Vragen en antwoorden bewonersavond 27 november 2023

Op maandagavond 27 november organiseerden we een informatiemarkt over het definitief ontwerp van de openbare ruimte in de wijk.

Algemeen

 1. Vraag:

  Mijn tuinhuis grenst qua strekkende meter het meest van alle huizen op het Tutein Noltheniusplein aan het plantsoen, maar toch geen uitnodiging gehad voor de inspraakavond ook na vragen van buren hierover. Mag toch wel aannemen dat een ieder die grenst aan het Tutein Noltheniusplein inspraak over dit alles heeft.

  Antwoord:

  - Uw adres is niet uitgenodigd voor de vorige informatiemarkt omdat dit net buiten de projectgrens van deze wijk valt, excuses daarvoor. We hebben uw adres toegevoegd aan de adressenlijst.
  - Stadsverwarming Purmerend start in januari met de aanleg van het warmtenet in uw wijk. In het volgende plantseizoen, of in het vroege voorjaar van 2024 of winter 2024/2025 wordt er volwassen beplanting rondom het stadsverwarmingsstation aangebracht.

 2. Vraag:

  Schelpenpad Van Balenstraat weer gewoon stoep, ook i.v.m. mensen met rollator. Graag NIET de lantarenpalen dimmen. Graag niet teveel ophogen i.v.m. water in de garages Van Goor Hinloopenstraat. Graag Van Balenstraat niet afsluiten vanaf die kant kunnen we veilig de kortste weg de weg op, i.v.m. stoplicht. Groen en spelen hetzelfde laten, bevalt goed. Wandelpad bij Tutein Noltheniusplein terug. Meer loopruimte voor de hond bij Tutein Noltheniusplein en Van Balenstraat.

  Antwoord:

  Aan de zuidkant van de Van Balenstraat is weer een kleischelpenpad voorzien. Aan de kant van de woningen is een gewoon trottoir beschikbaar als alternatieve route voor het kleischelpenpad.
  - De openbare verlichting gaat voldoen aan de actuele normen en richtlijnen. Hierdoor zal de wijk sterker verlicht worden. Wanneer de verlichting in de nacht gedimd wordt, is er voldoende licht aanwezig.
  - Vooruitlopend de start van de werkzaamheden meten we de hoogte bij de voordeuren.
  Bij lagere vloeren, zoals garages kan het in uitzonderlijke situaties zijn dat er in de tuin een voorziening gemaakt moet worden, in andere deelplannen bieden we een put aan om het water goed af te voeren.
  - In de bestaande situatie merken wij dat bezoekers voor het Wormerplein een parkeerplek in de wijk zoeken. Ook is een parkeerterrein minder geschikt om een wijk te bereiken. Daarom hebben we gekozen om de fietssluis in de Van Balenstraat te verplaatsen naar het Wormerplein.

 3. Vraag:

  Zaterdag druk bij Vomar. Wild parkeren door markt. Handhaving is niet zichtbaar.
  Hangplekken rondom Tutein Noltheniusplein niet creëren.

  Antwoord:


  Overlast moet bestreden worden. Handhaving is ook aanwezig bij de informatiemarkt van 27 november om met u in gesprek te gaan over de overlast.
  We verplaatsen de fietssluis in de Van Balenstraat naar het Wormerplein om parkeren door winkelend publiek in de woonwijk tegen te gaan.

 4. Vraag:

  Tussen de Taborkerk en de Oase (Scheldestraat) is een speeltuintje en een basketbalveld en banken. Deze zomer is de ruimte bezet ( en nog) door scholieren die daar drugs gebruiken. Met overlast tot laat in de avond tot gevolg. 


  Antwoord:


  Hartelijk dank voor het delen van uw zorgen. De dienst Handhaving heeft 15-20 soortgelijke meldingen genoteerd tijdens de informatiemarkt van 25 september jongstleden. Dit heeft de aandacht vanuit Handhaving.
In de bestaande situatie zijn er grote en hoge bosschages aanwezig. In de nieuwe situatie brengen we lager blijvende heesters aan om de sociale veiligheid in de wijk te vergroten. 


 5. Vraag:

  Graag ook kijken naar overlast jongeren speelplein bij basisschool bij zijstraat Maasstraat

  Antwoord:


  Wij hebben uw melding doorgegeven aan het wijkmanagement van de gemeente. Handhaving is ook aanwezig bij de informatiemarkt van 27 november om met u in gesprek te gaan over de overlast.

 6. Vraag:

  Erg blij met het ontwerp van de natuurelementen, een verrijking voor de wijk. Het kleine veld dat gelegen lig wanneer je de Tutein Noltheniusplein binnen rijdt kan evt. Plaats maken voor een honden uitrenveld. Zo is er plek voor iedereen zijn wensen en behoeftes.

  Antwoord:

  Vragen en opmerkingen en suggesties die gegeven zijn over de inrichting van het Tutein Noltheniusplein kunt u vinden in het definitieve ontwerp.
  Er komt niet een officieel speelveld op het Tutein Noltheniusplein, maar komen er elementen in de inrichting. Het projectteam heeft onderzocht binnen de gemeente wat de mogelijkheden zijn om een hondenuitrenveld en een verbod voor het overige deel in te passen.
  Uitkomst is dat we uw suggesties niet op dit moment mee kunnen nemen in het definitieve ontwerp van de
  herinrichting van uw wijk.
  Reden hiervoor is dat er een collegebesluit genomen moet worden omdat het beheer op deze locatie aangepast wordt. Dit pas niet in de planning van dit project.
  Wat wel mogelijk is, om buiten dit project om, via een apart proces bij de gemeente dit te organiseren. Wijkmanager Jeffrey Bentvelzen en omgevingsmanager Loes van der Laan gaan graag met u hierover in gesprek tijdens de informatiemarkt van 27 november om hier afspraken over te maken.

 7. Vraag:

  initiatief buurttuin tussen Waalstraat en IJsselstraat.

  Antwoord:

  We hebben uw ontwerpen in goede orde ontvangen. Wij gaan dit als wijkinitiatief in behandeling nemen. Wijkmanager Jeffrey Bentvelzen gaat graag met u hierover in gesprek tijdens de informatiemarkt van 27 november om afspraken over te maken.

 8. Vraag:

  Ter hoogte van TNp 1 (of 7) spiegels om om de hoek te kijken. De Vriesplein t.h.v. papierbak zelfde spiegel. Na zonsondergang ook regelmatiger politie. Handhaving tijdens zaterdag controleren wild parkeren De Vriesplein, niet op woensdagmorgen. Uitlaatroute rond plein incl. stoep. (Tutein Noltheniusplein)

  Antwoord:


  De suggestie over de verkeersspiegels zijn niet opgenomen in het definitieve ontwerp. Handhaving is ook aanwezig bij de informatiemarkt van 27 november om met u in gesprek te gaan over de overlast.

Verkeer/parkeren

 1. Vraag:

  naar aanleiding van de vele vragen en zorgen over minder parkeerplekken in de Maasstraat in het voorlopig ontwerp heeft het ontwerpteam gezocht naar een passende oplossing in de beperkte ruimte.

  Antwoord:

  In de wijk is een parkeeronderzoek verricht. In het gebied zijn voldoende parkeervakken beschikbaar, wel is de parkeerdruk in het gebied rond de Maasstraat het hoogst. Om de parkeerdruk in de Maasstraat te verlichten heeft de gemeente een alternatief opgesteld. In deze variant komen er langsparkeerhavens terug aan de kant van de eengezinswoningen. Dit betekent wel dat het voetpad aan de kant van de appartementen gebruikt wordt bij in- en uitparkeeracties. Dit voetpad komt tussen de rijbaan en de parkeervakken in te liggen. Het voetpad aan de laagbouwzijde blijft behouden. 
Het oorspronkelijke ontwerp en het alternatief wordt met een stemformulier bij de bewoners van de Maasstraat voorgelegd. Het alternatief met de meeste stemmen wordt gerealiseerd. Uiteraard informeren wij u over de uitkomst hiervan.

 2. Vraag:

  Veel groen is mooi. Ze rijden nog te hard op Tutein Noltheniusplein. Drempel was verlaagd. Kunnen er geen extra drempels komen en of zigzag parcours. Doe wat a.u.b. aan de hardrijders op Tutein Noltheniusplein.

  Antwoord:


  Aan het begin en einde van de weg is een verhoogd plateau of inrit geplaatst, tussendoor is een drempel geplaatst. Dit zijn voldoende maatregelen om de snelheid te reguleren.

 3. Vraag:

  De fietssluis in de Van Balenstraat moet blijven en niet worden verplaatst naar het Wormerplein i.v.m. groot verkeer en verzakking

  Antwoord:


  We verplaatsen de fietssluis van de huidige locatie naar het Wormerplein om de doorstroming in de wijk voor bewoners te verbeteren. De nieuwe plek voorkomt ook dat winkelend publiek voor het Wormerplein een parkeerplek in de wijk kan zoeken. Om deze reden handhaven we het ontwerp op dit punt.

 4. Vraag:

  Meer plastic afvalcontainers plaatsen.

  Antwoord:


  In dit deelgebied zijn geen aanvullende plastic afvalcontainers gepland.

 5. Vraag:

  Extra plaatsen in hofje. Rijnstraat in plaats van 4 naar 5. Inzake hoogbouw Van Balenstraat in de toekomst te weinig parkeerplaatsen en van 2 naar 3 in de Rijnstraat.

  Antwoord:


  In de wijk is een parkeeronderzoek verricht. In het gebied zijn voldoende parkeervakken beschikbaar, wel is de parkeerdruk in het gebied rond de Maasstraat het hoogst
  Om de parkeerdruk hier te verlichten heeft de gemeente een alternatief opgesteld voor de parkeerplaatsen in de Maasstraat. In deze variant komen er langsparkeerhavens terug aan de kant van de eengezinswoningen. Dit betekent wel dat het voetpad aan de kant van de appartementen gebruikt wordt bij in- en uitparkeeracties. Dit voetpad komt tussen de rijbaan en de parkeervakken in te liggen. Het voetpad aan de laagbouwzijde blijft behouden. 
Het oorspronkelijke ontwerp en het alternatief wordt met een stemformulier bij de bewoners van de Maasstraat voorgelegd. Het alternatief met de meeste stemmen wordt gerealiseerd. Uiteraard informeren wij u over de uitkomst hiervan. Het ontwerp van de Rijnstraat blijft ongewijzigd. In het ontwerp hebben we aanvullende parkeerplaatsen in waterdoorlatende verharding opgenomen.

 6. Vraag:

  Verkeersdrempel bij Van Goor Hinlopenstraat 32 wordt steeds provisorisch gerepareerd. Gaat snel stuk door (zwaar) verkeer.

  Antwoord:


  Navraag bij de beheerder blijkt dat de drempel geregeld ondergraven wordt door mollen of ander ongedierte. Bij de herinrichting gaan we een wegfundering gebruiken, waardoor de kans voor deze schade kleiner wordt. Een wegfundering is een laag in de verhardingsconstructie die zich bevindt tussen de onderbouw en de verharding.

 7. Vraag:

  Van Balenstraat (flats 31-57) nu 5 parkeerplekken op woningen. Straks 6 parkeerplekken (file parkeren) Beter 6 parkeervakken haaks op de box.

  Antwoord:


  Helaas is op deze locatie onvoldoende ruimte om haaksparkeren toe te passen, zoals aan de overkant van de weg. Hierdoor hebben we hier gekozen voor fileparkeren. Gelukkig kunnen we hier één extra parkeerplaats toevoegen ten opzichte van de bestaande situatie.

 8. Vraag:

  Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen geplaatst ter hoogte van de van Balenstraat 20 t/m 30. De bewoners van 20 t/m 30 hebben 12 auto's en er zijn 7 parkeerplaatsen gepland. Tegenover nr 20 is nog ruimte voor 3 parkeerplaatsen

  Antwoord:

  In de wijk is een parkeeronderzoek uitgevoerd. In de omgeving van de Van Balenstraat 20 t/m 30 is voldoende parkeercapaciteit aanwezig. Aan de zuidzijde van de Van Balenstraat hebben wij de parkeercapaciteit t.o.v. de bestaande situatie uitgebreid. Wanneer voor de deur geen plek beschikbaar is, kan een parkeerplaats in de nabijheid gebruikt worden. De parkeercapaciteit in de Van Balenstraat wordt niet verder uitgebreid.

 9. Vraag:

  Breedte van de straat Tutein Noltheniusplein, te smal, geen keerruimte, voetpad?
Buiten de vakken wordt er geparkeerd. Straat zou 6 meter breed worden en parkeervakken haaks ter hoogte van nr.: 9 - 27

  Antwoord:

  De rijbaan en parkeervakken ter hoogte van het fileparkeren worden iets breder dan de bestaande situatie. Enerzijds om voldoende parkeerruimte te bieden en voldoende ruimte om uit te stappen.
In de straat is er onvoldoende ruimte om een keervoorziening aan te brengen. Hierdoor zal d.m.v. steken gekeerd moeten worden. Op basis van de benodigde parkeercapaciteit is ervoor gekozen om fileparkeren terug te brengen in plaats van haaks parkeren. Bijkomend voordeel is dat er meer ruimte is om groen terug te brengen op het plein.

 10. Vraag:

  In der tijd is de fietssluis aangelegd omdat de drukte in de straat scheuren in de huizen gaf. Is hier wel aan gedacht? Er zijn te weinig parkeerplaatsen in de wijk in getekend. Het onderhoud aan de groenvoorziening is sterk onvoldoende. Alles overwoekerd

  Antwoord:


  Wij zijn niet bekend met de aanleiding van scheuren in huizen. In een gebruikssituatie zou langsrijdend verkeer geen schade moeten veroorzaken aan bebouwing. De fietssluis is aangebracht om sluipverkeer vanaf de Van IJsendijkstraat / Wormerplein tegen te gaan.
Op basis van parkeeronderzoek is in de nieuwe situatie voldoende parkeergelegenheid in de wijk. De parkeercapaciteit in de Van Balenstraat wordt in het ontwerp niet uitgebreid.
Het groenontwerp wordt qua soort en uitstraling verbeterd. Na aanleg zijn deze stroken beter onderhoudbaar en worden door de gemeente periodiek onderhouden.

 11. Vraag:

  In de van Balenstraat 31-57 staan de parkeerplekken voor 2 woningen waardoor de uitlaatgassen de slaapkamers intrekt bij 2 ouderen die last hebben van hun longen. Is het een mogelijkheid om de parkeerplaatsen voor die huizen te verplaatsen?

  Antwoord:


  De parkeerplaatsen worden hier als langsparkeervakken (fileparkeren) uitgevoerd, in plaats van haaksparkeervakken in de bestaande situatie. Ten opzichte van de bestaande situatie komt de uitlaat verder van uw woning te staan.

 12. Vraag:

  Het kan toch niet zo zijn dat er minder parkeerplekken in de straat komen in de nieuwe inrichting? Dat is zo belangrijk om te kunnen parkeren.

  Antwoord:


  In de wijk is een parkeeronderzoek verricht. In het gebied zijn voldoende parkeervakken beschikbaar. Mocht in uw straat onvoldoende parkeerplek zijn, kan in een naastgelegen straat een plek gevonden worden. Daarnaast neemt de parkeercapaciteit in de Waalstraat niet af.

 13. Vraag:

  Parkeren is nu per woning ( Waalstraat) geregeld ;. Afgestemd op het aantal adressen. Er staan 22/23 auto's hier in de straat en soms moeten we al om de hoek parkeren ( van balenstraat) . Ik hoorde, van mensen, die naar de voorlichtingsavond zijn geweest in de Taborkerk, dat er miss parkeerplekken in het plan gaan verdwijnen. Ik ( en meerdere in de straat) ben het daar absoluut niet mee eens. Omdat mijn woongenot ook bepaald wordt door het feit dat ik mijn auto in de straat en altijd tot vaak, redelijk dicht bij mijn woning kan parkeren. Mijn uitdrukkelijk wens is dat hier rekening mee wordt gehouden en er geen parkeerplekken verdwijnen.

  Antwoord:


  We hebben een parkeeronderzoek in de wijk gehouden. In de wijk is voldoende parkeercapaciteit beschikbaar. Het kan daarbij voorkomen dat voor de deur geen plek beschikbaar is. U kunt dan van een naastgelegen plek gebruik maken. Dit kan ook in een naastgelegen straat zijn. In de bijeenkomst van 27 november presenteren we een alternatief plan voor de Maasstraat. Mocht er gekozen worden voor deze variant, zal de parkeercapaciteit in de wijk hetzelfde blijven. Mocht voor het voorlopig ontwerp gekozen worden, worden er 5 plekken minder terug gebracht in de wijk.

 14. Vraag:

  Als de nieuwe mooie natuurspeelplaats er is gaan er veel kinderen spelen. Bij de ingang van het plein rijden de auto's vaak echt heel hard. Wellicht is het een optie om een extra verkeersdrempel te plaatsen. Ik moet er niet aan denken dat de kids van welke kant dan ook de weg over schieten.

  Antwoord:

  Er komt niet een officieel speelveld op het Tutein Noltheniusplein, maar komen er elementen in de inrichting. Aan het begin en einde van de weg is een verhoogd plateau of inrit geplaatst, tussendoor is een drempel geplaatst. Dit zijn voldoende maatregelen om de snelheid te reguleren.

 15. Vraag:

  In de Van Goor Hinloopenstraat zijn te weinig parkeerplekken gepland thv nr.: 1 t/m 24
In vergelijking met het eerste ontwerp van 2019 zijn er 4 parkeerplaatsen vervallen en vervangen door een plaats voor vuilcontainers.
De woningen ter plaatse worden steeds meer bewoond door jonge werkende gezinnen die allen 2 auto’s hebben, het aantal oudere bewoners wordt steeds minder. Uitgang Wormerplein naar V.G.Hinloopenstraat is nog steeds onveilig voor voetgangers om over te steken naar de oneven kant van de straat, mensen met rollator, invalidenwagen en kinderwagen moeten eerst een stuk over de straat, van de verkeersdrempel afstappen en dan pas het trottoir op. Deze uitgang is geen fietspad dus het argument om fietsers op deze manier te vertragen is onjuist.

  Antwoord:


  In de wijk is een parkeeronderzoek verricht. In het gebied zijn voldoende parkeervakken beschikbaar. Mocht in uw straat onvoldoende parkeerplek zijn, kan in een naastgelegen straat een plek gevonden worden. 
De kruising Van Goor Hinloopenstraat - Rijnstraat wordt verhoogd uitgevoerd met een plateau. Dit remt auto's af en biedt voetgangers een gelijkvloerse oversteek aan. Dit is een veilige oversteek. De oprit tegenover de doorsteek Wormerplein is bedoeld om fietsers toegang te geven tot de steeg achter Rijnstraat 1-9.

