Omgevingsvergunning (bouw)plannen

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de (fysieke) leefomgeving.

Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels die over onze leefomgeving gaan. Zoals die voor wonen, werken, wegen, milieu, lucht, bodem, natuur en water. Al deze wetten en regels van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk) komen bij elkaar in de Omgevingswet.

Wilt u in 2024 iets bouwen of verbouwen, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan krijgt u dus te maken met de Omgevingswet. Wilt u meer achtergrondinformatie over de Omgevingswet?

Bekijk een animatie over de Omgevingswet

Omgevingswet en de omgevingsvergunning

Heeft u plannen om een woning, bedrijfspand, garage of schuur te (ver)bouwen, of een evenement te organiseren?

U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket.

Meer uitleg over het Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’

In het Omgevingsloket kunt u zelf onderzoeken of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)plan. Dit heet de vergunningscheck.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook nuttige informatie over vergunningsvrij bouwen en verbouwen (inclusief brochures).

Woonschip bouwen of verbouwen

Gaat u een woonschip bouwen of verbouwen dan heeft u hiervoor ook een omgevingsvergunning nodig.

Verplichte bouwtechnische eisen

Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan de verplichte bouwtechnische eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid.

Eisen voor omgevingskwaliteit

Alle bouwwerken, ook de vergunningsvrije, moeten voldoen aan de eisen voor omgevingskwaliteit. Deze eisen staan in de Nota omgevingskwaliteit Purmerend (dit is een samenvoeging van de Nota omgevingskwaliteit Purmerend 2020 en de Omgevingsnota Beemster 2012).

Monument verbouwen of restaureren

Voor het verbouwen of restaureren van een monument gelden andere eisen.

Lees hiervoor de informatie over de omgevingsvergunning monument.

Burenrecht

Bij iedere (bouw)plan gelden de regels van het burenrecht. Bespreek uw plan daarom vooraf met de buren. Het burenrecht geldt altijd, of u nu wel of geen vergunning nodig heeft. Als uw bouwplan in strijd is met het burenrecht, zal u daar met uw buren onderling uit moeten komen.

Is uw plan/initiatief vergunningsvrij, dan kunt u gewoon starten met uw plan.

Is voor uw plan/initiatief een vergunning nodig, ga hiervoor naar stap 2 t/m 5.

In het Omgevingsloket kunt u zelf onderzoeken of uw plan/initiatief in het omgevingsplan past.

In het omgevingsplan staan alle regels over de leefomgeving. Dat zijn bijvoorbeeld regels over milieu, water, riolering, natuur, energie, luchtkwaliteit en gezondheid. Deze regels komen uit de bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen of uit regels van de Provincie of het Rijk.

Bekijk de regels van het omgevingsplan in het Omgevingsloket

  • Bij 'regels op de kaart' kunt u regels en informatie over de leefomgeving en uw locatie bekijken. U vindt daar ook de documenten die bij de regels horen.
  • Gaat u de bodem verstoren, dan kunt u soms te maken krijgen met archeologie. Kijk in het omgevingsplan waar en wanneer archeologisch onderzoek verplicht is. Zie ook archeologisch onderzoek.

Als uw plan/initiatief niet in het omgevingsplan past, dan kunt u de gemeente vragen om van het omgevingsplan af te wijken. Ga hiervoor naar stap 3.

Past uw plan/initiatief in het omgevingsplan, ga hiervoor naar stap 4 en 5.

Voor uw plan/initiatief heeft u een vergunning nodig en u denkt dat uw plan/initiatief niet past in het omgevingsplan.

Vooroverleg met de gemeente is in dit geval raadzaam. Ga naar Indicatieverzoek en omgevingsinitiatief

Bespreek uw plan vooraf met de buren. Als uw bouwplan in strijd is met het burenrecht, zal u daar met uw buren onderling uit moeten komen.

Als u een vergunning aanvraagt moet u in het Omgevingsloket aangeven of en hoe u de omgeving/omwonenden heeft betrokken bij uw plan en wat u met de resultaten van deze participatie heeft gedaan.
Zie ook: Participatie met de omgeving.

In het Omgevingsloket kunt u een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.

Ga naar het Omgevingsloket

Met behulp van een vragenlijst wordt duidelijk voor welke activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen.

U krijgt ook een overzicht van wat u moet aanleveren, gegevens en documenten. Een aantal vragen in de vragenlijst heeft een toelichting. Lees deze toelichting goed door voor u de vraag beantwoordt. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.

Voor welke bouwactiviteiten schakelt u een kwaliteitsborger in?

Gaat u bijvoorbeeld een woning, een bedrijfshal of een fietsbrug bouwen dan moet u voor de technische toets een kwaliteitsborger inschakelen. Voor welke bouwactiviteiten u een kwaliteitsborger moet inschakelen of een vergunning aanvragen, vindt u via het Omgevingsloket en in de folder De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: gevolgklassen.
Zie ook: Bouwen onder kwaliteitsborging

Heb ik te maken met eisen voor omgevingskwaliteit?

U vraagt bij de gemeente een vergunning aan voor de activiteit bouwen. De gemeente toetst het bouwplan onder andere aan het omgevingsplan, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de eisen voor omgevingskwaliteit. De adviescommissie omgevingskwaliteit adviseert burgemeester en wethouders of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de eisen voor omgevingskwaliteit.

Deze eisen staan in de Nota omgevingskwaliteit Purmerend .
Zie ook: Adviescommissie omgevingskwaliteit

Vergaderschema adviescommissie omgevingskwaliteit Purmerend
Bekijk het vergaderschema van de adviescommissie omgevingskwaliteit

De behandeltermijn van de vergunning is acht weken.

De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde tijd opgeschort.

Om te kunnen afwijken van het omgevingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het omgevingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken.

In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Aangevraagde vergunningen

Het overzicht van aangevraagde omgevingsvergunningen in de gemeente Purmerend.

Bouwarchief verleende vergunningen

Verleende vergunningen vanaf 2000 kunt u digitaal opvragen. Informatie over bouwvergunningen tot en met 1999 vindt u in het Waterlands Archief.

Nadat u uw omgevingsvergunning heeft ontvangen, mag u starten met bouwen of verbouwen. Als u begint met bouwen moet u dat online melden bij de gemeente.

Dit kan met een mail naar bouwinspectie@purmerend.nl.

Is de verbouwing klaar? Dan moet u uw bouw of verbouwing afmelden. Ook dat kan via bovenstaand e-mailadres.

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning.

De kosten hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. De tariefstelling is niet eenvoudig. Het volledige overzicht vindt u in Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet van de tarieventabel legesverordening.

U komt er niet uit of heeft u nog vragen? U kunt voor informatie altijd contact opnemen met het Omgevingsteam via telefoonnummer (0299) 452 452 of e-mailadres vergunning@purmerend.nl.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden bij het duurzaam bouwloket of het Nationaal funderingsloket.