Gedenkteken plaatsen

Een gedenkteken is een verkeersveilige manier om een object ter nagedachtenis van een overledene in (de berm van) de weg te plaatsen. Voor het plaatsen vraagt u toestemming aan de gemeente.

Wat is een gedenkteken?

Met een gedenkteken bedoelen we een monument in de vorm van bijvoorbeeld een tegel langs de openbare weg en in de openbare ruimte die is opgericht ter herinnering aan dodelijke verkeersslachtoffers, personen die zelf een einde aan hun leven hebben gemaakt (in de openbare ruimte) en slachtoffers van zinloos geweld. Denk aan een tegel waarop nabestaanden een tekst en/of naam hebben laten plaatsen met geboortedatum en datum van overlijden.

Met een gedenkteken wordt dus geen tijdelijke gedenkplek of bermmonument zoals bloemen, kaarten of kaarsen in een berm bedoeld. Voor deze plekken is geen vergunning nodig en ervaring leert dat deze plekken vaak binnen het jaar verdwijnen.

Hoe vraag ik een gedenkteken aan?

Als u een gedenkteken wilt aanvragen, stuurt u een mail naar wijkmanagement@purmerend.nl. Vervolgens wordt er gekeken om welke wijk het gaat zodat de aanvraag opgepakt kan worden door de juiste wijkmanager. De wijkmanager gaat één, of als nodig, meerdere gesprekken aan met de aanvrager(s)/nabestaanden. Aan hen wordt gevraagd een korte toelichting in te dienen inclusief een locatiekaartje, tekening/foto/tekst van het beoogde gedenkteken, beschrijving van het materiaal, formaat en hoe de aanvrager het gedenkteken zelf gaat onderhouden. De wijkmanager bespreekt met de aanvrager wat de volgende stappen zijn, met welke voorwaarden rekening moet worden gehouden en hoe een vergunning aangevraagd kan worden. De wijkmanager is in dit alles de bindende factor. Hij/zij zorgt voor afstemming met de collega’s verkeer, team integrale veiligheid, groen & spelen, de bereikbaarheidscoördinator en het omgevingsteam.

Wie betaalt de kosten?

  • De gemeente betaalt de kosten voor de plaatsing van het gedenkteken.
  • De nabestaanden betalen voor het gedenkteken zelf en voor de onderhoud van het gedenkteken.

Wat gebeurt er als het gedenkteken geplaatst is?

De wijkmanager houdt jaarlijks een gesprek met de nabestaanden om te horen hoe het met hen gaat en of er nog nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Hoe zit het als de openbare ruimte opnieuw wordt ingericht?

Bij nieuwe (her)inrichting van de openbare ruimte rondom een gedenkteken gaat de wijkmanager het gesprek met de nabestaanden aan om de tegel definitief te verwijderen of te verplaatsen naar een passendere plek. Een gedenkteken wordt in dit geval nooit zonder overleg met de nabestaanden weggehaald.

Wat gebeurt er als er een gedenkteken wordt geplaatst zonder toestemming?

Een gedenkteken in de openbare ruimte plaatsen zonder hierover overleg te hebben met de gemeente is niet de bedoeling. Als een gedenkteken (dus geen bermmonument) wordt aangetroffen zonder dat daarover met de gemeente afstemming is geweest, probeert de wijkmanager eerst de initiatiefnemer te vinden. Als de initiatiefnemer niet wordt gevonden, mag de gemeente het gedenkteken verwijderen en bewaren tot de initiatiefnemer zich meldt bij de gemeente tot maximaal vijf maanden na het weghalen van het gedenkteken.