Vervangen riolering Rijnstraat en omgeving

In de Rijnstraat en omgeving gaan we de riolering vervangen. Daarna gaan we de wijk in dit gebied opnieuw inrichten.

Informatiemarkt definitief ontwerp inrichting openbare ruimte 27 november 2023

Op maandagavond 27 november organiseerden we een informatiemarkt over het definitief ontwerp van de openbare ruimte in de wijk. Er waren ongeveer 70 mensen aanwezig. De sfeer was positief maar ook kritisch. Bewoners konden het aangepaste definitieve ontwerp per straat bekijken. Het ontwerpteam heeft geluisterd naar de feedback die door de bewoners op 25 september tijdens de informatiemarkt over het voorlopige ontwerp is gegeven. Ideeën en opmerkingen zijn in het definitieve ontwerp waar dat kan verwerkt.

Een aantal ideeën en suggesties hebben we verwerkt in het definitieve ontwerp.

In totaal hebben we 63 vragen, opmerkingen en suggesties van bewoners mogen ontvangen. Alle vragen, opmerkingen en suggesties hebben we beantwoord en voorzien van een reactie.

Definitieve inrichting parkeerplekken Maasstraat

We ontvingen veel vragen en zorgen over de parkeerplekken in de Maasstraat. Daarom hebben we een ander voorstel gemaakt. Bewoners konden de afgelopen twee weken hun voorkeur doorgegeven.

De meeste bewoners, 27 van de in totaal 40 ontvangen reacties, stemden op de variant met langsparkeren aan de kant van de eengezinswoningen. Dit betekent wel dat het voetpad aan de kant van de appartementen gebruikt wordt bij in- en uitparkeeracties. Dit voetpad komt tussen de rijbaan en de parkeervakken in te liggen. Het voetpad aan de laagbouwzijde blijft behouden.

Hieronder ziet u een afbeelding van het voorlopig ontwerp. Heeft u moeite met het lezen van het voorlopig ontwerp neem dan contact met ons op via riooloverwhere@purmerend.nl of bel omgevingsmanager Loes van der Laan via het algemene telefoonnummer 0299 452 452.

Afbeelding

Rijnstraat

 • Bomen van goede kwaliteit zijn in het nieuwe groenontwerp opgenomen en aangevuld met nieuw groen dat geschikt is om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen.
 • In het zuidelijke hofje wordt de speelplek niet veranderd en de situatie blijft overzichtelijk voor de spelende kinderen. De speelplek wordt ingepast in groenontwerp.

Profiel en inrichtingselementen

 • Voetpad: minimaal 1.35 meter en maximaal 2.55 meter breed (zonder de stoepbanden)
 • Alle kruispunten worden verhoogd uitgevoerd.

Waalstraat

 • Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.
 • De bestaande bomen worden gekapt voor de nieuwe inrichting. Aan het begin en einde van de straat komen groenvakken voor bomen en heesterbeplanting.
 • De speelplek in het hof bij de Waalstraat is ingericht in 2012 en is in 2027 aan vervanging toe.
 • De speelplaatsen worden niet veranderd. De speeltoestellen worden tijdelijk verwijderd en na de werkzaamheden teruggeplaatst.
 • Het trapveld in de Waalstraat is ingericht in 2007 en wordt in 2027 vervangen.
 • In de hofjes blijven de bestaande bomen van goede kwaliteit staan. Waar mogelijk worden nieuwe bomen geplant om de kwaliteit van het groen te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor veel verschillende dieren en planten.

Profiel en inrichtingselementen

 • Voetpad: minimaal 1,20 meter en maximaal 1,80 meter breed (zonder stoepbanden)
 • Kruisingen met de Van Balenstraat en de Rijnstraat worden verhoogd uitgevoerd.

IJsselstraat

 • Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld.
 • De bestaande bomen worden gekapt voor de nieuwe inrichting.
 • Aan het begin en eind van de straat komen groenvakken voor bomen en heesterbeplanting.
 • In de hofjes blijven de bestaande bomen van goede kwaliteit staan. Waar mogelijk worden nieuwe bomen geplant om de kwaliteit van het groen te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor veel verschillende dieren en planten.

Profiel en inrichtingselementen

 • Voetpad: minimaal 1,20 meter en maximaal 1,80 meter breed (zonder stoepbanden)
 • Kruisingen met de Van Balenstraat en de Rijnstraat worden verhoogd uitgevoerd.

Lekstraat, Maasstraat en groene zone

Lekstraat

 • De straatinrichting is wisselend op basis van de aanwezige ruimte tussen de straat en de appartementenblokken. Dit gebeurt door zowel langsparkeren en haaksparkeren toe te passen.
 • De bestaande bomen in de lekstraat worden gekapt voor de nieuwe inrichting.
 • In de groenvakken worden nieuwe bomen geplant.
 • Er worden in totaal ca. 11 losstaande bomen en 16 meerstammige bomen teruggebracht in de groenvakken.
 • Na de werkzaamheden blijft de straat een groene uitstraling houden.

Profiel en inrichtingselementen

 • Voetpad: 1,80 meter breed (zonder stoepbanden)
 • De kruising met de Rijnstraat verhoogd uitgevoerd.
 • Extra ondergrondse container voor glas (als vervanging voor de huidige glasbak aan de Flevostraat.)

Maasstraat en groene strook tussen Maasstraat en Scheldestraat

 • De volwassen bomen bij deze kruisingen blijven staan.
 • In de groenvakken aan de oostzijde van de Maasstraat worden nieuwe bomen geplant.
 • De straat krijgt een groen karakter. Ook omdat vooral de bestaande bomen blijven staan.
 • In de groene recreatie strook van de Maasstraat blijven de speelvoorzieningen behouden.
 • Het groen in deze strook is op enkele punten verouderd. Er komen volle groenvakken afgewisseld met grasvelden.
 • Door extra groen en nieuwe bomen wordt deze strook een kleine groenparel in de wijk.
 • In het midden ligt een vaste plantenborder. Dit wordt een mooie blikvanger. De nieuwe bomen vormen een laan en kunnen dienen als vliegroute voor vleermuizen. Juist deze groene plekken zijn een heel belangrijk leefgebied voor vleermuizen, huismussen en kleine zoogdieren.
 • De speelplek is ingericht in 2013 en blijft zo, in het nieuwe groenontwerp.
 • Het basketbalveld is ingericht in 2019, is in orde en blijft hetzelfde (vervanging staat gepland voor in 2039).

Profiel en inrichtingselementen

 • De kruising met de Van Goor Hinloopenstraat wordt verhoogd uitgevoerd.
 • Korte verhogingen ter hoogte van de twee oost-westgerichte voetgangerskruisingen.

Van Balenstraat, Van Goor Hinloopenstraat

Van Balenstraat

 • Om te voorkomen dat het winkelend publiek veel verkeersbewegingen in de wijk daarachter veroorzaakt, wordt een scheiding (fietssluis) gemaakt tussen het parkeerterrein van het Wormerplein en de Van Balenstraat. Hierdoor wordt de Van Balenstraat 2-18 een doodlopende straat.
 • Voor fietsers en eventueel nood- en hulpdiensten is een doorgang vrijgehouden.
 • Omdat de straat doodlopend wordt, is het langsparkeren in dit gedeelte van straat omgezet naar haaksparkeren.
 • De hondenuitlaatstrook in de Van Balenstraat blijft bestaan.
 • De plek van de huidige fietssluis in het midden van de Van Balenstraat verdwijnt om een betere doorstroming voor bestemmingsverkeer mogelijk te maken.
 • De straatinrichting wordt aangepast om een betere verdeling van parkeerplaatsen aan te brengen.
 • Langs de Van Balenstraat worden de bestaande straatbomen gekapt voor de aanleg van de stadsverwarming. Er worden geen nieuwe bomen terug geplant door gebrek aan ruimte.
 • Op de hoeken en kruisingen met andere straten worden wel heesters en bomen geplant.
 • De tussenstroken en de stroken langs het water worden als verbindingsstrook ingericht voor insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. De bestaande bomen blijven op deze plek staan. Door het aanbrengen van een bollen- kruidenmengsel in deze stroken geeft dat levensruimte voor veel verschillende dieren en planten. Dit geeft een natuurlijke verbinding van noord naar zuid langs het water.
 • De hoogte van de bescherming van de oever wordt waar mogelijk verlaagd en er komt een natuurvriendelijke oever en kruiden-bollenmengsel.
 • Er worden extra bomen geplant om een groene inrichting te maken. Met heesters en losstaande struiken worden schuilmogelijkheden gemaakt voor bijvoorbeeld vogels.
 • De inrichting van deze straat houdt rekening met de toekomstige ontwikkeling van 3 terreinen van Intermaris. Dit wordt gedaan door voor de terreinen geen lichtmasten en containeraanbiedplaatsen te maken. Door het gebruik van een schuine stoepband langs de westzijde van de Van Balenstraat, kan toekomstig parkeren op deze terreinen mogelijk worden gemaakt.

Profiel en inrichtingselementen

 • Voetpaden afwisselend: minimaal 1,35 meter, maximaal 2,10 meter breed (zonder stoepbanden)
 • De kruisingen met de Waalstraat, IJsselstraat en Van Goor Hinloopenstraat worden verhoogd uitgevoerd. De westzijde van de Van Balenstraat wordt uitgevoerd met een schuine stoepband om (in de toekomst) parkeren op eigen terrein en container-aanbiedplaatsen makkelijk bereikbaar te maken.
 • Bij de verhogingen wordt aan de westzijde een opsluitband 20x20 toegepast, die aansluit op de geleide stoepband.
 • De doodlopende straat met fietspaaltjes is bereikbaar voor fietsers en de calamiteiten dienst.
 • Aangepaste oeverlijn.
 • Aanbiedplaatsen langs groenstrook.
 • Honden uitlaatstrook.
 • Op de locaties van de drie toekomstige appartementenblokken van Intermaris aan de Van Balenstraat vinden geen werkzaamheden plaats. Op een later moment worden deze terreinen door Intermaris ontwikkeld voor woningbouw.

Van Goor Hinloopenstraat (1 t/m 35, 2 t/m 48)

 • Er is ingezet op uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen rondom de kerk.
 • De inrit naar het kerkplein is verplaatst naar de Scheldestraat. Zo kan de verkeersveiligheid bij de kruising worden verbeterd.
 • De weg wordt verlegd in het verlengde van de Van Goor Hinloopenstraat, waardoor de kruising overzichtelijker wordt. Er is dan ruimte genoeg om de weg te verbreden van 4,3 meter naar 6 meter. Door deze verbreding kan aan beide zijden haaksparkeren mogelijk worden gemaakt.
 • Voor de aanleg van de stadsverwarming en de herinrichting van de straat, worden de bestaande bomen allemaal gekapt.
 • De huidige voetpaden worden versmald. Zo komt er voldoende ruimte voor een brede en aaneengesloten groenstrook aan de zuidzijde van de straat met 14 nieuwe bomen van de tweede grootte (8-15 meter hoog).
 • Alleen bij inritten naar parkeren op eigen terrein worden de groenvakken gestopt ter hoogte van de inrit en daarna weer opgepakt.

Profiel en inrichtingselementen

 • Voetpad: 1,80 meter breed.
 • Haaks parkeren: 5.04 x 2.52 meter.
 • Kruisingen met de Van Balenstraat, de Rijnstraat en de Scheldestraat worden verhoogd uitgevoerd.
 • Bij de doorsteek naar het winkelgebied geven we extra aandacht aan het groen.

Tutein Noltheniusplein:

 • De rijweg en de draaibocht naar het De Vriesplein wordt in een ander deelgebied opgenomen.
 • De ondergrondse afvalcontainer wordt naar de andere zijde van de weg verplaatst.
 • De parkeerplaatsen worden in water doorlatende bestrating uitgevoerd.
 • De rij van lindenbomen aan de even zijde van het plein blijft. Deze lindenrij maakt onderdeel uit van de groene hoofdinrichting van Purmerend. Deze inrichting heeft een belangrijke taak voor de dierenwereld en vormt de hoofdtoegangsroute naar de woonbuurt.
 • De rij lindes aan de oneven zijde wordt weggehaald. De bomen staan dicht aan de rand van het plantsoen. De rioolwerkzaamheden zullen een zeer negatieve invloed hebben op de stevigheid boven en onder de grond van de bomen. Door deze lindenrij niet te vervangen, wordt het beeld en de begeleidende taak van de bomenrij aan de even zijde sterker.
 • De groene strook krijgt een minder strakke inrichting. Er staan nu nog enkele bomen midden op het veld. Deze worden door ingrepen die gepland zijn beter zichtbaar.
 • Het veld wordt open gemaakt, zodat er meer licht in het plantsoen komt. Zo moet het aantrekkelijker worden om er te zijn.

In het plantsoen worden de volgende onderdelen toegevoegd:

 • Een slingerend wandelpad van half-bestrating en enkele boom met afwijkende vorm en anders dan de bestaande laanbeplanting.
 • Enkele losstaande struiken.
 • Een verlaagd gebied (klimaatbuffer) dat met zware regenval voor korte duur onder water kan komen te staan.
 • Aangepaste beplanting voor de klimaatbuffer.
 • In het parkje op speciale plekken vaste plantenborders voor de sierwaarde en waarde voor insecten.
 • In en om de klimaatbuffer van het Tutein Noltheniusplein hebben bewoners in de voorgaande participatie aangegeven een beperkt aantal onderdelen in de inrichting als inrichtingselementen (denk aan zwerfkeien, liggende klimboom, stelten, palen etc.) te willen plaatsen.
 • Aan de noordzijde van het Tutein Noltheniusplein heeft Stadsverwarming Purmerend BV een station opgericht. Rondom dit station wordt beplanting aangebracht om het station zoveel als mogelijk aan het zicht te onttrekken. Hierdoor wordt een groter dan gebruikelijk aanplantmaat gekozen. De beplanting is voor het grootste deel groenblijvend.

Profiel en inrichtingselementen

 • Doodlopende weg ter hoogte van het Tutein Noltheniusplein 1.

Bijeenkomsten 2023

Op maandagavond 27 november 2023 organiseerden we een tweede bewonersavond in de vorm van een informatiemarkt. We bespreken het definitief ontwerp van de openbare buitenruimte.

Op 25 september 2023 organiseerden we een bewonersavond in de Taborkerk en presenteerden we het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het pdf-bestand van de presentatie van deze avond kunt u per e-mail opvragen.

Afbeelding
Het voorlopige ontwerp.

Heeft u vragen?

Neem contact op met omgevingsmanager Loes van der Laan:

Op de hoogte via de BouwApp

U kunt dit project volgen via de BouwApp. In de BouwApp vindt u de meest recente planning en nieuws over het project. Ook kunt u ervoor kiezen meldingen te ontvangen. Hiermee herinneren wij u eraan dat bijvoorbeeld de straat wordt afgesloten en dat u uw auto nog moet verzetten.

Download de BouwApp