Agrarisch ondernemen

Agrariërs vormen een groot deel van de ondernemers in Beemster. Een modern agrarisch bedrijf runnen tegen de achtergrond van UNESCO-werelderfgoed kan soms ingewikkeld zijn.

We zijn en blijven graag met u in gesprek over de zaken waar u als ondernemer tegenaan loopt. Wat is er mogelijk met uw bedrijf en wat moet u regelen als u bijvoorbeeld wilt uitbreiden? Op deze pagina vindt u handvatten voor uw onderneming en leest u wat we als gemeente doen om bedrijven te helpen.

Bestemmingsplan buitengebied

De gemeente heeft onlangs het bestemmingsplan voor het buitengebied geactualiseerd. In het bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Samen met een extern bureau en met behulp van een klankbordgroep, die bestaat uit betrokken ondernemers en belanghebbenden uit het buitengebied, is gekeken naar aanpassingen in het plan.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld u aan voor de nieuwsbrief agrarisch ondernemen.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Mail dan naar agrarischondernemen@purmerend.nl.

Eerst kijkt u of uw plannen passen binnen het huidige bestemmingsplan. Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle bestemmingsplannen. Op onze website leest u meer over de omgevingsvergunning bouwen en verbouwen een handige uitleg.
Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan? Dan heeft u de gemeente nodig om u verder te helpen. Neem dan eerst vrijblijvend contact met ons op. Team vergunningen vertelt u graag welke stappen u moet doorlopen en met welke tijd en kosten u rekening moet houden. U bereikt het team via vergunning@purmerend.nl of 0299 452 452.

De regels voor dammen en bruggen zijn in het herziene bestemmingsplan iets opgerekt. Het uitgangspunt is 3 meter breed voor een particulier en 6 meter voor een agrariër. Als breder nodig is, kan daarvoor binnen het bestemmingsplan worden afgeweken. Voorheen kon dat alleen voor agrariërs. Voor een bredere dam of brug is een draaicirkeldiagram vereist. En voor een extra dam of brug dient nog steeds de bedrijfseconomische noodzaak te worden aangetoond.

U kunt via de informatie over de omgevingsvergunning bouwen en verbouwen een vergunning aanvragen. Passen uw ideeën niet binnen het bestemmingsplan? Of twijfelt u daarover? Neem dan contact op met team vergunningen via vergunning@purmerend.nl of 0299 452 452.

Als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, wordt het bestemmingsplan van rechtswege onderdeel van het omgevingsplan.

Geen effect. De gemeente heeft hierin geen bevoegdheid, dit ligt bij de provincie.

Dit jaar is de gemeente Purmerend in samenwerking met provincie Noord-Holland gestart met een ontwerpend onderzoek naar de mogelijke inpassing van energiemaatregelen (waaronder microturbines) in het buitengebied van Beemster. Het doel is om te onderzoeken wat de draagkracht is van het landschap om daarmee meer inzicht te krijgen in de lokale mogelijkheden voor inwoners en ondernemers om een duurzame energievoorziening te realiseren. De uitkomsten van het onderzoek vormen input voor provincie en gemeente voor beleidsontwikkeling. Heeft u hier ideeën over? Mail deze dan naar sam.konijn@purmerend.nl.

Meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie en handige links.

Heeft u (ver)bouwplannen of wilt u bijvoorbeeld anders gebruikmaken van bestaande ruimte? Afhankelijk van uw plannen doorloopt u verschillende van de onderstaande stappen. Voor kleinere aanvragen kijkt u eerst in de informatie over de omgevingsvergunning bouwen en verbouwen.

Stap 1 plan overleggen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen of een ruimte anders te gebruiken? En passen deze plannen niet binnen de regels van het bestemmingsplan van dit moment? Neem dan eerst vrijblijvend contact met de gemeente op. Team Vergunningen vertelt u graag welke stappen u moet doorlopen en met welke tijd en kosten u rekening moet houden. Als het nodig is plannen we graag een (digitaal) gesprek met u in. Team Vergunningen is bereikbaar via vergunning@purmerend.nl.

Stap 2 principeverzoek

Dit is de planologische beoordeling (quickscan) van uw plan door een team van verschillende vakdisciplines van de gemeente. Hierbij kijken we of uw plan haalbaar is. Voor de uiteindelijke aanvraag zijn meer elementen van belang zoals welstand en bouwtechnische eisen.

