Maatschappelijke subsidie

Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten op het gebied van onder andere Jeugdzorg, jongerenwerk, kunst en cultuur, welzijn en volksgezondheid, Wmo/AWBZ, ouderenbeleid, sport, bewonersparticipatie, wijkgericht werken, onderwijs, werk en inkomen, armoedebestrijding en de participatiewet.

Subsidiecoördinatiepunt 0299 - 452 655

subsidie@purmerend.nl

Wat u moet weten

Periodieke subsidie

Dit is een subsidie die voor één of meerdere boekjaren aan instellingen wordt verstrekt.

Projectsubsidie

Dit is een eenmalige subsidie die loopt voor de duur van het project of de activiteit.

Waarderingssubsidie

Deze is bedoeld om waardering of aanmoediging van de gemeente voor bepaalde activiteiten tot uitdrukking te brengen.

Veel van wat de gemeente wil bereiken in de stad, voert zij niet zelf uit. De gemeente schakelt daarvoor maatschappelijke instellingen in en via het instrument van subsidie worden afspraken met instellingen gemaakt.

Verlenen en vaststellen van subsidies

Na het verlenen van een project of periodieke subsidie door de gemeente moet deze worden vastgesteld. Dit betekent dat de instelling een verantwoording moet aanleveren over de verleende subsidie.

Voorwaarden

De aanvraag zal op een aantal punten worden getoetst. Bij het overgaan tot subsidiëring wordt in ieder geval de afweging gemaakt of:

  • de activiteit in overwegende mate gericht is op/dan wel ten goede komt aan de gemeente Purmerend of haar ingezetenen
  • de activiteit valt binnen het door het gemeentebestuur vastgestelde beleid en de doelstellingen van de in de begroting opgenomen programma's
  • de subsidieaanvrager geen doelstellingen nastreeft of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde
  • de subsidie doeltreffend en doelmatig zal worden besteed
  • de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdragen aan de maatschappelijke opgaven die in het beleidskader staan beschreven en passen binnen de uitgangspunten die in dit maatschappelijk beleidskader beschreven staan.

Zie op Overheid.nl voor de volledige voorwaarden: Algemene subsidieverordening Purmerend 2014.

Aanvraag

De aanvraag voor een periodieke subsidie moet uiterlijk op 1 juni voor de aanvang van het boekjaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Een aanvraag voor een projectsubsidie of een waarderingssubsidie kan het hele jaar ingediend worden. De activiteiten mogen echter nog niet zijn gestart of al hebben plaatsgevonden.

Voor het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met het subsidiecoördinatiepunt 0299-452655.