Evenementvergunning of -melding

Voor het organiseren van een evenement in Purmerend heeft u een evenementenvergunning nodig of moet u een melding doen.

Melding of vergunning

Afspraak maken

Stuur een e-mail naar evenementen@purmerend.nl voor een afspraak.

In een gesprek met de evenementencoördinator worden de voorwaarden voor het organiseren van een evenement met u besproken en wordt u informatie gegeven. In dit gesprek wordt duidelijk of u een evenementenvergunning of melding doet.

Wat is een groot evenement, wanneer gaat het om een vergunning?

Bij de organisatie van bijvoorbeeld een braderie, een circus, een kermis en popfestival spreken we van een groot evenement. Het aantal grote evenementen is gebonden aan een maximum aantal per jaar.

Bij een groot evenement moet u rekening houden met

 • brandveiligheid
 • geluidsnormen
 • Advies van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) of
 • misschien krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming
 1. Minimaal 14 weken voor aanvang van het evenement moet u hiervoor een vergunning aanvragen.
 2. U voegt bij het aanvraagformulier een situatietekening, een draaiboek en een veiligheidsplan toe als bijlage.

Wat is een klein evenement, wanneer doet u een melding?

Een klein evenement is een eendaags evenement waarbij:

a. er niet meer dan 150 personen aanwezig zijn,

b. het evenement gebeurt tussen 08.00 uur en 23.00 uur of op zondag tussen 13.00 en 23.00 uur,

c. het evenement gebeurt niet op de rijbaan, op (brom)fietspad of vormt hoe dan ook geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten,

Bij een klein evenement gelden de volgende regels tot het plaatsen van objecten:

 1. er mogen slechts kleine objecten worden geplaatst (minder dan 25m2 en het totaal van de objecten tezamen is niet meer dan 50m2,
 2. een strook van de weg van ten minste 3,5 meter moet vrijgehouden worden voor hulpdiensten,
 3. er mag geen tent geplaatst worden waarvoor een gebruiksmelding is vereist en,
 4. er is een contactpersoon aanwezig en bereikbaar tijdens het evenement.

Voorbeelden van kleine evenementen zijn

 • straatfeesten
 • trimlopen
 • wandeltochten
 • rommelmarkten en modeshows.

De melding van het kleine evenement moet minimaal 14 werkdagen voor de dag van het evenement worden ingediend.

Privé feestjes, verjaardagen, kinderfeesten op openbare weg

Wij verlenen geen toestemming/vergunning voor het vieren van privé feestjes/verjaardagen/kinderfeesten op de openbare weg. Ook het plaatsen van (speel)attributen zijn niet toegestaan op de openbare weg.

Evenementenvergunning aanvragen of melding doen

Met het volgende formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen of een melding doen:

Formulier evenement

Bij de beoordeling van een aanvraag van een evenementenvergunning gebruikt de burgemeester van Purmerend de Beleidsregels evenementen Purmerend.

In de beleidsregels is bijvoorbeeld te lezen dat voor het evenemententerrein aan de Purmerenderweg en het Leeghwaterpark geldt dat er in twee opeenvolgende weekenden geen evenementen mogen plaatsvinden, tenzij de betreffende evenementen naar het oordeel van de burgemeester niet te veel overlast geven.

Daarnaast zijn regels opgenomen over bijvoorbeeld de evenementenkalender, vrijmarkten en circussen.

Brandveiligheid

Wordt het evenement in een tent gehouden? Op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit, is de NEN-norm NEN-8020-41:2012 van toepassing.

Met onderstaand formulier op rijksoverheid.nl kunt u een melding doen van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). Denk aan het organiseren van een popfestival. In het formulier staat omschreven wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Geluidsnormen

Bij buitenevenementen met een geluidniveau van meer dan 80 dB(A) gelden voorschriften. Deze voorschriften die aan de vergunningen worden verbonden, staan vermeld in de Beleidsregels geluidsnormen en toezicht bij evenementen Purmerend.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • buitenevenementen met een geluidniveau tot 80 dB(A) of 95 dB(C),
 • een geluidniveau tot 90 dB(A) of 105 dB(C) en
 • een geluidniveau tot 96 dB(A) of 111 dB(C).

Om de juiste voorschriften in de evenementenvergunning te kunnen opnemen, moet in het aanvraagformulier duidelijk aangegeven worden welk geluidniveau van toepassing is op het evenement.

Voor alle buitenevenementen waar geluid wordt gemaakt, geldt dat de organisatie voor de bezoekers op een display moet tonen wat het geluidsniveau is.

