Kwijtschelding aanvragen

Voor de aanslag afvalstoffenheffing is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen.

U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen als u een laag inkomen (rond bijstandsniveau) heeft en weinig of geen vermogen.

Aanvragen

U kunt kwijtschelding kunt u op verschillende manieren aanvragen.

1. Online met DigiD

U kunt online kwijtschelding aanvragen als u een DigiD inlogcode heeft. Alleen de persoon op wiens naam de aanslag staat kan inloggen met DigiD om kwijtschelding aan te vragen.

Online kwijtschelding aanvragen

2. Per post of e-mail

Download het Kwijtscheldingsformulier.Pdf en stuur het ingevuld naar kwijtschelding@purmerend.nl of per post naar:

Gemeente Purmerend
Ter attentie van Team Belastingen (KWS)
Antwoordnummer 55
1440 AB Purmerend

U kunt ook telefonisch een kwijtscheldingsformulier opvragen, bel 0299 452 452.

Als u een verzoek om kwijtschelding inlevert ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment heeft u uitstel van betaling voor het onderdeel waar u kwijtschelding voor aanvraagt (afvalstoffenheffing).

Dit betekent dat u, als het voor u van toepassing is, de andere delen van de aanslag wel moet betalen voor de laatste vervaldag (mogelijke andere delen zijn hondenbelasting, onroerende zaakbelasting en rioolheffing eigenaar woning).

Wij adviseren u alvast met de betaling van de aanslag te beginnen. Als u de aanslag betaalt via automatische incasso zal deze blijven doorlopen. U loopt dan geen achterstanden op als uw kwijtscheldingsverzoek wordt afgewezen.

Wordt uw aanslag (gedeeltelijk) kwijtgescholden, dan wordt het incassobedrag voor de resterende maandtermijnen automatisch aangepast of krijgt u het teveel geïncasseerde bedrag teruggestort op uw rekening.

Als u dit jaar kwijtschelding krijgt, kan het zijn dat u dit volgend jaar automatisch ook krijgt.

Uw gegevens worden aan het eind van het jaar getoetst. Als u hier recht op heeft ziet u dit terug op uw aanslag.

Als u geen automatische kwijtschelding krijgt ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Nee. U kunt uw verzoek indienen bij de gemeente of het Hoogheemraadschap. Onderling worden de uitspraken uitgewisseld. U hoeft dus maar 1 verzoek in te dienen.

De uitspraken worden doorgaans enkele weken na elkaar verzonden. De uitspraken worden in de meeste, maar niet alle, gevallen van elkaar overgenomen.

De kwijtscheldingsnormen worden 2x per jaar vastgesteld. Per 1 januari 2024 gelden de volgende kwijtscheldingsnormen voor het inkomen per maand:

Voor echtgenoten:

  • Bent u beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan geldt een maximum netto inkomen per maand van € 1.834,04.
  • Is een van u beide van de pensioengerechtigde leeftijd of ouder dan geldt een maximum netto inkomen per maand van € 2.081,40.
  • Bent u beide van de pensioengerechtigde leeftijd dan geldt een maximum netto inkomen per maand van € 2.086,40.

Voor alleenstaande ouders:

  • Bent u alleenstaande ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan geldt een maximum netto inkomen per maand van € 1.283,83.
  • Bent u alleenstaande ouder van de pensioengerechtigde leeftijd of ouder, dan geldt een maximum netto inkomen per maand van € 1.531,46.

Voor alleenstaanden:

  • Bent u alleenstaande en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan geldt een maximum netto inkomen per maand van € 1.283,83.
  • Bent u alleenstaande van de pensioengerechtigde leeftijd of ouder, dan geldt een maximum netto inkomen per maand van € 1.531,46.

Heeft u een iets hoger inkomen dan kan het toch zijn dat u recht heeft op (gedeeltelijke) kwijtschelding. Er wordt ook rekening gehouden met bepaalde uitgaven.

Zelfstandig ondernemers

Bent u een zelfstandig ondernemer dan kunt u ook kwijtschelding aanvragen als uw inkomsten rond bijstandsniveau zijn. Dit wordt berekend aan de hand van uw aangifte inkomstenbelasting en uw winst- en verliesrekening over het jaar waarin u de aanvraag indient. De definitieve beslissing op uw verzoek komt in dit geval pas na uw definitieve aanslag inkomstenbelasting, waarvan u ook een kopie moet insturen.

Voor studenten

Bent u een student (of uw partner is een student) dan geldt er een aparte berekening.

Inwoning ouder of meerderjarig kind

Heeft u een ouder of meerderjarig kind (ouder dan 27 jaar) bij u in huis wonen, dan geldt er voor u een lagere norm. Als uw kind ouder dan 27 jaar is en nog studeert, kunt u hier een bewijs van meesturen en geldt de normale norm voor u. Ook als er op uw adres andere meerderjarige personen wonen die niet uw partner, meerderjarig kind of ouder zijn, geldt voor u een lagere norm.

De kwijtscheldingsnormen worden 2x per jaar vastgesteld. Per 1 januari 2024 geldt er een maximum saldo op de rekening(en) van:

EchtgenotenBeide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd€ 3.834,04
EchtgenotenEén echtgenoot pensioengerechtigde leeftijd of ouder€ 4.081,40
EchtgenotenBeide zijn pensioengerechtigd of ouder€ 4.086,40
Alleenstaande ouderJonger dan pensioengerechtigde leeftijd€ 3.083,83
Alleenstaande ouderPensioengerechtigde leeftijd of ouder€ 3.331,46
AlleenstaandeJonger dan pensioengerechtigde leeftijd€ 2.783,83
AlleenstaandePensioengerechtigde leeftijd of ouder€ 3.031,46

Heeft u een iets hoger saldo dan kan het toch zijn dat u recht heeft op (gedeeltelijke) kwijtschelding. Er wordt ook rekening gehouden met bepaalde uitgaven.

Daarnaast wordt er rekening gehouden met een extra vermogensvrijstelling van

€ 3.350,- als u geboren bent voor 01-01-1935 in verband met uitvaartkosten die niet verzekerd zijn.

Heeft u een eigen woning met een WOZ-waarde die hoger is dan uw hypotheekwaarde dan wordt dit gezien als 'overwaarde' en heeft u geen recht op kwijtschelding.

U mag 1 auto en/of motor per huishouden op naam hebben staan. Deze mag niet meer waard zijn dan € 3.350,-.

Als de auto voor u of een inwonend gezinslid medisch noodzakelijk is, in verband met ziekte of invaliditeit, dan mag hij meer waard zijn. Stuurt u in dit geval wel een bewijs hiervan mee.

Als de auto noodzakelijk is voor werk, dan mag hij ook meer waard zijn. Stuurt u in dit geval een verklaring van uw werkgever mee.

De gemeente houdt rekening met bepaalde uitgaven bij de berekening van uw recht op kwijtschelding. Het gaat hierbij om:

Woonlasten

Hierbij wordt rekening gehouden met uw huur voor de aanvraag huurtoeslag. Daar wordt nog een bedrag vanaf getrokken, wat ook wel de normhuur wordt genoemd. Dit zijn de bedragen voor 2024:

Een- en meerpersoonshuishouden € 226,67
Eenpersoonshuishouden > PGL € 224,85
Meerpersoonshuishouden > PGL € 223,04

(PGL = pensioengerechtigde leeftijd)

Bij uw inkomensberekening wordt hier ook nog het bedrag van uw huurtoeslag afgetrokken.

Er wordt gerekend met een maximale huur van € 879,66. Als uw woonlasten hoger zijn dan dit bedrag, dan wordt er rekening gehouden met dit maximale bedrag van € 876,66.

Ziektekosten

Hierbij wordt rekening gehouden met uw maandpremie. Daar wordt nog een bedrag afgetrokken, wat ook wel de zorgnorm wordt genoemd. Dit zijn de bedragen voor 2024:

Voor alleenstaande (of alleenstaande ouder) € 42,00
Voor een samenwonend/gehuwde € 95,00

Bij uw inkomensberekening wordt hier ook nog het bedrag van de zorgtoeslag afgetrokken.

Kosten levensonderhoud kinderen

Indien u kinderen heeft wordt er rekening gehouden met een bedrag voor levensonderhoud kinderen. Bij de inkomensberekening wordt hier nog het bedrag van uw kindgebonden budget afgetrokken.

Kosten kinderopvang

Indien u gebruik maakt van kinderopvang wordt er rekening gehouden met de door u betaalde kosten kinderopvang. Bij de inkomensberekening wordt hier nog het bedrag van de kinderopvangtoeslag afgetrokken.

Schulden belastingdienst

Als u aan het aflossen bent aan een belastingschuld, dan wordt hiermee rekening gehouden.

Betaalde alimentatie

Als u per maand alimentatie betaalt wordt hiermee rekening gehouden.

De normen voor Bureau Meerdoen en voor het ontvangen van een PW-uitkering van de gemeente verschillen met de normen die gelden voor de kwijtschelding.

Dit geldt vooral voor wat betreft het vermogen. Het saldo dat u op uw rekening mag hebben staan, de waarde die uw auto mag hebben en de overwaarde van uw woning is bij een aanvraag kwijtschelding altijd lager.

Daarnaast is de inkomensnorm bij Bureau Meerdoen hoger dan de kwijtscheldingsnorm.

U kunt binnen 10 dagen na de uitspraak hiertegen in beroep gaan. U kunt dit beroepschrift met uitleg waarom u het niet eens bent met de beslissing sturen naar:

College van Burgemeester & Wethouders
t.a.v. de teammanager Belastingen
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Of stuur een e-mail naar kwijtschelding@purmerend.nl