Luitje Broekemastraat 35

Het pand aan de Luitje Broekemastraat 35 is eind 2023 gesloopt. Momenteel loopt de procedure om het bestemmingsplan aan te passen, zodat op deze plek 11 woningen gebouwd kunnen worden.

Wat wordt er gebouwd?

Op de plek van het voormalige schoolgebouw gaat Rochdale 11 appartementen (middeldure huur) bouwen. Het idee is dat het gebouw qua ontwerp aansluit bij de plannen die we voor het Koggenland maken.

Onderzoeken

Voor dit gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van archeologie, natuurwaarden, waterkering, verkeer en stikstof. Op de website Ruimtelijke Plannen kunt u deze onderzoeken inzien.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur ons dan een e-mail. Ook tijdens informatieavonden voor omwonenden zijn vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden leest u hier.

Tijdlijn

In deze tijdlijn ziet u welke stappen al genomen zijn in dit project en wat er nog gaat gebeuren de komende tijd.

 • In de raadsvergadering van 26 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat het aangewezen bouwvlak op de locatie Luitje Broekemastraat minimaal zal worden gehalveerd, zodat ruimte voor het goed gebruikte speelveld en de bomenrij blijft.
 • De plannen zijn verder uitgewerkt en op 26 november 2019 aan omwonenden gepresenteerd. Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen.
 • Op 2 september 2020 is er een bewonersavond geweest. Tijdens en na de bewonersavond hebben omwonenden vragen gesteld over het project.
 • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari 2021 konden omwonenden inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties. De Luitje Broekemastraat 35 is hier onderdeel van.
 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen.

Het wijzigen van het bestemmingsplan is een beslissing van de gemeenteraad. De volgende stap is dat het concept bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt. We informeren omwonenden als het concept bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

Volgende (mogelijke) stappen in het proces

 • Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd en iedereen kan een zienswijze indienen.
 • Mensen ontvangen een inhoudelijke reactie op hun zienswijze en het ontwerpbestemmingsplan wordt mogelijk aangepast.
 • Bespreken voorstel bestemmingsplan herziening inclusief zienswijzen in commissie Ruimte.
 • Vaststellen bestemmingsplan herziening in raad.
 • Mogelijkheid tot beroep Raad van State.
 • Uitspraak Raad van State.
 • Op 19 juli organiseerden we samen met Rochdale een bijeenkomst voor bewoners. We stuurden daar eerder een uitnodiging voor.
 • In november zijn de gebouwen aan de Luitje Broekemastraat 35 gesloopt en is het terrein bouwrijp gemaakt. Omwonenden zijn hierover per brief ge├»nformeerd.
 • Van 18 december tot en met 29 januari 2024 liggen het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor Koggenland en Luitje Broekemastraat formeel ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen om op de plannen te reageren.

Volgende (mogelijke) stappen in het proces

 • Mensen ontvangen een inhoudelijke reactie op hun zienswijze en het ontwerpbestemmingsplan wordt mogelijk aangepast.
 • Bespreken voorstel bestemmingsplan herziening inclusief zienswijzen in commissie Ruimte.
 • Vaststellen bestemmingsplan herziening in raad.
 • Mogelijkheid tot beroep Raad van State.
 • Uitspraak Raad van State.