Visie van Noord- en Westbeemster

tekening Westbeemster

De Dorpsontwikkelingsvisie geeft een samenhangend en breed gedragen beeld van de (mogelijke) toekomstige ruimtelijke indeling van Noordbeemster en Westbeemster. Op 12 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie van Noord- en Westbeemster vastgesteld.

Samenvatting

De Visie van Noord- en Westbeemster hebben we in verschillende thema's samengevat die u hieronder leest.

Door het sluiten van de school De Bonte Klaver in Noordbeemster verdween een belangrijke plek in het dorp waar u elkaar op verschillende manieren en momenten tegenkwam. Het gebouw biedt nog steeds ruimte aan ongeveer 10 verenigingen, maar is te groot om als ‘dorpshuis’ de toekomst in te kunnen gaan. Maar de locatie biedt perspectief en ruimte richting 2040. Over de manier waarop die ruimte wordt ingevuld, bestaat geen eenduidig beeld. Meerdere ontwikkelingen zijn hier mogelijk, waaronder een combinatie van wonen én een maatschappelijke invulling zoals een buurthuis.

Bij de herontwikkeling van deze voormalige schoollocatie is het reserveren van ruimte voor een ontmoetingsplek, een dorpshuis, het belangrijkst. Hierin krijgt het verenigingsleven weer onderdak. De buitenruimte is een verlengstuk van het dorpshuis en maakt een dorpstuin of -plein om te spelen, te kletsen en een dorpsfeestje te vieren mogelijk.

Met een herontwikkeling van De Bonte Klaver naar een dorpshuis met dorpstuin, een gemeenschappelijke buitenruimte, blijft er nog ruimte over op de kavel van de voormalige school. U ziet deze ruimte graag groen ingevuld én u ziet hier ruimte voor enige nieuwe woningen. Die woningen kunnen deels boven en deels naast het dorpshuis komen. Nieuwbouw op deze locatie zal aan de Beemster bouwhoogte van (maximaal) twee lagen met een kap moeten voldoen. De doelgroep en het aantal woningen zullen worden bepaald als de vraag naar nieuwe woningen in het dorp duidelijk is. Voor eventuele woningbouw op deze locatie moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. De locatie ligt naast het benzinestation aan de Oosthuizerweg. Rond de vulpunten van het station ligt een hindercontour die beperkingen voor woningbouw met zich mee kan brengen. Momenteel wordt de kavel vanaf de Middenweg ontsloten, maar wellicht is een ontsluiting via de Oosthuizerweg ook mogelijk. De definitieve toegangsweg wordt in een vervolgfase onderzocht.

Of er (in de toekomst) vraag naar nieuwe woningen in de dorpskern ontstaat, is nog onbekend. Wel concluderen we uit alle ontvangen ideeën dat als er nieuwe woningen bijkomen, deze zoveel mogelijk moeten voldoen aan de woonvraag van Beemsterlingen. Er moet spaarzaam worden omgegaan met nieuwbouwprojecten die de woonvraag in de regio gaan bedienen. Hierbij geldt uw wens om het hechte verenigingsleven in stand te houden, als belangrijkste argument.

Oosthuizerweg

Naast op de locatie van De Bonte Klaver kunnen er woningen aan de Oosthuizerweg worden ontwikkelend. Het gaat om het gebied vanaf de bestaande kavels aan de weg circa vijftig meter in westelijke richting. Dit is deels buiten de bebouwde kom. Bouwen langs deze weg zal ten koste gaan van agrarisch land. Uitbreiding zal zorgvuldig en in overleg met het dorp worden uitgewerkt. Uitgangspunten hierbij zijn de Beemster bouwhoogte (maximaal twee lagen met een kap), parkeren op eigen kavel en zo veel mogelijk ruimte bieden aan doorzichten naar het weidse achterland.

De dorpen in De Beemster zijn strategisch opgezet op het kruispunt van polderwegen. Met het toenemend aantal verkeersbewegingen en de groter wordende voertuigen wordt de wegenstructuur steeds intensiever gebruikt. Als inwoner waardeert u de bereikbaarheid van het dorp en de (bus)verbindingen met de omliggende dorpen. Op en om de wegen ziet u graag aanpassingen die de verkeersveiligheid bewaken. Een snelle stap voorwaarts is de inrichting van parkeerplaatsen nabij restaurant 1612. Daarmee is parkeren langs de Middenweg niet langer nodig, waardoor het aantal manoeuvreerbewegingen die dat met zich meebrengt, vermindert. De mogelijkheden voor parkeren nabij restaurant 1612 worden in de volgende fase onderzocht. Op het moment dat er een dorpshuis op de locatie Bonte Klaver wordt ontwikkeld, kijken we ook naar veilige wandelroutes en oversteekplaatsen (op de Middenweg en Oosthuizerweg).

De Parochie Joannes de Doper is van veraf zichtbaar en markeert Westbeemster in de weidse polder. Van dichtbij is de kerk een groots bouwwerk met een rijke detaillering. Van het kerkgebouw wordt steeds minder gebruik gemaakt en het aantal kerkbezoekers neemt af, een landelijke trend die we ook terugzien in Westbeemster. Dit levert al een aantal jaren een probleem op voor de financiering van het onderhoud van dit (rijks) monumentale gebouw. Om de kerk voor de toekomst te kunnen behouden moet er naar alternatieve financieringsvormen worden gekeken. Een al eerder geopperde oplossing is om in een deel van de kerk appartementen te bouwen of op de gronden van de parochie woningbouw te ontwikkelen. Door de sloop van de pastorie en/of het Koetshuis is het mogelijk om hiervoor ruimte te creëren.

Westbeemster is een school rijk. Een school bovendien waarvoor natuur en ecologie belangrijke thema’s zijn. Dat sluit bij uitstek aan op de ligging midden in een groene polder. U ziet de school als een belangrijke voorziening in het dorp. Een kritisch punt is de bereikbaarheid van de school. Het gaat met name over de piekmomenten van het brengen en halen van de kinderen. Omdat dit deels met de auto gebeurt, is parkeerruimte nodig.

De dorpontwikkelingsvisie beschrijft hoe we willen dat Noordbeemster en Westbeemster zich in de toekomst ontwikkelen. We hebben de visies opgesteld samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Het komende jaar gaan we kijken hoe we de plannen uit de visies kunnen uitvoeren . We onderzoeken wat dat gaat kosten, met wie gaan we samenwerken, hoe we dat gaan aanpakken en wat we eerst doen en wat later. Ook kijken we welke gevolgen de plannen hebben op de omgeving. We verwerken alle informatie in een ontwikkelstrategie. Dat is een plan voor de uitvoering.

Als de ontwikkelstrategie klaar is, pakken we samen met ontwikkelaars de projecten. De eerste stap in een project is het maken van een ontwerp of stedenbouwkundig plan. We betrekken u als omgeving bij het maken van dit ontwerp. Natuurlijk kijken we ook naar de gevolgen voor het Werelderfgoed.

De verdere uitwerking van de visie leest u op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Roy Borst.