Purmerend en Edam-Volendam slaan handen ineen voor houtbouw

Purmerend en Edam-Volendam verkennen op dit moment samen met het technisch onderwijs en de regionale bouwondernemers de kansen voor houtbouw in de regio.

Hierbij wordt gedacht aan een ketenaanpak die zowel woningbouw, werkgelegenheid, innovatie en duurzaamheid als onderwijs ten goede komt.

Kansen

De regio Waterland heeft een forse woningbouwopgave om in de toekomstige vraag te kunnen voorzien. Inzet van de gemeentes is om een regio te blijven waar inwoners goed en betaalbaar kunnen wonen. Zaanstreek-Waterland kenmerkt zich verder door een sterke vertegenwoordiging van de bouwsector ten opzichte van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De regio staat bekend als de ‘bouwers/makers van de MRA’ en dit vormt dan ook een belangrijke sector voor onze werkgelegenheid.

Regionale werkgelegenheid

In het kader van een evenwichtiger woon-werkbalans richting Amsterdam wordt ook steeds dringender aandacht gevraagd voor substantiële toevoeging van werkgelegenheid boven Amsterdam. Het is dus belangrijk om naast het realiseren van voldoende woningen ook een sterke economie te creëren die zoveel mogelijk aansluit bij de lokale arbeidsmarkt en het onderwijs.

Houtbouw lijkt hiervoor de beste manier, ook omdat het een zeer duurzame manier van bouwen is. Lokale (bouw)ondernemingen zoals KBK, HSB en Mercuur Bouw en Bouwend Nederland hebben aangegeven de mogelijkheden van houtbouw met samenwerkingspartners te willen verkennen. Om te kunnen opschalen in houtbouw is een goede ketensamenwerking tussen overheid, ondernemers en het onderwijs erg belangrijk. De eerste gehouden verkenningen hiervoor zijn zeer positief.

Green Deal Houtbouw

Daar bovenop hebben de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board tijdens de jaarlijkse ‘State of the Region’ in december 2020 een 5-tal Green Deals gepresenteerd die (mede) een antwoord zijn op de effecten van COVID-19 op de sociaaleconomische ontwikkeling van de MRA. Het mantra daarbij is ‘investerend de Coronacrisis uit’. Een van die Green Deals betreft Houtbouw. Met een extra inspanning in de woningbouw -die zowel sneller als duurzamer is, circulair en klimaatneutraal- willen de gemeenten in de MRA aan de genoemde doelen concreter en sneller bijdragen. Zo zou de woningbouwproductie in de MRA (ongeveer 17.500 per jaar) in 2025 voor 20% uit houtbouw moeten bestaan. Purmerend en andere steden ondertekenen deze Green Deal als bouwgemeenten, om uiteindelijk die 20% waar te kunnen maken in hun woningbouwontwikkelingen.

Assemblage- en productiefaciliteit

Hiermee ontstaat voor Purmerend en Edam-Volendam een prachtige kans om werkgelegenheid, innovatie en lokale synergie in combinatie met de MRA Green Deal houtbouw, verder te brengen. Vanuit de huidige verkenningen is het streven om uiteindelijk een assemblage en productiefaciliteit te realiseren in ons gebied. Gekoppeld aan de Green Deal moet dit ook leiden tot structurele afzet van hier geproduceerde houten woningen. De benodigde keten van onderwijs, bedrijfsleven, partners en een productiefaciliteit zou in 2025 uiteindelijk volledig operationeel moeten zijn. Dat vraagt een flinke inspanning, maar wordt niet onhaalbaar geacht.

Samenwerking

In de tussentijd is het van belang dat we samen werken aan ruimte voor experiment, bijvoorbeeld door (ruimte voor) een expertise- en praktijkcentrum voor woningbouw in hout. Hier speelt ook het onderwijs een essentiële rol. Daarom haken ook De Triade (Edam), Bouwmensen en het Technasium van de Purmerendse Scholengemeenschap aan. Aandachtspunt in de gesprekken met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven is de matige aansluiting (uitstroom onderwijs/starten arbeidsmarkt). Een nauwere samenwerking tussen beide versterkt de positie van bedrijven en stimuleert innovatie. Het onderwijs kan als middelpunt fungeren waarin kennis en expertise gedeeld wordt voor zowel nieuwe leerlingen als bestaande werknemers. Het is de bedoeling om een doorlopende leerlijn te realiseren en om de kwaliteit van de vakopleidingen te verbeteren.

De gemeenten werken momenteel hard aan het opzetten van een samenwerking, waarbij partijen in de keten zich kunnen aansluiten.