Commercieel vastgoed

De gemeente Purmerend is in 2021 gestart met het programma Binnenstad. Doel is om samen met de stad te komen tot een leefbaar, gezellig centrum waar je graag komt om te winkelen, te ontmoeten of te verblijven.

Afbeelding
De binnenstad van Purmerend

Het afgelopen jaar heeft iedereen die dat wilde meegedacht over de toekomst van onze binnenstad. Met deze ideeën en wensen zijn we, samen met adviesbureau DTNP, aan de slag gegaan. We hebben een visie voor de binnenstad geschreven en een concreet uitvoeringsprogramma waarin staat welke projecten we de komende jaren willen gaan uitvoeren. Op 22 december 2022 heeft de raad de visie op de binnenstad en het uitvoeringsprogramma definitief vastgesteld. Dit betekent dat we nu aan de slag gaan met de uitvoering.

Samenwerking

Om voor Purmerend te kijken welke wensen en mogelijkheden er zijn, is het doel om goed en gestructureerd samen te werken. De gemeente wil kijken welke onderwerpen en mogelijke oplossingen voor de binnenstad van Purmerend relevant kunnen zijn en passen binnen de visie en het uitvoeringsprogramma van het programma Binnenstad.

Één van de speerpunten is bijvoorbeeld om te komen tot goede samenwerkingsvormen tussen ondernemers, vastgoedeigenaren, de gemeente en culturele en maatschappelijke instellingen. Daarom is er vorig jaar een kopgroep Vastgoed opgezet en zijn er in 2022 drie bijeenkomsten geweest om te komen tot een samenwerking. Daarvoor is ook een ambitieovereenkomst getekend, een bestuur in oprichting aangesteld en er is besloten om te gaan samenwerken in een BIZ. Wilt u de verslagen van deze bijeenkomsten ontvangen of heeft u commercieel vastgoed in de binnenstad en wilt u deelnemen aan de werkgroepen? Stuur ons dan een e-mail.

Voorzitter

Frits Dix

Penningmeester

Joost Brugman

Secretaris

Trudy Eikenboom – Straathof

Algemeen bestuurslid

Bart de Wit
Ron Vendrig
Saskia Wals
Ton Knook

In navolging van de ondernemers uit de binnenstad en de Koemarkt (verlening), die zich beide per 1 januari 2023 hebben verenigd in een bedrijveninvesteringszone (BIZ), gaat nu ook een groep vastgoedeigenaren (= BIZ bestuur in oprichting) uit de Purmerendse binnenstad aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden van een BIZ.

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen vastgoedeigenaren samen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van hun omgeving. In de BIZ draagt iedere eigenaar van een commercieel object financieel bij aan gezamenlijk bepaalde doelen. Hierdoor zijn de kosten per deelnemer relatief laag, terwijl gezamenlijke investeringen over het algemeen ook goedkoper en effectiever zijn. Doordat een BIZ langere tijd (maximaal vijf jaar) actief is, ontstaat er een structureel budget. Dit heeft een positief effect op de slagkracht en de continuïteit van de samenwerking en op de betrokkenheid van de deelnemers.

BIZ-activiteiten zijn altijd aanvullend op activiteiten van de gemeente. Onderlinge afspraken tussen de gemeente en de BIZ worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst voor het BIZ-gebied. De ondernemers van de binnenstad en de ondernemers op de Koemarkt hebben ook ieder hun eigen BIZ. Het bureau Stad & Co helpt bij de oprichting van de BIZ. Kijk voor meer informatie op hun website.

Het programma Binnenstad heeft de ambitie om van Purmerend een binnenstad van de toekomst te maken. De weg daarnaar toe is complex en daar heb je elkaar voor nodig. Sommige zaken kan je namelijk niet alleen oplossen. Door je te verenigen kun je samen (meer) invloed uitoefenen op het beleid en de besluitvorming. Met een BIZ bepalen de leden zélf wat hun ambities, doel(en) en activiteiten zijn en welke gezamenlijke financiering daarvoor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een aantrekkelijk aanbod, kwalitatieve uitstraling van panden, beleving en schone en veilige straten en pleinen.

Bijeenkomst

Op dinsdag 14 maart om 19.30 uur organiseren de initiatiefnemers van de oprichting van de BIZ vastgoedeigenaren bij de Lutherse Kerk (Hoogstraat 18) in Purmerend een bijeenkomst voor alle vastgoedeigenaren met commercieel vastgoed. Op die avond presenteert het bestuur in oprichting zichzelf ook.

Graag nodigen we u uit voor een bijeenkomst voor alle commercieel vastgoedeigenaren in de binnenstad. De bijeenkomst is bedoeld voor vastgoedeigenaren die minimaal één pand hebben.

Het door de gemeente vastgestelde programma Binnenstad geeft richting voor de toekomst van de binnenstad. Het afgelopen jaar is uit verschillende overleggen, bijeenkomsten en workshops de meerwaarde van samenwerken duidelijk naar voren gekomen.

De initiatiefnemers stellen zich voor en presenteren een eerste voorstel. Tijdens de bijeenkomst worden gezamenlijk de prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld en wordt bepaald welke concrete acties en middelen nodig zijn. Daarnaast worden vervolgafspraken gemaakt en wordt er gesproken over de onderlinge samenwerking in de vorm van een BIZ. Het belang van deze samenwerkingsvorm voor vastgoedeigenaren wordt uitgebreid besproken en er is ruimte om uw mening te laten horen en vragen te stellen. Het bureau Stad & Co begeleidt de bijeenkomst en kan uw persoonlijke vragen beantwoorden.

Door deel te nemen kunt u invloed uitoefenen op het beleid en bent u ambassadeur. U denkt mee en zet u bijvoorbeeld in tijdens de draagvlakmeting voor het verspreiden en binnenhalen van de stemmen voor de BIZ.

Planning

Maart

14 maart bijeenkomst over de BIZ

April – Juni

opstellen vijfjaren activiteitenplan (BIZ-plan)

April – Juni

tweede bijeenkomst

Juli – Okt

besluitvorming gemeentelijk traject (opstellen en vaststellen BIZ-verordening, stemreglement en uitvoeringsovereenkomst)

Okt – Dec

voorbereiding stemming: persoonlijk contact, communicatie, flyer

Januari 2024

kick-off draagvlakmeting en gedurende 4 a 6 weken de formele draagvlakmeting

Februari 2024

uitslag van de stemming en BIZ (bij een positieve uitslag) met terugwerkende kracht per 1-1-‘24 actief

Afbeelding