Kinderopvang exploitatie

Wilt u starten met kinderopvang? Dan moet u de gemeente vragen of u mag starten. Dit vraagt u schriftelijk aan.

De gemeente zorgt voor de registratie van kinderopvangorganisaties in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Wat u moet weten

Kinderopvang moet voldoen aan wet- en regelgeving. Bij de start van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau moet uw organisatie voldoen aan verschillende voorwaarden. Dit geldt ook voor gastouders. U kunt alleen als gastouder starten via een gastouderbureau. De voorwaarden zijn:

De Wet kinderopvang (Wko)

In de Wet kinderopvang (Wko) zijn kwaliteitseisen opgenomen waaraan kinderopvang moet voldoen. Een kinderopvangvoorziening wordt geïnspecteerd op wet- en regelgeving. De GGD inspecteert kindercentra, gastouderbureaus en gastouders in opdracht van de gemeente. Als niet aan de eisen wordt voldaan, neemt de gemeente handhavingsmaatregelen. Conform de Wko wordt een aantal onderwerpen geïnspecteerd:

 • Kinderopvang in de zin van de wet
 • Pedagogisch klimaat
 • Personeel en groepen
 • Veiligheid en gezondheid
 • Accommodatie en inrichting
 • Ouderrecht.

In de praktijk moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het kindercentrum moet aantoonbaar aandacht besteden aan het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de groepsgrootte en de opleidingseisen van de beroepskrachten.
 • Medewerkers/houders moeten in het bezit te zijn van een Verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • Bij een kindercentrum moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn.

Het bestemmingsplan

Als u een geschikt pand heeft gevonden, moet u eerst na te gaan of uw activiteiten wel passen binnen het geldende bestemmingsplan. Een aantal bestemmingsplannen is digitaal beschikbaar. Nadere informatie is op te vragen bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
Maak een afspraak voor meer informatie in een persoonlijk gesprek 0299 452 452.

Bouw- en gebruiksvergunning

U moet ervan uitgaan dat u voor het verbouwen van een (bedrijfs)pand een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Aanmelden

Minimaal 10 weken voor de start van uw onderneming moet u de locatie inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Afhankelijk van de soort kinderopvang die u wilt aanbieden vult u het aanvraagformulier in. U kunt kiezen uit:

Aanvraagformulier opsturen

Stuur de ingevulde formulieren samen met de overige documenten op naar:

Gemeente Purmerend
Team Beleid
Postbus 15
1440 AA Purmerend

of naar info@purmerend.nl. Als u de formulieren met documenten via de e-mail stuurt, denk er dan aan dit via een beveiligde e-mail te doen. Meer informatie leest u op de pagina Zo werkt Zivver.

Kosten

Aan de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn kosten verbonden:

 • De registratie van een gastouderbureau of kindercentrum (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) kost € 1.7.36,80
 • De registratie van gastouderopvang kost € 633,70.
 • De GGD voert in opdracht van de gemeente een voorinspectie uit. De GGD maakt hiervoor een afspraak met u. Een kindercentrum, voorziening voor gastouderopvang of gastouderbureau mag pas in exploitatie worden genomen als uit GGD-onderzoek blijkt dat de exploitatie in overeenstemming is met de kwaliteitseisen zoals genoemd in de Wet kinderopvang.
 • Na positief advies van de GGD wordt de locatie/onderneming ingeschreven in het LRK. Hierover ontvangt u van de gemeente bericht. Na het besluit van de gemeente kunt u de exploitatie starten. Uiterlijk 10 weken na de aanvraag neemt het college een besluit.
 • 3 maanden na de start van de exploitatie wordt een reguliere inspectie uitgevoerd (bij gastouders een incidentele inspectie). De GGD stelt dan een inspectierapport op. Het rapport wordt verzonden naar de ondernemer en naar de gemeente en gepubliceerd in het LRK. De ondernemer moet het rapport op zijn website plaatsen.

Veranderen de gegevens van uw kinderopvangorganisatie? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit moet schriftelijk, met een van deze wijzigingsformulieren: