Tarwestraat

Aan de achterzijde van de woningen van de Tarwestraat 3-43E liggen de voormalige schooltuinen. We zijn van plan om op deze locatie sociale huurwoningen voor 55-plussers te bouwen.

Wat wordt er gebouwd?

We zijn van plan om op de locatie 21 sociale huurwoningen te bouwen bedoeld voor 55+'ers. Zo kunnen oudere bewoners uit de wijk hier ook blijven wonen als ze niet meer in een eengezinswoning willen of kunnen wonen. Intermaris gaat de woningen bouwen en verhuren. Op de website van Intermaris staat meer informatie over het project. De woningen worden maximaal 3 lagen hoog en komen zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing af te staan, zoals met de buurt in een eerder stadium besproken.

Onderzoeken

Voor dit gebied zijn verschillende onderzoeken gedaan op het gebied van archeologie, natuurwaarden, waterkering, verkeer en stikstof. Op de website Ruimtelijke Plannen kunt u deze onderzoeken inzien.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur ons dan een e-mail.

Tijdlijn

In deze tijdlijn ziet u welke stappen al genomen zijn in dit project en wat er nog gaat gebeuren de komende tijd.

 • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
 • 18 november 2019 - De plannen zijn verder uitgewerkt en aan omwonenden gepresenteerd.
 • Officieel inspraakmoment: ontwikkelplan besproken in de commissie SOB.
 • Raadsbesluit: de raad heeft besloten met welke ontwikkellocaties we verder gingen, om hoeveel woningen het gaat en hoe het participatieproces eruit moet zien.
 • Eind november 2020 heeft de gemeente een nieuwsbrief naar omwonenden gestuurd met daarin de laatste ontwikkelingen. Ook gaf de projectleider in een video een toelichting op het aangepaste ontwerp.
 • In januari 2021 zijn de vragen en opmerkingen beantwoord die omwonenden gesteld hebben via de e-mail en tijdens de digitale bijeenkomsten op 7 en 8 december 2020.
 • Op 28 januari 2021 heeft wethouder Thijs Kroese een aantal omwonenden online een toelichting gegeven over de wens van het college om te gaan voor sociale huurwoningen. Direct omwonenden konden hun voorkeur doorgeven voor sociale huur of koop. 10 huishoudens hebben gestemd, waarvan 6 een voorkeur hadden voor koop en 4 voor huur. Het college adviseert de raad om te kiezen voor sociale huur, omdat in die sector de druk het hoogst is. Op de BOL-locaties waar sociale huur passend is, heeft dat de voorkeur en bijna 80% van de woningen op alle BOL-locaties wordt dan ook sociaal. Bovendien kan alleen bij sociale huurwoningen vastgelegd worden dat de woningen ook op langere termijn beschikbaar blijven voor de doelgroep 55+. Dit type woningen is er niet veel in de Purmer-Noord, waardoor 55-plussers de wijk eerder verlaten. Op deze plek, dicht bij voorzieningen en openbaar vervoer, vindt het college het belangrijk om woningen voor deze doelgroep te realiseren.
 • Op woensdag 3 en donderdag 11 februari 2021 konden omwonenden inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). Op donderdag 4 maart besprak de commissie alle binnenwijkse ontwikkellocaties. De Tarwestraat is hier onderdeel van.
 • Op 25 maart 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het ontwikkelen van extra woningen (op sommige locaties aangevuld met een maatschappelijke instelling/zorglocatie) in de verschillende wijken van Purmerend. Momenteel wordt daarom de bestemmingsplanprocedure opgestart. Dit betekent dat de bestemming van de grond wordt gewijzigd naar wonen. Samen met Intermaris betrekken we de buurt bij de vervolgstappen.
 • Tijdens een bewonersavond op 27 juni heeft Intermaris het voorlopig ontwerp gepresenteerd voor het gebouw, en liet de gemeente het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte zien. Omwonenden konden reageren op de plannen, ook na afloop nog per mail. In het najaar organiseren de gemeente en Intermaris opnieuw een avond om te laten zien hoe de reacties op het voorlopig ontwerp verwerkt zijn.
 • Het wijzigen van het bestemmingsplan is een beslissing van de gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage gelegen van maandag 27 juni tot en met maandag 8 augustus. Omwonenden en andere belanghebbenden konden in die periode op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.
 • Tijdens een bewonersavond op 28 november bespraken we met omwonenden wat er gedaan is met hun eerdere opmerkingen (over het gebouw en de ruimte daaromheen) en lieten we een nieuw voorlopig ontwerp zien.
 • Bespreken voorstel bestemmingsplan herziening inclusief zienswijzen in commissie Ruimte.
 • Op 29 juni heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld, om wonen op deze plek mogelijk te maken.
 • Een aantal omwonenden is in beroep gegaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State. Daarnaast hebben zij verzocht om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan uit te stellen tot de procedure was afgerond.
 • Op 22 november heeft de Raad van State uitspraak gedaan over dat laatste verzoek. Het verzoek is afgewezen. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt, maar nog niet definitief is.
 • In de eerste helft van het jaar verwachten we een uitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure.
 • In afwachting daarvan voert Intermaris voorbereidend werk uit voor de bouw, zoals grondonderzoek en het aanvragen van de nodige bouwvergunningen, om verdere vertraging te voorkomen.