Voorwerpen op of aan een openbare plaats

Voor het tijdelijk plaatsen van objecten/voorwerpen zoals steigers, hekwerken, vuilcontainers en bouw- en schaftketen op de openbare weg of in het openbaar groen is een vergunning verplicht of is soms een melding voldoende.

Met de aanvraag moet worden meegestuurd:

  • een foto of overzichtstekening van de locatie waar u het voorwerp(en) plaatst
  • een foto van de staat van onderhoud van de plek waar het voorwerp(en) wordt geplaatst. Dit in verband met mogelijke schade.

Met deze informatie kan de aanvraag sneller afgehandeld worden.

Wanneer is er sprake van een melding en wanneer van een vergunningaanvraag?

Uw aanvraag wordt behandeld als een melding als u een voorwerp op de openbare weg wilt plaatsen voor een periode van maximaal 14 dagen buiten de binnenstad.

Lees hiervoor ook de Algemene Plaatselijke Verordening Purmerend 2021, artikel 2:10

Uw aanvraag wordt behandeld als een vergunningaanvraag wanneer u een voorwerp wilt plaatsen:

  • in de binnenstad van Purmerend óf
  • binnen de bebouwde kom van Middenbeemster, Zuidoostbeemster, Westbeemster of Noordbeemster óf
  • langer dan 14 dagen ergens anders in Purmerend.

Voor zowel de melding als de vergunningaanvraag kunt u hetzelfde aanvraagformulier gebruiken, omdat wij voor beide aanvragen dezelfde informatie nodig hebben.

Naar de aanvraag/melding

Een melding doet u minimaal 14 dagen van te voren.

Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van te voren aan. Dit laatste in verband met de wettelijke bezwarentermijn van 6 weken die voor een vergunning geldt.

Als u een melding doet en deze wordt goedgekeurd, ontvangt u van ons een kennisgeving waarin vermeldt staat van wanneer tot wanneer het voorwerp geplaatst mag worden. U betaalt geen leges, maar u betaalt wel precario (belasting ingebruikname gemeentegrond).

Als u een vergunningaanvraag indient en deze wordt goedgekeurd, ontvangt u van ons een vergunning waarin aangegeven staat van wanneer tot wanneer het voorwerp geplaatst mag worden. Hiervoor betaalt u leges € 111,00 en precario (belasting ingebruikname gemeentegrond).

Let op!

Het legestarief wordt verhoogd met 25% als de aanvraag is ingediend na plaatsing van de voorwerp(en) of na aanvang van de werkzaamheden.

Precario

U betaalt een bedrag per vierkante meter. De kosten verschillen per gebied in de gemeente. De tarieven staan hieronder. Wel betaalt u een minimum bedrag van €25. Dit is vastgelegd in de Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting Purmerend 2024.

Voor het centrumgebied per m2

  • per per week € 1,63
  • per maand € 7,05

Voor overig gebied per m2

  • per per week € 1,09
  • per maand € 4,73

Ga voor meer informatie over precariobelasting naar de pagina Precariobelasting

Nee, u betaalt al belasting voor het innemen van gemeentegrond (precariobelasting).

Wij verlenen geen toestemming/vergunning voor het tijdelijk plaatsen van (speel) attributen voor het vieren van privéfeestjes, verjaardagen of kinderfeesten op de openbare weg.

Straatfeest

Voor het organiseren van een straatfeest op de openbare weg heeft u geen vergunning nodig. U moet het wel melden.

Op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit, is de NEN-norm NEN-8020-41:2012 van toepassing.

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Met dit formulier kunt u digitaal een melding doen van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). In het formulier staat omschreven wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.

Lees verder over deze regels in de Algemene Plaatselijke Verordening Purmerend 2021, artikel 2:10.