Visie van Zuidoostbeemster

De Dorpsontwikkelingsvisie geeft de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster weer die tot 2040 noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. Vanaf zomer 2019 dachten inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden mee over de toekomst van hun dorp. Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster vastgesteld.

Afbeelding
Visiekaart Zuidoostbeemster

Samenvatting

De Visie van Zuidoostbeemster hebben we in verschillende thema's samengevat die u hieronder leest.

Een deel van het dorpse karakter van Zuidoostbeemster wordt bepaald door de ruimtelijke opbouw. De bebouwing is laag en gebouwen staan ruim ten opzichte van elkaar. Ook is er veel groen: dat is niet alleen prettig om naar te kijken, maar het biedt vooral ook plekken om te spelen en elkaar tegen te komen. Groen wordt bovendien steeds belangrijker om hittestress en wateroverlast de baas te kunnen blijven. Een centrale plek in het dorp ontbreekt nu, maar wordt in de toekomst gecreëerd. Dit wordt een plek waar u elkaar tegenkomt met eromheen voorzieningen als een tweede school en kinderopvang, winkels en zorgfuncties. De plek wordt prettig ingericht zodat het uitnodigt om er wat langer te verblijven. Sport speelt een belangrijke rol in het dorp. Het brengt mensen samen én in beweging en draagt zo bij aan een vitale en gezonde dorpsgemeenschap. Door de sportvoorzieningen langs de N244 uit te breiden geven we meer ruimte aan sport en bewegen in het dorp.

Uit de participatie en andere gesprekken blijkt dat woningvraag en -aanbod nu niet op elkaar aansluiten. Er zijn nagenoeg geen betaalbare, compacte en gelijkvloerse woningen. Dit maakt het voor senioren onmogelijk om hun grote woning met trappen en tuin te verlaten en toch in het dorp te blijven wonen.

Starters en jongeren

Voor starters en jongeren is er nauwelijks aanbod van betaalbare woningen, waardoor het ook voor veel jongeren die uit Zuidoostbeemster komen, niet mogelijk is om in het dorp te blijven wonen. In het bestaande dorp kunnen we geen ruimte benutten voor de inbreiding met woningen. Voor deze doelgroepen is ontwikkelruimte ten noorden van het Noorderpad gereserveerd. Als Van der Valk besluit om de huidige locatie te verlaten, is het voorstelbaar dat het gebouw of de kavel wordt getransformeerd naar woonunits voor senioren.

Andere doelgroepen

Behalve voor senioren, jongeren en starters moet er ook ruimte zijn voor woningen voor andere doelgroepen. Met de toename van het aantal inwoners van het dorp groeit naar verwachting ook de behoefte aan (meer) diverse voorzieningen, zoals een extra locatie voor basisonderwijs. Het is in het algemeen goed om nu al rekening te houden met een groeiende behoefte aan voorzieningen als bijvoorbeeld een huisarts, fysiotherapeut en apotheek. De nieuw te bouwen woningen moeten duurzaam zijn en voorbereid op de komende energietransitie.

In het dorp zijn nu enkele voorzieningen, zoals de voetbalvereniging, een school, buitenschoolse opvang, een tandarts, een buurtcentrum, een fysiotherapeut en horeca. Andere voorzieningen zijn in Purmerend te vinden. U heeft aangegeven een breder aanbod van voorzieningen binnen het dorp te willen. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en het dorpse karakter van Zuidoostbeemster versterken. De komst en huisvesting van (nieuwe) voorzieningen biedt de kans om een dorpsplek vorm te geven. Nu zijn er naast het schoolplein, het buurtcentrum en de Spelemei geen ontmoetingsplekken in het dorp.

De locatie Jonk wordt de centraal gelegen en goed bereikbare plek. Hieromheen kunnen voorzieningen als een school, Integraal Kind Centrum (IKC), zorgfuncties en een buurtsuper en/of winkels worden ontwikkeld. De plek is aantrekkelijk om te verblijven en mensen te ontmoeten. Er zijn bankjes en speelgelegenheden voor de kinderen. Om de hoek ligt een parkeerplaats die intensief kan worden gebruikt. De school en de gezondheidszorgvoorzieningen trekken mensen op doordeweekse dagen. Aan het eind van de dag en in het weekend kunnen omwonenden en winkelend publiek hier parkeren. De school krijgt een flexibele opzet. Het gebouw kan een aantrekkende groei van het aantal kinderen aan. De school, of een deel daarvan, kan bij een terugloop van het leerlingenaantal ook voor andere doeleinden geschikt gemaakt worden. Het schoolplein is ook na schooltijd en in het weekend toegankelijk voor buurtbewoners om er te spelen of te sporten.