 16. Vraag:

  Hoe wordt hondenpoep in de plantsoenen voorkomen?

  Antwoord:

  In Purmerend geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Behalve op uitlaatstroken en in losloopgebieden. De opruimplicht geldt ook voor de beplanting. Iemand die een hond uitlaat, is verplicht om de poep van de hond direct op te ruimen. Hondenpoep in de plantsoenen kan alleen voorkomen worden door handhaving. In de APV staat dat er overal een opruimplicht is behalve op de door het college aangewezen plekken, dus ook in de plantsoenen geldt een opruimplicht. Wij proberen de hondenbezitters wel zo goed mogelijk te informeren over de regels. Bij de aanslag hondenbelasting is tegenwoordig een link naar de website waar de regels uitgelegd worden en verwezen naar de kaarten waarop je kunt zien waar je de honden wel mag uitlaten/ los laten lopen zonder te moeten opruimen. Ook plaatsen we regelmatig informatie over het hondenbeleid op de pagina in het Purmerends Nieuwsblad. De hondenpoepzuiger komt niet meer langs, we hebben nu een klepmaaier die een ronde doet in Purmerend. Elke drie weken zijn alle stroken geschoond.

 17. Vraag:

  Autoluw maken Scheldestraat en hoek Van Goor Hinloopen/Tutein Noltheniusplein af te sluiten.

  Antwoord:

  Het is niet de bedoeling geweest om de Scheldestraat autoluw te maken. Om de snelheid bij de weggebruikers te minderen gaan we in de wijk verhoogde plateau's op kruisingen plaatsen en waar nodig aanvullende drempels. Dit helpt ook om de route minder interessant te maken voor doorgaand verkeer.
De westzijde van de Tutein Noltheniusplein houden we doodlopend en blijft dus alleen geschikt voor bestemmingsverkeer.

 18. Vraag:

  Fijn dat er een groenstrook zit tussen Van Goor Hinloopenstraat 40/42 zodat de fietsers niet meer makkelijk door de steeg heen gaan.

  Antwoord:


  Dank voor de terugkoppeling. Wij brengen inderdaad ter hoogte van de steeg een groenstrook aan tussen het trottoir en de rijbaan.

Groen/ beplanting

 1. Vraag:

  Het riool van de huisnummers 2-24 loopt aan de achterzijde van de woningen.
Als het riool en regenwater apart worden afgevoerd in welke tuin wordt er dan afvoeren vervangen? Aan de achterzijde of aan de voorzijde? Ik vind het niet prettig dat de lantaarnpalen 's avonds worden gedimd. Dat geeft een onveilig gevoel in een straat die door de hoge struiken en bomen toch al donker is.

  Antwoord:


  Gemeente vervangt alleen riolering aan de voorzijde van de woning. Indien er huisaansluitingen aan de achterzijde aangeboden worden, gaan deze aansluitingen in de fase van Wormerplein vervangen worden. Bij achtertuinen zal de nieuwe aansluiting op de erfgrens overgenomen worden. 
In deze stap willen wij wel graag de regenpijp aan de voorzijde van uw woning afkoppelen. Als eigenaar van de woning kunt u hiervoor toestemming geven met een machtigingsformulier die te verkrijgen is op de informatiemarkt van 27 november. De openbare verlichting gaat voldoen aan de actuele normen en richtlijnen. Hierdoor zal de wijk sterker verlicht worden. Wanneer de verlichting in de nacht gedimd wordt, is er voldoende licht aanwezig.

 2. Vraag:

  De regenwaterafvoer van de schuur komt uit op het trottoir. A.u.b. aansluiten op het regenwaterriool. (tekening op opmerkingenkaartje)

  Antwoord:


  We passen het groenvak aan om de entree naar de voortuin te behouden. Uw vraag m.b.t. de vleermuiskast hebben we doorgegeven aan de betreffende collega.

 3. Vraag:

  Solitaire heester niet hoger dan 1 meter. Vaste planten niet hoger dan 1 meter. Uitstapstrook langsparkeren.

  Antwoord:

  
In de bestaande situatie zijn er grote en hoge bosschages aanwezig. Dit gaan wij in de nieuwe situatie niet meer doen. We brengen lager blijvende heesters aan om de sociale veiligheid in de wijk te vergroten. In deze groenvakken brengen we enkele solitaire planten die wel wat groter worden voor de beeldkwaliteit en diversiteit. Solitaire planten zijn doorgaans wat hogere vaste planten die niet gegroepeerd staan. 


 4. Vraag:

  Boom 29 valt bijna om, staat helemaal schuin. Bosjes is een puinhoop.

  Antwoord:


  De boom hebben wij weer rechtgezet. De beplanting gaan wij in de wijk vernieuwen en gaan in de toekomst onderhouden worden.

 5. Vraag:

  Bomen; graag zoveel mogelijk plek handhaven.

  Antwoord:


  Met de aanleg van het warmtenet en de rioolvervanging gaan er relatief veel bomen verloren. Waar in het verleden bomen in een te klein vak werden aangeplant, gaan wij in de nieuwe inrichting ruimere boomplantvakken aanbrengen. Dit zullen er minder zijn dan in de bestaande situatie, maar deze bomen zijn kwalitatief beter. Deze bomen krijgen de mogelijkheid om tot volwassen grootte te groeien. Eén grote boom in een passende groenvak heeft meer waarde dan meerdere kleiner blijvende bomen.

 6. Vraag:

  Ik ben het niet eens met het weghalen van bomen aan linkerzijde van de straat, ook graszode aan overkant lijkt mij niet handig. Ik vind het uitzicht met de bomen een fijn gedicht en het als er een graszode komt gaan mensen daarop parkeren. Er zouden tegels weg gehaald kunnen worden maar als aanvulling ipv plekken weg, erbij vind ik goed. Dus laten hoe het is alleen plekken toevoegen. 


  Antwoord:


  Om de parkeerdruk te verlichten heeft de gemeente een alternatief opgesteld voor de Maasstraat. In deze variant komen er langsparkeerhavens terug aan de kant van de eengezinswoningen. Daarmee kunnen we aan de rechterkant naast de appartementen meer plantvakken aanbrengen. Aan de linkerzijde is er onvoldoende ruimte om een boom goed te laten groeien, buiten de bomen die we behouden.
Het oorspronkelijke ontwerp en het alternatief wordt met een stemformulier bij de bewoners van de Maasstraat voorgelegd. 


 7. Vraag

  Bomen: allergische reactie alleen op aangeven. Rekening houden bijvoorbeeld buiten straten

  Antwoord:


  We planten verschillende soorten bomen in de wijk. In het verleden werd gekozen om enkele soorten in de wijk te planten. Er komen geen aanpassingen in het beplantingsplan Inrichting:

 1. Vraag:

  Ter hoogte van mijn adres bij ingang Tutein Noltheniusplein. Op plattegrond ontbreekt nu de ‘stoep’. In huidige situatie staan er paaltjes ter afscheiding van stoep en de rijbaan. In ontwerp zoals getoond is er geen stoep ingetekend. Het gebeurt nu te vaak dat auto’s tegen paaltjes en dus feitelijk op de stoep rijden. Zonder deze afscheiding zal er verkeer tegen onze schutting en onze tuin in rijden. Deze stoep zal terug moeten keren.

  Antwoord:


  De paaltjes ter afscheiding van stoep en de rijbaan ter hoogte bij ingang Tutein Noltheniusplein brengen wij weer terug. 


 2. Vraag:

  Op plattegrond niet te zien, vandaar deze vraag: Er komen toch wel weer paaltjes met een stoepje naast onze schutting? Anders is het wachten tot er een busje onze schutting omver rijdt! Er wordt nu al ontzettend vaak tegen de paaltjes aangereden. We horen het graag.

  Antwoord:


  Ja, deze paaltjes brengen wij weer terug.

 3. Vraag:

  Situatie Maasstraat 6 t/m 36. Er staan hinderlijk 6 fietsen en scooter dicht bij de voordeur. Een fietsenstalling met drie fietsen. In de tuin onaangeroerd twee fietsen. Gaarne oplossen. Meer ruimte of stalling.

  Antwoord:


  Deze situatie kunt u bespreken met de VvE. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente en het project rioolvervanging en herinrichting.

 4. Vraag:

  Door riool wordt de straat verhoogd. Wie gaat de tuinen aanpassen? Hondenveld blijft dat?

  Antwoord:

  U bent als bewoner zelf verantwoordelijk voor het ophogen van voor- en eventueel achtertuin. Gemeente stelt voor de voortuin zand en grond ter beschikking.

  
Wat doet u zelf?

  - Voorafgaand aan de werkzaamheden gaat u in overleg met onze toezichthouder en haalt u de beplanting, die boven het oude riool ligt, weg en legt deze aan de kant.

  - Na de vervanging van het riool en na het dichten van de geul, plaatst u zelf uw beplanting terug.

  Wat doet de gemeente?

  - Op de locatie van het riool wordt de bestrating in uw tuin verwijderd over een breedte van ongeveer een halve meter
- Dan wordt een geul gegraven en het oude riool vervangen door een nieuw, gescheiden riool.

  - De geul wordt aangevuld op de oude hoogte of op die van het nieuw bestrate trottoir.

  - Tenslotte wordt de bestrating op de locatie van het riool in de tuin hersteld.
  U kunt daarna de rest van uw voortuin ophogen. De gemeente stelt hiervoor grond of zand ter beschikking. Het hondenveld blijft.

 5. Vraag:

  Tutein Noltheniusplein: geen uitstapstrook t.h.v. nr. 9 t/m 27 dan steegje in de modder/gras. Straat te smal t.h.v. nr. 9 t/m 27.

  Antwoord:


  De langsparkeervakken in het Tutein Noltheniusplein zijn 2,5m breed in plaats van de gebruikelijke 2,0 meter. Hierdoor is er voldoende ruimte om uit te stappen.

 6. Vraag:

  Kunnen er niet meer waterdoorlatende parkeerplaatsen komen in de wijk?

  Antwoord:


  Wij passen waterdoorlatende parkeervakken selectief toe op plaatsen dicht bij beplanting of gazons. De gemeente houdt daarnaast de ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptatie bij. 


 7. Vraag:

  Lantaarnpaal 719 staat scheef ter hoogte van Van Goor Hinloopstraat nr.32

  Antwoord:


  Wij hebben de melding doorgegeven aan de beheerder van de openbare verlichting. Bij de herinrichting gaan alle lichtmasten vervangen worden.

 8. Vraag:

  Kijken naar groenstrook van Van Goorhinlopenstraat 24. Mensen hebben garagebox en mogelijk probleem met in en uit parkeren 


  Antwoord:


  Alle inritten hebben we gecontroleerd. De inritten zijn bereikbaar voor auto's en bestelbusjes.

 9. Vraag:

  Container gaat verder weg op hoek van de flat. De pruimenkers zal verdwijnen?
Mogen we daar een tuintje maken? Lantaarnpalen mogen later aan. Vluchtheuvels fiets vriendelijker 


  Antwoord:


  De containers op de hoek van de Lekstraat en Maasstraat worden inderdaad verplaatst tussen de twee appartementencomplexen in de Maasstraat. We hebben de loopafstand gecontroleerd en geconstateerd dat de loopafstand binnen de normen valt. Daarnaast kunnen de bewoners eventueel gebruik maken van de containers op de Lekstraat. Op de oude plek gaat de gemeente een groenvak inrichten, hier kan door bewoners geen tuintje van gemaakt worden. De lichtmasten worden in Purmerend centraal geregeld en worden automatisch ingeschakeld als het donkerder wordt. De drempels worden uitgevoerd met standaard blokken, deze zijn makkelijker op te rijden dan de handmatig gestrate variant.

 10. Vraag:

  Geen bomen plaatsen tussen de parkeerplaatsen. (lijkt in het voorbeeld planten zijn opgenomen)
Alle bankjes rond het basketbalveld verwijderen i.v.m. hangjongeren s ‘nachts en rotzooi rond het veld. 


  Antwoord:


  De gemeente heeft een alternatief opgesteld voor de Maasstraat. In deze variant komen er langsparkeerhavens terug aan de kant van de eengezinswoningen. In dit ontwerp ontstaat ook meer ruimte voor beplanting. Dit betekent wel dat het voetpad aan de kant van de appartementen gebruikt wordt bij in- en uitparkeeracties. Het oorspronkelijke ontwerp en het alternatief wordt met een stemformulier bij de bewoners van de Maasstraat voorgelegd. We gaan het bestaande groen rondom het basketbalveld verwijderen. We brengen hier lager blijvende struiken voor terug, om de sociale veiligheid in dit gebied te vergroten.

 11. Vraag:

  Er is bij onze straat achter (speelplaats/basketbalveld - naast de taborkerk) veel overlast van jeugd. Een verzamelplek voor jeugd is voor ons geen probleem. Ze moeten ergens heen. 


  Antwoord:


  Hartelijk dank voor het delen van uw zorgen.
Handhaving heeft 15-20 soortgelijke meldingen genoteerd tijdens de informatiemarkt van 25 september jongstleden. Dit heeft de aandacht vanuit Handhaving. In de bestaande situatie zijn er grote en hoge bosschages aanwezig. Dit gaan wij in de nieuwe situatie niet meer doen. We brengen lager blijvende heesters aan om de sociale veiligheid in de wijk te vergroten

 12. Vraag:

  Klopt de inrichting op het VO met de ondergrondse containers en de plekken van de rolcontainers?
Teveel aanbiedplaatsen en de bewoner maakt zich zorgen om de bereikbaarheid van zijn tuin om de poort in en uit te kunnen irt ondergrondse containers en het smaller worden van het voetpad

  Antwoord:


  De plaatsen zijn per woning bepaald en daarmee wordt geborgd dat de juiste hoeveelheid opstelplaatsen en ondergrondse containers worden aangebracht. We hebben hier uiteraard rekening gehouden met de maximaal toegestane loopafstand naar de opstelplaatsen. Ter hoogte van uw woning verplaatsen we de rolcontainers om de toegang tot uw achtertuin vrij te maken.

 13. Vraag:

  Verlichting n.a.v. incident Rijnstraat: veel hinder van de LED verlichting die is aangebracht aan de achterzijde Rijnstraat. Is het mogelijk om hier iets aan te doen?
  Led verlichting van de berging bergingen aan de achterkant, zijn veel te fel.

  Antwoord:

  LED verlichting is op deze specifieke locatie aangebracht door Intermaris zelf in overleg met de buurt. Wanneer u hier vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met Intermaris en vragen naar Georgio Held

 14. Vraag:

  Lantaarnpalen; de verlichting in de straat is nu afdoende met een aantal lantaarnpalen. Dat is prettig. Ik wil vooral geen lantaarnpaal verlichting, met tegenwoordig dat harde hele felle led licht, voor mijn deur. Ik vind het zeer onwenselijk dat het licht door mijn gordijnen dusdanig naar binnen gaat schijnen dat het binnen in mijn woning te veel bepalend wordt. Wat al aan de orde is met het volgende punt.

  Antwoord:


  De huidige verlichting voldoet niet meer aan de actuele normen. Voor de wijk hebben we daarom een nieuwe lichtberekening gemaakt. Hierdoor wordt naast uw woning, ter hoogte van de steeg een nieuwe lichtmast geplaatst. De nieuwe lichtmasten hebben een asymmetrische lichtbundel en schijnen daardoor hoofdzakelijk naar voren. De overlast in de woning blijft hierdoor beperkt.

 15. Vraag:

  Achterzijde hondenuitlaat vind ik niet juist veel ongemak en onvriendelijke niet hygiënisch. Er komen teveel honden langs. Er is een uitlaatstrook maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt.

  Antwoord:


  Uitlaatplaatsen zoals ze er nu zijn, blijven behouden. Ter hoogte van de uitlaatstroken wordt een stook gras aangebracht en geen kruidenmengsels. De hondenpoepzuiger komt niet meer langs, we hebben nu een klepmaaier die een ronde doet in Purmerend. Elke drie weken zijn alle stroken geschoond.

 16. Vragen:

  graag meer groen in de Van Balenstraat, het wordt nu volgens de plannen alleen maar steen en auto’s. Suggesties: voor huisnr. 32 nog wat groen zoals bij huisnr. 44. Als er geen bomen kunnen dan plantenbakken aan de lantaarnpalen. Parkeerplaatsen van grastegels.
- we zijn heel blij dat het groen naast ons huis en de slootkant achter het huis ecologisch worden ingericht. - met het aantal parkeerplaatsen is geen rekening gehouden met bezoek.
  - we zijn niet blij dat de fietssluis verplaatst wordt. De burgemeester Kooimanweg geeft heel veel verkeerslawaai (en fijnstof). Gelukkig hadden we de Van Balenstraat als rustige kant maar die wordt nu ook druk.
- Worden straks de mooie nieuwe bestrating en groen weer kapot gereden voor het bouwinitiatief van Intermaris?

  Antwoorden:


  - De beschikbare ruimte in de Van Balenstraat beperkt ons in het maken van plantvakken. Uw suggestie voor nr. 32 nemen we mee.
- Wij hebben een parkeeronderzoek in de wijk gehouden. In de wijk is voldoende parkeercapaciteit beschikbaar. Wanneer in de straat geen plekje vrij is, kan in naastgelegen straten een parkeerplaats gevonden worden.


  - We verplaatsen de fietssluis van de huidige locatie naar het Wormerplein om de doorstroming in de wijk voor bewoners te verbeteren. De nieuwe plek voorkomt ook dat winkelend publiek voor het Wormerplein een parkeerplek in de wijk kan zoeken. Om deze reden handhaven we het ontwerp op dit punt. Verder wordt de Van Balenstraat enkel gebruikt voor bestemmingsverkeer.


  - Waar nodig nemen wij of Intermaris passende maatregelen om schade aan de nieuwe inrichting te voorkomen. 


Riolering

 1. Vraag:

  Bij de woningen Van Goor Hinloopenstraat nr. 1 t/m 23 ( oneven ) loopt de afvoer van hemelwater aan de achterkant onder de woning via de afvoer in het riool.
Wordt er aan de achterzijde een nieuwe afvoer naar het riool gemaakt? Indien niet dan zal slechts 50% van het hemelwater gescheiden worden afgevoerd.

  Antwoord:


  De gemeente koppelt de hemelwaterafvoer (regenpijp) aan de voorzijde van de woningen af. Van deze afvoeren weet de gemeente dat hier alleen hemelwater afgevoerd word. Van afvoeren onder of achter de woning heeft de gemeente geen informatie. Om te voorkomen dat vuilwater aangesloten wordt op de hemelwaterafvoer, blijven deze buizen aangesloten op de vuilwaterafvoer van de woning.