Tijdlijn Visie van Middenbeemster

In onderstaande tijdlijn leest u hoe de Visie van Middenbeemster tot stand is gekomen.

Wat gebeurde er in 2021?

Op 9 maart besprak de raad een voorstel voor het uitwerken van de Dorpontwikkelingsvisies: het opstellen van een ontwikkelstrategie en het vrijmaken van budget hiervoor. Dit plan van aanpak kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad. Hierdoor kwam de uitvoering van beide dorpsontwikkelingsvisies in gevaar. Op 30 maart diende de VVD een initiatiefvoorstel in om tot een oplossing te komen. Dat voorstel is door alle partijen in de gemeenteraad gesteund. Het houdt in dat het college van burgemeester en wethouders de opdracht heeft om per dorpsontwikkelingsvisie een plan van aanpak te maken voor de uitvoering. In deze plannen krijgen kansrijke projecten extra aandacht en wordt de input verwerkt die door de fracties is gegeven in de commissievergadering van 16 februari 2021 en in de raadsvergadering van 9 maart 2021. De nieuwe uitvoeringsplannen worden in mei aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wat gebeurde er in 2020?

  • 9 september 2020: De gemeenteraad van Beemster stemt in met de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster 2020-2040. De visie geeft een beeld van de gezamenlijke ambities als basis en inspiratie voor alle toekomstige ontwikkelingen in het dorp. Sleutelwoorden zijn het behoud van open plekken en ruimte maken voor wonen, werken, de energietransitie en elkaar ontmoeten.
  • 23 juni 2020: Om niet onnodig tijd te verliezen heeft de raad er wel mee ingestemd om de verplaatsing van basisschool De Blauwe Morgenster naar nieuwbouwplan De Keyser II alvast in gang te zetten. Basisschool De Blauwe Morgenster is (deels) aan vervanging en aan uitbreiding toe. In nieuwbouwplan De Keyser II wordt ruimte gezocht voor een school met aanverwant programma, zoals een Integraal Kind Centrum (IKC) met (buitenschoolse) kinderopvang en een peuterspeelvoorziening, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bibliotheek. Op dit moment voert de gemeente samen met De Beemster Compagnie hiernaar een verkenning uit.
  • Op 31 maart 2020 zou de concept Dorpsontwikkelingsvisie op de agenda van de raadscommissie staan. Het voorstel tot vaststelling van de Dorpsontwikkelingsvisie is aangehouden totdat de commissie en de raad weer in de gebruikelijke vorm kan vergaderen (vanwege coronamaatregelen).

Wat gebeurde er in 2019?

  • 16 december 2019: Informatiemarkt Concept Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster.
  • 16 mei tot 14 oktober 2019: Participatietraject met inwoners en ondernemers uit Middenbeemster.
  • 14 april 2019: Inwoners kunnen idee├źn voor het dorp inzenden.
  • 26 maart 2019: Het doel van de Nota van Uitgangspunten is om, voorafgaand aan het daadwerkelijk opstellen van de Dorpsontwikkelingsvisie, met betrokkenen, belanghebbenden en gemeenteraad de inhoudelijke kaders te bepalen.
  • 16 januari 2019: Gemeenteraad stelt plan van aanpak Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster vast.

Wat gebeurde er in 2018?

Op 10 juli 2018 besloot de gemeenteraad van de gemeente Beemster de voorbereiding van een ontwikkelingsplan voor Middenbeemster op te starten. In Middenbeemster spelen een aantal ruimtelijke ontwikkelingen.