Bijeenkomst Koggenland en Luitje Broekemastraat

Overzicht van de bijeenkomst over de ontwikkelingen in Koggenland en Luitje Broekemastraat 35

Plaatsing van de gebouwen

Afbeelding

Heeft u moeite met het begrijpen van deze afbeelding, neemt u dan contact met ons op per e-mail.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op 19 juli 2023 organiseerden we samen met woningcorporatie Rochdale een bewonersavond voor de ontwikkelingen bij Koggenland en Luitje Broekemastraat. Hieronder vindt u per categorie de veelgestelde vragen en opmerkingen met de antwoorden daarop.

Waarom gaan jullie op deze plek woningen laten bouwen?
Tot 2040 heeft onze gemeente een bouwopgave van ruim 10.000 woningen. Een groot deel daarvan moeten we binnen de stadsgrenzen bouwen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar plekken waar nieuwbouw zou passen. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om op deze ontwikkellocaties woningen te gaan ontwikkelen. Die opdracht voeren we nu uit. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van veel woningen in het Waterlandkwartier (het gebied rondom station Purmerend) en langs de oostflank van Purmerend. Ook hier spelen verschillende belangen die snelle ontwikkeling belemmeren.

Kunnen jullie hier niet meer gaan bouwen en sneller?
Het maximale aantal woningen is bepaald door de gemeenteraad op basis van (onder andere) gesprekken met de buurt en massastudies. Behalve woningen houden we ook oog voor het groen en de leefbaarheid in de buurt, voor nieuwe en bestaande bewoners.

De informatievoorziening is slecht. We horen 2 jaar niets en nu opeens is alles in kannen en kruiken.
Er was een tijd geen nieuwe informatie. Dit komt onder andere door de coronaperiode en het feit dat er geen ontwikkelende partij was voor de Luitje Broekemastraat. Bovendien werd daarom ook nog geen beslissing genomen over het aantal bouwlagen en woningen van Koggenland. We volgen nu alsnog de planologische procedure om het bestemmingsplan aan te passen, waardoor mensen weer formeel op de plannen kunnen reageren.

We mochten toch meedenken over het ontwerp? Nu gaat het alleen over de kleur van de stenen.
De gemeente heeft kaders ontwikkeld voor de gebouwen op basis van de gesprekken met de buurt en de kaders die de gemeenteraad bepaald heeft. Zo is het maximale aantal bouwlagen voor Koggenland teruggebracht van 8 naar 6. Tijdens de avond in juli konden omwonenden meedenken over de uitstraling van het gebouw. In een later stadium mogen omwonenden hun inbreng geven over het ontwerp van de openbare ruimte. Dit gebeurt nadat het ontwerp voor de gebouwen definitief is.

Hoe verloopt de bestemmingsplan-/omgevingsvergunningprocedure?
De woningen passen niet in het huidige bestemmingsplan. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dan verandert er het een en ander in de stappen om tot woningbouw te komen. Op dit moment weten we nog niet wanneer de formele procedure wordt gestart (voor of na inwerkingtreding van de Omgevingswet). Zodra dit verandert, informeren we u over de procedure en uw mogelijkheden om op de plannen te reageren.

Wij streven ernaar om de stukken over de bestemmingsplanafwijking en ook de omgevingsvergunning voor 1 oktober 2023 te hebben ingediend.

Heb ik recht op planschade?
Om aanspraak te maken op planschade geldt een aparte procedure. Als u vindt dat u planschade lijdt, kunt u een (onderbouwd) verzoek tot een tegemoetkoming in planschade indienen bij de gemeente, zodra het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Hoe kan het dat bomen die eerst beschermd waren, nu opeens zonder kapvergunning gekapt mogen worden?
Sommige bomen hebben door de fusie van Purmerend met Beemster een andere status gekregen. Door de fusie zijn de aanwijscriteria voor de beschermde status vernieuwd en dat heeft geleid tot een nieuwe bomenkaart. Bomen die op de nieuwe bomenkaart staan, mogen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, met compensatieplicht gekapt worden. Bomen die daar niet op staan, kunnen zonder vergunning gekapt worden.

Met welke minimale afstanden (van de bomen tot de werkzaamheden) dient men rekening te houden?
Voor de locatie is een bomeneffectanalyse (BEA) gemaakt in maart 2020. Daarin zijn de minimale afstanden benoemd van de bomen tot de werkzaamheden. De afstanden variëren per boom.