Bij de inrichting van het plein zal groen (bomen en gras) worden gebruikt om hittestress tegen te gaan en zo de gebruikswaarde te vergroten. De inrichting van het plein (maar ook andere speelplekken) zal in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden worden vormgegeven. De zorgfuncties en de buurtsuper zijn direct vanaf het plein bereikbaar. Daarboven is ruimte voor wonen. Het ligt voor de hand om hier met name voor senioren te bouwen. Deze doelgroep heeft daarmee het gemak om snel bij de gewenste voorzieningen te komen en deel te blijven uitmaken van de dorpsdynamiek.

Als inwoner of bezoeker van Zuidoostbeemster moet u zich veilig en geborgen voelen. Veilige openbare ruimte speelt daarbij een grote rol. Momenteel worden de hoofdwegen van het dorp, de Purmerenderweg en de Zuiderweg, als onveilig beoordeeld. Een herprofilering van beide wegen (of een andere ingreep in de verkeerscirculatie) moet de veiligheid van kwetsbare groepen als wandelaars en fietsers vergroten. Het is ook goed mogelijk dat u in een veilig dorp vaker de fiets dan de auto pakt. Dit maakt dat het op de weg onmiddellijk minder druk is én het zorgt voor meer lichaamsbeweging. Met de ontwikkeling van woningbouw wordt het netwerk van fiets- en wandelroutes uitgebreid.

De cultuurhistorische polderstructuur, geborgd in zowel het Werelderfgoed Beemster als de Stelling van Amsterdam, is een belangrijk onderdeel van de karakteristiek van Zuidoostbeemster en wordt ook zo door inwoners beoordeeld. Daarnaast voegt het ruimtelijke en functionele kwaliteit toe. De groenblauwe structuur borgt de ruimte in het dorp. Hier staan diverse soorten bomen, struiken en ander groen. Dit levert een bijdrage aan de biodiversiteit als gedeeltelijke compensatie voor de bebouwing van het groene gebied.

Bouwen in een Werelderfgoed is alleen mogelijk wanneer er sprake is van een goede inpassing en dit niet leidt tot onevenredige aantasting van de kernkwaliteiten. Het uitgangspunt (en de verplichting) voor Werelderfgoederen is het bewaren en zelfs versterken van de kernkwaliteiten. In de toekomstige ontwikkeling van Zuidoostbeemster zijn daarom met name de daar aanwezige kernkwaliteiten als de Ringdijk en Ringvaart met hun continuïteit en eenheid in vormgeving, de openheid en de Kopergravure sloten van belang.

De Visie van Zuidoostbeemster kunt u lezen op de website van de raad of per e-mail opvragen.

De dorpontwikkelingsvisie beschrijft hoe we willen dat Zuidoostbeemster zich in de toekomst ontwikkelt. We hebben de visies opgesteld samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Het komende jaar gaan we kijken hoe we de plannen uit de visies kunnen uitvoeren. We onderzoeken wat dat gaat kosten, met wie gaan we samenwerken, hoe we dat gaan aanpakken en wat we eerst doen en wat later. Ook kijken we welke gevolgen de plannen hebben op de omgeving. We verwerken alle informatie in een ontwikkelstrategie. Dat is een plan voor de uitvoering.

Als de ontwikkelstrategie klaar is, pakken we samen met ontwikkelaars de projecten. De eerste stap in een project is het maken van een ontwerp of stedenbouwkundig plan. We betrekken u als omgeving bij het maken van dit ontwerp. Natuurlijk kijken we ook naar de consequenties voor het Werelderfgoed.

De verdere uitwerking van de visie leest u op de pagina MFC De Boomgaard.

Naast woningbouw voor senioren en betaalbare woningen voor starters maken we ruimte voor andere doelgroepen en woon- en leefvormen, bijvoorbeeld beschermd wonen. Een breder woningaanbod geeft meer mensen de gelegenheid om zich hier te vestigen of om wooncarrière te maken in het eigen dorp. In het convenant Waterlands Wonen is bovendien vastgelegd dat Zuidoostbeemster II een prominente rol heeft als uitbreidingslocatie voor de (regionale) woningbouwopgave. De groei van het aantal inwoners vergroot het draagvlak voor meer lokale voorzieningen en maakt (houdt) Zuidoostbeemster aantrekkelijk als dorp om in te wonen. Een goed aanbod van voorzieningen draagt daarnaast bij aan de vitaliteit van het dorp.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Roy Borst: