Koggenland

Het schoolgebouw is op dit moment in gebruik als tijdelijke woonruimte. Koggenland 92 wordt door de groendienst van de gemeente Purmerend gebruikt door het dagelijkse onderhoud. De gemeente is van plan de huidige panden te slopen. Voor de bewoners van het schoolgebouw en voor de groendienst wordt een andere plek gezocht.

Wat wordt er gebouwd?

We zijn van plan om op de locatie Koggenland 90-92 tussen de 55 en 65 appartementen te bouwen. Het idee is dat het gebouw qua ontwerp aansluit bij de plannen die we voor de Luitje Broekemastraat maken.

Onderzoeken

Voor dit gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van archeologie, natuurwaarden, waterkering, verkeer en stikstof. Op de pagina Onderzoeken leest u de samenvattingen. Bij veel onderzoeken horen pdf-rapporten.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur ons dan een e-mail.

Tijdlijn

In deze tijdlijn ziet u welke stappen al genomen zijn in dit project en wat er nog gaat gebeuren de komende tijd.

 • In de raadsvergadering van 26 september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
 • De plannen zijn verder uitgewerkt en op 8 januari 2020 aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen.
 • Op 9 september 2020 is opnieuw een digitale bewonersavond geweest waar we vragen en opmerkingen van bewoners zijn gebundeld en beantwoord.
 • Woensdag 3 en donderdag 11 februari 2021 konden omwonenden inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties. Koggenland 90-92 is hier onderdeel van.
 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Voor de locatie Koggenland gaat de gemeente eerst samen met woningcorporatie Rochdale in gesprek over het ontwerpen van een gebouw dat past binnen de gestelde kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven. De raad heeft deze kaders gegeven, mede op basis van de reacties uit de buurt en de bijdragen van de insprekers bij de commissievergadering. Als er een nieuw concept ontwerp van het gebouw is gemaakt, gaan we hierover met de buurt in gesprek. U krijgt daar vanzelf bericht over.
 • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het wijzigen van het bestemmingsplan is een beslissing van de gemeenteraad. De volgende stap na het aanpassen van het ontwerp is dat het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt. We informeren omwonenden als het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Volgende (mogelijke) stappen in het proces

 • Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd en iedereen kan een zienswijze indienen.
 • Mensen ontvangen een inhoudelijke reactie op hun zienswijze en het ontwerpbestemmingsplan wordt mogelijk aangepast.
 • Bespreken voorstel bestemmingsplan herziening inclusief zienswijzen in commissie Ruimte.
 • Vaststellen bestemmingsplan herziening in raad.
 • Mogelijkheid tot beroep Raad van State.
 • Uitspraak Raad van State.