Bijstandsuitkering

Voorwaarden

 • u woont rechtmatig in Nederland
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft niet genoeg inkomen om in uw levensonderhoud te voorzien
 • u kunt geen beroep doen op een andere uitkering
 • u bent niet gedetineerd
 • u verblijft niet langer dan 4 weken in het buitenland
 • u volgt geen opleiding waarvoor u recht heeft op studiefinanciering
 • uw eigen vermogen blijft onder de wettelijke vastgestelde grens
 • u komt gemaakte afspraken na
 • u geeft alle informatie die belangrijk is voor uw uitkering direct door aan uw casemanager

Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft dan kunt u ook in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. U moet kunnen aantonen dat u voor langere tijd in Nederland mag blijven, bijvoorbeeld door middel van een geldige verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Daarbij moet u een van de onderstaande identiteitsbewijzen bezitten:

 • een paspoort of identiteitskaart uit een ander EU-land of uit Noorwegen, IJsland of Zwitserland; of
 • een vluchtelingenpaspoort; of
 • een vreemdelingenpaspoort; of
 • een buitenlands paspoort waarin door de vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend.

Eigen vermogen

Onder uw eigen vermogen vallen bijvoorbeeld uw auto en spaargeld. Voor alleenstaanden is de grens € 6.295,00 en voor gezinnen € 12.590,00. Extra vrijlating in woning: € 53.100.

Als u meer heeft dan dit bedrag moet u dat eerst opmaken. Een eigen huis valt ook onder eigen vermogen. Hiervoor is een extra vrijlating van maximaal € 53.100,00. De waarde van het huis, min de al afgeloste hypotheek mag niet hoger zijn dan dit bedrag. Als dit wel zo is kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een krediethypotheek afsluiten. U ontvangt dan de bijstand als lening, met het huis als onderpand.

Deze bedragen worden elk half jaar bijgesteld. (Kijk voor de actuele bedragen op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Let op!

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om de gemeente op de hoogte te brengen van veranderingen in uw situatie die de hoogte van de uitkering beïnvloeden. Doet u dat niet (of te laat) of geeft u foute gegevens door, dan ontvangt u de uitkering ten onrechte en is er sprake van fraude.

Voorbeelden van fraude zijn:

 • U geeft inkomsten zoals zwartwerken, een erfenis of spaargeld niet of niet helemaal door.
 • U woont niet op het adres dat u heeft opgegeven.
 • U en uw partner wonen samen, maar u hebt aan de gemeente doorgegeven dat u alleen woont.
 • U heeft een woning in het buitenland en u heeft dit niet aan de gemeente gemeld.
 • U volgt een opleiding, maar u heeft dit niet doorgegeven aan de gemeente.
 • U heeft vermogen maar heeft dit niet doorgegeven.

Als u een uitkering heeft en fraudeert, moet u het te veel ontvangen geld helemaal terugbetalen. Daar bovenop betaalt u een boete die even hoog is als het bedrag dat u te veel heeft ontvangen. U moet het gefraudeerde bedrag dus dubbel betalen.

Wordt voor de tweede keer fraude geconstateerd binnen vijf jaar? Dan moet u dat bedrag helemaal terugbetalen plus een boete die anderhalf keer (150%) zo hoog is als het bedrag dat u teveel heeft ontvangen. De boete wordt met uw uitkering verrekend. Daardoor loopt u het risico om tijdelijk geen of een lagere uitkering te krijgen. Als u door deze boetes in de schulden raakt, dan kunt u voor schuldhulpverlening niet langer bij de gemeente terecht.

U bent ook verplicht om op tijd informatie te verstrekken. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat u op tijd uw inkomstenverklaring of statusformulier terugstuurt. Als u informatie te laat verstrekt moet u vanaf 1 januari 2013 een boete betalen, ook wanneer er niet te veel uitkering is verstrekt. Deze boete bedraagt minimaal € 150,-

Is het fraudebedrag € 50.000,00 of hoger, dan is de gemeente verplicht om aangifte te doen bij de politie en wordt een proces-verbaal opgemaakt door de Officier van Justitie.

Werkom werkt!

Als u een uitkering van de gemeente Purmerend of Zaanstad heeft dan helpt Werkom u bij het vinden van werk.