Luitje Broekemastraat 35

Het pand aan de Luitje Broekemastraat 35 wordt tijdelijk gebruikt door stichting Clup en wordt bewoond door 2 mensen. De gemeente is van plan het huidige pand te slopen. Voor de bewoners van het schoolgebouw wordt een andere woonplek gezocht.

Wat wordt er gebouwd?

Op de plek van het bestaande schoolgebouw zijn we van plan om maximaal 12 appartementen te bouwen. Het idee is dat het gebouw qua ontwerp aansluit bij de plannen die we voor het Koggenland maken.

Onderzoeken

Voor dit gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van archeologie, natuurwaarden, waterkering, verkeer en stikstof. Op de pagina Onderzoeken leest u de samenvattingen. Bij veel onderzoeken horen pdf-rapporten.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur ons dan een e-mail.

Tijdlijn

In deze tijdlijn ziet u welke stappen al genomen zijn in dit project en wat er nog gaat gebeuren de komende tijd.

 • In de raadsvergadering van 26 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het aangewezen bouwvlak op de locatie Luitje Broekemastraat minimaal zal worden gehalveerd, zodat ruimte voor het goed gebruikte speelveld en de bomenrij blijft.
 • De plannen zijn verder uitgewerkt en op 26 november 2019 aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen.
 • Op 2 september 2020 is er een bewonersavond geweest. Tijdens en na de bewonersavond hebben omwonenden vragen gesteld over het project.
 • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari 2021 konden omwonenden inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties. De Luitje Broekemastraat 35 is hier onderdeel van.
 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen.

Het wijzigen van het bestemmingsplan is een beslissing van de gemeenteraad. De volgende stap is dat het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt. We informeren omwonenden als het concept-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Volgende (mogelijke) stappen in het proces

 • Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd en iedereen kan een zienswijze indienen.
 • Mensen ontvangen een inhoudelijke reactie op hun zienswijze en het ontwerpbestemmingsplan wordt mogelijk aangepast.
 • Bespreken voorstel bestemmingsplan herziening inclusief zienswijzen in commissie Ruimte.
 • Vaststellen bestemmingsplan herziening in raad.
 • Mogelijkheid tot beroep Raad van State.
 • Uitspraak Raad van State.

Op 19 juli organiseerden we samen met Rochdale een bijeenkomst voor bewoners. We stuurden daar eerder een uitnodiging voor.