Omgevingsplan

De gemeente legt in verschillende soorten ruimtelijke plannen vast hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden door bestemmingen aan de verschillende gronden te geven. Bijvoorbeeld wonen of verkeer.

De gemeente legt in haar omgevingsplan de regels vast voor het gebruik en het bebouwen van gronden. Het geeft aan wat de functie is van bepaalde gebieden in de gemeente, zoals woongebied, buitengebied en bedrijventerrein.

Per gebied wordt beschreven wat de gemeente wil bereiken in zo’n gebied, bij een woongebied wordt bijvoorbeeld gesteld dat het doel is om dit gebied een rustige woonwijk te laten zijn, met voldoende voorzieningen voor een woonwijk. Vervolgens worden regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat dit ook bereikt wordt. Maar het omgevingsplan telt nog veel meer regels, over vrijwel alles wat met de fysieke ruimte te maken heeft. Van het kappen van bomen tot milieubelastende activiteiten.

Geleidelijke ombouw

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente een ‘tijdelijk’ omgevingsplan. Dit bestaat uit alle bestaande bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente. Het wordt ‘tijdelijk’ genoemd, omdat de gemeente dit plan moet ‘ombouwen’ naar een omgevingsplan dat voldoet aan de eisen die de Omgevingswet stelt. Daar heeft de gemeente tot 1 januari 2032 de tijd voor. De gemeente Purmerend gaat het omgevingsplan geleidelijk aan ombouwen. Allereerst wijzigen we het plan voor de wijk Wheermolen. Dit gaat in 2024 in procedure. Een ontwerp van het gewijzigde plan ligt zes weken ter inzage, dit zal worden aangekondigd. In de jaren daarna wijzigen we het omgevingsplan voor andere gebieden.

Inzien omgevingsplan

Het omgevingsplan is in te zien via de landelijke voorziening Regels op de kaart.

Ga naar het omgevingsplan

Het kan zijn dat nieuwbouw niet aan de regels van het omgevingsplan voldoet maar dat de nieuwbouw toch wenselijk is. Bijvoorbeeld om nieuwe woningen te bouwen op een plek waar voorheen geen woning stond. Dan kan de gemeente van het omgevingsplan afwijken óf het plan wijzigen.

Afwijken van het omgevingsplan

Meestal zal gebruik gemaakt worden van het eerste: een procedure waarbij van het omgevingsplan wordt afgeweken. Dan wordt gezegd dat een vergunning voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ (afkorting: BOPA) wordt verleend. Het gaat dan om een activiteit (het bouwen van woningen) die niet in het (omgevings)plan past, dus waarbij buiten het omgevingsplan (buitenplans) omgegaan wordt.

Als de reguliere procedure gevoerd wordt, wordt binnen acht weken nadat de aanvraag om de vergunning wordt ingediend, de vergunning verleend als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan. Tegen de vergunning kan bezwaar worden ingesteld, en daarna beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State.

Als een zogenaamd uitgebreide procedure wordt gevoerd, komt het voornemen om de vergunning te verlenen eerst zes weken ter inzage te liggen. Hier kan eenieder zijn mening over dit voornemen geven. Als de vergunning dan toch verleend wordt, wordt de bezwaarfase overgeslagen en kan direct beroep bij de rechtbank en daarna hoger beroep bij de Raad van State worden ingediend.

Wijzigen van het omgevingsplan

Als het omgevingsplan gewijzigd moet worden om nieuwbouw mogelijk te maken, ligt een ontwerp van de wijziging eerst zes weken ter inzage voordat de gemeenteraad besluit over de wijziging.

Tijdens deze zes weken kan eenieder zijn mening geven over de voorgenomen wijziging. Verwacht wordt dat van deze procedure (veel) minder gebruik zal worden gemaakt dan van de BOPA-procedure.