Visie De Purmer

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Een visie voor de lange termijn die richting geeft en duidelijkheid schept voor alle belanghebbenden en rond dit bijzondere gebied.

Met een lange geschiedenis van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes is in juli 2019 samen gestart met het inventariseren wat de huidige visie op De Purmer is. In 2020 hebben de gemeenteraden van de 3 gemeenten kennisgenomen van de eindresultaten van de Inventarisatie van De Purmer. Daarbij is ook uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke visie voor de inmiddels 400-jarige polder De Purmer.

Bij het komen tot de visie staan zes hoofdthema’s centraal:

  • Werken/Bedrijvigheid
  • Woningbouw
  • Recreatie/Purmerbos
  • Infrastructuur/Bereikbaarheid
  • Landbouw/Agrarisch hart
  • Energie

Strategische gebiedsvisie ter inzage

Er werden gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en betrokkenen over de kansen die er liggen, de kwaliteiten ervan en over ieders wensen. Er is verkend welke kansen er liggen voor de toekomst. Voor landbouw voor de regio, voor lokale recreatie, natuurontwikkeling en woningbouw. Mede op basis van de opgehaalde input is nu een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld.

Mario Hegger, wethouder gemeente Purmerend: “Voor ons deel van de Purmer vinden wij het belangrijk dat wonen, natuur en recreatie samenkomen. Zo kunnen onze bewoners wandelen in het bos en fietsen en werken verderop in Purmer. Een waardevol element voor de leefbaarheid van onze stad zo dichtbij.”

De visie ligt vanaf 21 juli ter inzage. De inzagetermijn loopt, vanwege de zomerakantie, tot en met 28 september. Deze is te vinden op de projectwebsite over de gebiedsvisie De Purmer. Tijdens deze periode waarin de visie ter inzage ligt kan schriftelijk of mondeling een zienswijze worden ingediend. We hebben hierbij afgesproken dat ingekomen reacties vanuit alle 3 gemeenten naar 1 post- en mailadres gaan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan Projectgroep Purmervisie, Postbus 180, 1130 AD Volendam, onder vermelding van “zienswijze inspraak Purmervisie”. Wij verzoeken u daarbij aan te geven op welk specifiek deel van de Purmer uw zienswijze betrekking heeft.

U kunt uw inspraakreactie ook langs digitale weg indienen middels het mailadres: purmervisie@edam-volendam.nl.

Degenen die een mondelinge inspraakreactie willen geven, kunnen dat doen na het maken van een afspraak bij de betreffende gemeente waar u woont. U kunt daarvoor een afspraak maken met mevrouw P. Hania, via telefoonnummer 0299 452 452.