Aandacht voor de technische installaties van het IKC (mogelijk verbergen onder de grond?).
 • De hekken aan de Unescolaan blijven nog een tijdje staan. Vraag om daar groen tegen aan te laten groeien of een andere oplossing aan te dragen om het aanzicht te verfraaien.

Afspraken en vervolgproces
De rapportages van de verkeersonderzoeken worden naar de aanwezigen gemaild. Een verslag van de avonden en een samenvatting van de onderzoeken worden op de gemeentelijke website (www.purmerend.nl/IKCmiddenbeemster) geplaatst, Ook kunnen de resultaten via de mail IKCmiddenbeemster@purmerend.nl worden opgevraagd. In eerste editie van de nieuwsbrief IKC Middenbeemster komen eveneens de resultaten aan bod, net als het verslag van de avond.

De resultaten van de extra verrichtte meting worden teruggekoppeld aan de omwonenden via de website en de nieuwsbrief.

Naar verwachting heeft de gemeente eind april twee verkeersconcepten uitgewerkt:

 • de beoogde fietsverbinding aan de noordzijde van het IKC lijft gehandhaafd,
 • de beoogde fietsverbinding is ingericht als een reguliere autostraat.

Beide concepten, met daarbij voor- en nadelen vermeld, worden in mei aan alle omwonenden voorgelegd. Hiervoor organiseert de gemeente twee bijeenkomsten, waarvoor alle omwonenden opnieuw worden uitgenodigd.