GHOR advies bij publieksevenementen

Samen met politie, brandweer en gemeenten heeft de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) een belangrijke taak in de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Eén van de voorbereidende taken is advisering bij publieksevenementen. Deze adviezen beschrijven voorwaarden op het gebied van sanitaire, hygiënische en geneeskundige voorzieningen. In een aantal gevallen zal een advies op maat nodig zijn waaruit aanvullende voorwaarden kunnen voortvloeien.

Wet Natuurbescherming: vergunning of ontheffing

Als u een buitenevenement organiseert, kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten.

Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in dit kader. De provincie zorgt ook voor de vergunningen en ontheffingen. De provincie Noord-Holland heeft alle uitvoeringstaken (lees: vergunningverlening en toezicht en handhaving) op het gebied van de Wet natuurbescherming ondergebracht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De burgemeester beslist op een aanvraag om een evenementenvergunning en toetsing aan de wet natuurbescherming maakt onderdeel uit van de beoordeling.

Natuurgebieden

Veel hangt af van de locatie, het type evenement en het seizoen. Zoals gebieden in, of direct aan het Natura 2000-gebied.
Een evenement organiseren in een natuurgebied mag onder voorwaarden. Het is dan noodzakelijk dat de natuur hier zo min mogelijk last van heeft; Het leefgebied mag niet verslechteren.

Flora en fauna

Heeft een ecologisch deskundige bepaald dat er beschermde planten- en/of diersoorten aanwezig zijn ter plaatse of nabij de locatie van het evenement? Mogelijk heeft u een vergunning of ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig.
Onder de Wet natuurbescherming geldt een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. De zorgplicht houdt in dat u de activiteiten die nadelig kunnen zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige schade aan dieren en planten te voorkomen.

Stikstof

Veroorzaakt de activiteit stikstofneerslag? Ook dan is er misschien een natuurvergunning nodig. Voor organisatoren van evenementen geldt het advies om vooraf te beoordelen of de activiteit zorgt voor extra stikstofbelasting in de omliggende Natura2000 gebieden.
De grootste vervuilers zijn vaak de stroomvoorzieningen, verkeersbewegingen en aan- en afvoer materialen bij een evenement. Met de zogenaamde AERIUS-berekening (stikstofberekening) krijgt de organisator en de overheid inzicht op de stikstofdepositie en dus ook of het acceptabel is of dat er maatregelen genomen moeten worden.

Vergunning

Deze vergunning of ontheffing wordt verleend op basis van de Europese Wet natuurbescherming, een kader dat volledig losstaat van provinciale of gemeentelijke bestemmingsplannen waarin richtlijnen voor evenementen- of festivallocaties zijn vastgelegd. Je moet aan beiden voldoen, Zelfs als een bestemmingsplan zegt dat iets mag, kan de Wet natuurbescherming zeggen dat het niet mag.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet natuurbescherming kunt u vinden op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Met vragen over de Wet natuurbescherming kunt u de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bellen op T. 088 102 1300. U kunt ook een e-mail sturen naar postbus@odnhn.nl

Afhankelijk van het soort evenement en het aantal te verwachten bezoekers betaald u kosten.

Kleine evenementen

Aan een melding van een kleinschalig evenement zijn geen kosten verbonden.

Grote evenementen

Bij een evenement met tot 500 bezoekers betaalt u € 89,30.

Bij een evenement met 500 tot 2500 bezoekers betaalt u € 239,95.

Bij een evenement met 2500 tot 5000 bezoekers betaalt u € 465,30.

Bij een evenement met 5000 of meer bezoekers betaalt u € 1.499,95.

Precariobelasting voor plaatsen van voorwerpen op openbare gemeentegrond

 • bij één daagse evenementen, per m2 per dag: € 0,60
 • bij commerciële evenementen: maximaal € 1.237,40.

Meer informatie over precariobelasting

Jaarlijks terugkerende weinig risicovolle evenementen kunnen in aanmerking komen voor een meerjarige evenementenvergunning.

Wat zijn de voorwaarden waar aan voldaan moet worden?

Lees de voorwaarden die zijn opgenomen in de Beleidsregels meerjarige evenementenvergunning Purmerend.

Als u voor uw terugkerende evenement een meerjarige evenementenvergunning wilt aanvragen, geef dit dan aan in uw gesprek met de operationeel evenementencoördinator.

Wilt u een evenement organiseren in 2024, dan moet u hiervan vóór 25 oktober van dit jaar een melding doen bij de burgemeester.

Het op tijd aanmelden van evenementen is belangrijk om te voorkomen dat grote evenementen tegelijk plaats vinden. Dit kan problemen geven met bijvoorbeeld de beschikbaar van hulpdiensten.

Stuurt u een e-mail naar evenementen@purmerend.nl om het evenement aan te melden.