Besluitenlijst 5 september 2023

Notulen b en w vergadering 5 september 2023
Registratienummer: 1588507

Aanwezig:

 • E. van Selm, burgemeester
 • M. Hegger, wethouder
 • H. Rotgans, wethouder
 • C. Lageveen, wethouder
 • P. Verkroost, wethouder
 • N. Saaf, wethouder
 • A. Heiner, secretaris
 • M. de Goede, notulist

Notulen

 • Vaststellen notulen 1 augustus 2023, worden vastgesteld

B-lijst

 • Vaststellen B-lijst 5 september 2023, er is geen b-lijst, wordt vastgesteld

Uitnodigingen

 • Uitnodiging HVC congres, Haarlem, vrijdag 6 oktober 2023 van 9.30-17.00 uur, wethouder Lageveen, wethouder Hegger alleen middagprogramma
 • Uitnodiging Provincie Noord Holland, afscheid gedeputeerden Loggen, Zaal en Stigter, maandag 25 september 2023 van 15.00-18.00 uur, voor kennisgeving aangenomen
 • Uitnodiging Gemeente Edam-Volendam, opening politieke jaar, De Jozef te Volendam, dinsdag 19 september 2023 vanaf 19.00 uur, wethouders Hegger, Saaf en Verkroost
 • Uitnodiging Gemeente Hoorn, Vlootschouw Slag op de Zuiderzee 2023, Hoornse Haven in Hoorn, zondagmiddag 15 oktober 2023, geheel college
 • Uitnodiging Gemeente Landsmeer, Theatervoorstelling Zie de Mens, Scheepsbouwerweg Landsmeer, woensdag 27 september 2023 vanaf 20.00 uur, voor kennisgeving aangenomen
 • Uitnodiging bestuur van het Gilde, Gildecafé, Liduinakerk Purmerend, zaterdag 30 september 2023 vanaf 15.00 uur, wethouder Rotgans, Hegger, Lageveen en Verkroost
 • Uitnodiging Ongezouten, Ongezouten Afsluitdijk Wadden Center, vrijdag 22 september 2023 van 9.30-14.30 uur, burgemeester van Selm
 • Uitnodiging Provincie Noord Holland, jaarlijks provincieconcert, PHIL Haarlem, donderdag 28 september 2023 vanaf 19.30 uur, voor kennisgeving aangenomen
 • Uitnodiging Raad Openbaar Bestuur, symposium Gezag in Uitvoering, Theater Zuidplein Rotterdam, woensdag 4 oktober 2023 van 14.00-17.00 uur met aansluitend een borrel, gemeentesecretaris Heiner
 • Uitnodiging Purmerends Museum, Opening vernieuwde vaste presentatie, Nicolaaskerk Purmerend, donderdag 28 september 2023, vanaf 12.30 uur, burgemeester van Selm
 • Uitnodiging To be in concert, Kerk Kwadijk, zondag 1 oktober 2023 vanaf 14.00 uur, wethouders Saaf en Hegger en gemeentesecretaris Heiner. Verkroost ovb
 • Uitnodiging Provincie Noord Holland, Keti Koti Dialoogtafel, Provinciehuis, vrijdag 6 oktober 2023, vanaf 17.00 - 21.00 uur, burgemeester van Selm
 • Uitnodiging afscheid Maria Deen, Stichting Mee Doen, locatie De Molentocht, woensdag 29 november 2023, van 14.00-16.00 uur, wethouder Rotgans
 • Dag van de democratie, vrijdag 15 september 19.30, Purmerend, wethouder Rotgans
 • SpORtmiddag, donderdag 2 november, 15.00 - 17.00 uur, wethouders Lageveen, Verkroost en Saaf

Ter kennisname/ bespreking

 • Openbare besluitenlijst GS vergadering van 29 augustus 2023, wordt besproken
 • Lijst met toezeggingen raad, wordt besproken
 • Termijnagenda raad, wordt besproken
 • 1587261 memo raad Woningmonitor 2023, aangehouden
 • 1586668 Brief raad Bevolkingsprognose Purmerend 2023-2040 , aangehouden
 • 1587844 Memo gemeenteraad voortgang Kinderopvangtoeslagenaffaire 2023, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen
 • 1587050 Memo raad Stand van zaken nieuwbouw Integraal Kindcentrum Middenbeemster, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen
 • Termijnagenda, wordt besproken
 • Raadsinformatiebrief programma werkbijeenkomst nieuwe woon(zorg)visie 18 september 2023, conform besloten
 • Concept reactie op brief 4 aug Nekkerzoom, conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

1587414 Concept Jeugdnota

 • In te stemmen met de concept Jeugdnota en daarmee de uitgangspunten en richting zoals omschreven in de concept Jeugdnota te onderschrijven.
 • De concept Jeugdnota, middels bijgaande memo ter meningsvorming voor te leggen aan de commissie van de gemeenteraad.

Conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

1586518 Aanwijzen van medewerker met de functie van sociaal rechercheur tot toezichthouder op diverse wetten

 • De medewerkers met de functie van sociaal rechercheur aan te wijzen als toezichthouder op de Wet basisregistratie personen, de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Conform besloten

1585528 Kermisdata 2024

 • In afwijking van de genoemde periode in artikel 1, lid 1 van de ‘Verhuurvoorwaarden Kermis Purmerend 2019’ voor de voorjaarskermis in 2024 in te stemmen met het organiseren van de voorjaarskermis 2024 van vrijdag 17 mei tot en met zondag 26 mei 2024.

Conform besloten

1581917 Vaststellen leerlingenprognoses 2023

 • De leerlingenprognose 2023-2040 (juni 2023) voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs vast te stellen;2.De leerlingenprognose ter beschikking te stellen aan belanghebbenden.

Conform besloten

1588446 Ledenraadpleging VNG inzet onderhandelingen Cao Gemeenten 2024

 • Aan de VNG te adviseren een forse verbetering in de beloning van de beschikbaarheidsdiensten mee te nemen naar de cao tafel, waarna alsnog kan worden ingestemd met de VNG-inzet voor de CAO onderhandeling. Het collegevoorstel geeft hiervoor een richting aan.
 • de VNG-voorstellen op het gebied van vitaliteit niet te onderschrijven, om redenen zoals genoemd in dit voorstel.
 • de rest van de VNG-voorstellen voor de cao-inzet wel te onderschrijven.
 • de opmerkingen van onze gemeente bij de verschillende onderwerpen van de cao inzet, zoals benoemd in dit voorstel, aan de VNG mee te geven.

Conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

1586950 Regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2027

 • Akkoord te gaan met bijgaande Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2022-2027 en deze visie ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
 • In te stemmen met het door de regiogemeenten verleende mandaat en volmacht door ondertekening bij instemmingsverklaring op de bijgaande mandaatbesluiten;
 • Bijgaand Convenant samenwerking Beschermd Wonen in de regio Waterland 2022-2027 aan te gaan en wethouder Rotgans deze op grond van het Machtigingsbesluit portefeuillehouders 2009 te laten ondertekenen.

Conform besloten, met inachtneming van tekstuele wijzigingen

Terugmeldingen collegeleden/rondvraag

 • Voorstelling De Stoppers in de Purmaryn, wethouder Rotgans meldt dat hij later aansluit bij de raadsvergadering omdat hij het openingswoord doet bij de voorstelling van De Stoppers in de Purmaryn.
 • Interview NHD topsport, wethouder Hegger heeft een interview aan het NHD gegeven over (top) sport.
 • Subsidies Gasvrij, wethouders Hegger was namens wethouder Lageveen bij het overleg met ambtenaren van de ministeries BZK, VROM en EZ, over het gasvrij project en de subsidies. Onder andere stond een rondleiding op het programma.
 • Naturalisatie ceremonie, wethouder Hegger heeft de naturalisatie ceremonie verricht voor ruim 20 nieuwe nederlanders.
 • Bestuurlijk overleg proeftuinen Nederland, wethouder Lageveen was bij het bestuurlijk overleg met alle proeftuinen uit nederland, waar ervaringen werden uitgewisseld en gesproken is over de WIS subsidie.
 • Leesbevordering, wethouder Saaf en Verkroost waren bij de bijeenkomst voor de raad over wat de bibliotheek allemaal doet aan leesbevordering.
 • Aftrap Cultuurvisie, wethouder Saaf en Verkroost hebben de aftrap gedaan samen met culturele partners, voor input van de raad voor de nieuwe cultuurvisie.
 • Beeldende Kunstenaars Regeling - overgebleven kunst, wethouder Verkroost informeert het college over restant kunst wat nog uit de BKR regeling in het archief van de gemeente staat en de mogelijke oplossing door het te schenken aan de Kunstuitleen, er komt een voorstel naar college.
 • Post NL locatie -aansluiting stadsverwarming, wethouder Verkroost meldt dat er een overleg is geweest over het tijdstip rondom de aansluiting van de PostNL locatie op het stadsverwarmingsnet. Afgesproken is dat dit niet tussen Sinterklaas