 • Het plan is wel/niet/onder voorwaarden mogelijk.
 • Soms wordt er een inschatting gemaakt van de plankosten.
 • Een behandeling principeverzoek kost € 217,80 (prijspeil 2020).

Stap 3 resultaatbrief

De uitkomst van een principeverzoek is een resultaatbrief.

 • Uitkomst van de quickscan.
 • De gemeente probeert de uitkomst binnen 6 tot 8 weken toe te sturen. Afhankelijk van de moeilijkheid van uw verzoek kan de behandeling van het principeverzoek langer duren.

Stap 4 aanpassen

Op basis van de uitkomst (resultaatbrief) kunt u het plan aanpassen. In sommige gevallen hoeft het plan niet te worden aangepast.

Met het (aangepaste) plan neemt u weer contact op met de behandelaar of projectleider van de gemeente. Als het plan niet aangepast hoeft te worden kunt u de vergunning aanvragen.

Stap 5 intentieovereenkomst

(alleen bij grote plannen en/of complexe plannen)

Als uw plan klaar is sluiten we graag een intentieovereenkomst met u af. We willen aan uw plan meewerken, maar er zijn nog een aantal voorwaarden.

 • In de intentieovereenkomst spreken we een voorschot op de plankosten af. Dit bedrag dekt de kosten die de gemeente heeft voor het beoordelen van het plan.
 • Samen met verschillende vakspecialisten binnen de gemeente beoordelen we of uw plan aan alle voorwaarden en relevante wet- en regelgeving voldoet.
 • We kijken ook of alle benodigde onderzoeken goed zijn uitgevoerd of dat sommige onderzoeken op een later moment kunnen worden uitgevoerd.
 • Als het college van burgemeester en wethouders nog niet was betrokken, dan worden ze nu geïnformeerd. Het college geeft uiteindelijk akkoord op uw plan.
 • Contactpersoon (behandelaar of projectleider) aan uw dossier koppelen.
 • Het plan wordt verder uitgewerkt.

Stap 6 anterieure overeenkomst

(alleen bij grote plannen en/of complexe plannen)

Wanneer uw plan door ons is goedgekeurd, leggen we de afspraken vast. Dit is een anterieure overeenkomst tussen u (initiatiefnemer) en de gemeente.

 • Plankosten worden berekend en vastgelegd.
 • Plankosten zijn de kosten die de gemeente maakt voor ambtelijke inzet bij het uitvoeren van de ruimtelijke besluiten en procedure.

Stap 7 ruimtelijke procedure

Na het sluiten van de anterieure overeenkomst, wordt de ruimtelijke procedure opgestart.

Afhankelijk van de soort procedure en de kwaliteit van de aangeleverde stukken, is de doorlooptijd enkele maanden tot een jaar. Het is de verantwoordelijkheid van u als initiatiefnemer om te zorgen dat alle benodigde stukken worden aangeleverd en dat deze stukken van goede kwaliteit zijn. De ruimtelijke procedure kan op meer aspecten betrekking hebben dan alleen het ruimtelijke aspect. Denk aan het voldoen aan welstandseisen en het bouwbesluit.

Vragen?

Omdat ieder plan uniek is, kunnen er aanvullende stappen, afspraken (met bijvoorbeeld andere overheden of instanties) of onderzoeken nodig zijn. Wij proberen u daar zo goed mogelijk over te informeren in de resultaatbrief van het principeverzoek. Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan contact op met Team Vergunningen via vergunning@purmerend.nl.

De gemeente Purmerend heeft in maart 2021 (nog samen met de gemeente Beemster) de economische visie vastgesteld voor de toekomst van de nieuwe gemeente richting 2040.

 • Informatie over stikstof op de website van de provincie Noord-Holland.
 • Maak uw landbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus. Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf. Of u werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.
 • Boer en Business in balans is het platform in Noord-Holland dat inspiratie biedt, waar kennis wordt gedeeld en wordt samengewerkt aan innovatieve oplossingen die ons voedselsysteem meer in balans brengen vanuit het milieu, de bodem, het verdienmodel van ondernemer, de omgeving en onze gezondheid.
 • Via het Landbouwportaal Noord-Holland werken we aan waterbewust ondernemen. U vindt op het portaal kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidiemogelijkheden die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatrobuust watersysteem. Ook het indienen en afhandelen van een subsidieaanvraag verloopt via het Landbouwportaal.