Door deze ontwikkeling komt de natuur in het gedrang.
We nemen de bepalingen uit de Wet natuurbescherming in acht. De randvoorwaarden waar we ons aan moeten houden, staan in het onderzoeksrapport dat we hebben laten uitvoeren door bureau Regelink Ecologie & Landschap. Hierin wordt beschreven welke beschermde diersoorten zijn aangetroffen op beide locaties en welke maatregelen nodig zijn om deze soorten te beschermen. Als u dit rapport wilt inzien, kunt u het opvragen door te mailen naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Hoe wordt er rekening gehouden met vleermuizen?
Vleermuizen zijn beschermde dieren. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat de bomenlaanstructuur rondom de locatie, het water en het groen in de uitloper van Park de Driegang het leef- en foerageergebied van vleermuizen is. Uit de analyse blijkt dat het verwijderen van de incidentele bomen geen negatief effect heeft op de beschermde dieren, omdat het overgrote deel van de bomenstructuur en het overige groen blijft behouden en later aangevuld wordt door beplanting.

Hoe ziet straks het groen eruit?
Als het ontwerp voor beide locaties definitief is, maken we een beplantingsplan. Ideeën en suggesties van omwonenden zijn welkom bij de uitwerking van deze plannen.

KOGGENLAND

Welke bomen worden gekapt?
Voor de locatie Koggenland worden 4 bomen gekapt die ter hoogte van de nieuwe in- en uitrit naar de appartementen staan.

Is er een vergunning nodig om de bomen te kappen?
3 van de 4 bomen hebben een beschermde status, waarvoor een kapvergunning nodig is.

Hoe worden de te kappen bomen gecompenseerd?
Na de bouw wordt de bomenlaan aangevuld door het planten van 2 of 3 nieuwe bomen. Dit is afhankelijk van de beschikbare groeiruimte. Tevens wordt de groeiplaats van de huidige bomen verbeterd en worden er heesters geplant.

LUITJE BROEKEMASTRAAT

Voor de locatie Luitje Broekemastraat wordt in ieder geval 1 boom gekapt die ter hoogte van de nieuwe toegangsweg naar de appartementen staat. Om de bouwlocatie bereikbaar te maken voor vrachtverkeer, is het zeer waarschijnlijk nodig om 3 bomen in het veld te kappen. Er wordt nog gekeken of dit beperkt kan worden door maar 1 boom te kappen.

Is er een vergunning nodig om de bomen te kappen?
De boom bij de toegangsweg heeft een beschermde status waarvoor een kapvergunning nodig is. De 3 andere bomen midden in het veld zijn vergunningsvrij te kappen als dat nodig is.

Hoe worden de te kappen bomen gecompenseerd?
Na de bouw wordt de beplanting rondom het plangebied aangevuld met extra planten. Op het veld worden nieuwe bomen teruggeplant.

Hoeveel parkeerplaatsen worden er gerealiseerd bij Koggenland?
Er zijn 124 parkeerplaatsen nodig volgens de berekening van de parkeerbehoefte en er worden er 124 aangelegd in het plan. In deze berekening is rekening gehouden met de sporthal, het wijkcentrum en de woningen.

Hoeveel parkeerplaatsen worden er gerealiseerd bij Luitje Broekemastraat?
Bij Luitje Broekema zijn 17 parkeerplaatsen nodig volgens de berekening van de parkeerbehoefte. Er worden 17 parkeerplaatsen op het terrein aangelegd.

Wat doet de nieuwbouw met de parkeerdruk?
De parkeerdruk zal voor de hele wijk iets afnemen. De nieuwe woningen gaan namelijk voldoen aan de meest recente parkeernorm, die hoger ligt dan de toegepaste norm voor de bestaande woningen. Meer parkeerplaatsen zorgen voor meer mogelijkheid tot dubbelgebruik. Hiermee zal naar verwachting de druk afnemen. Daarnaast is er nog een plan voor de aanleg van 5 extra parkeerplaatsen buiten het plangebied. Dit heeft ook een positief effect op de parkeerdruk.

Hoe wordt er omgegaan met de parkeerdruk als er een evenement is in de Vaart?
Bij een evenement in De Vaart zal de wijk wat overlast ervaren. De druk zal zich verspreiden door de wijk waardoor meer parkeerplaatsen bezet zullen zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat bij een grootschalig evenement (zoals de rommelmarkt) er nog voldoende parkeergelegenheid is bij winkelcentrum Meerland.

Waar komen de 5 extra parkeerplaatsen rondom Luitje Broekemastraat?
De 5 extra parkeerplaatsen komen in de Luitje Broekemastraat en in de Clara Visserstraat. Een deel van de parkeerplaatsen in de Luitje Broekemastraat is te zien op de tekening. Een ander deel (Clara Visserstraat) is nog niet te zien, want die straat wordt opnieuw ingericht. Daarbij komt een herschikking van de parkeerplaatsen waarbij de extra plaatsen worden toegevoegd. Daarnaast kijken we of in de Clara Visserstraat het huidige groen verbeterd kan worden.

Waarom komt er geen parkeergarage onder de grond?
Bij Koggenland en in de Luitje Broekemastraat is voldoende ruimte om de parkeernorm op te lossen in de openbare ruimte. Het is daarom niet nodig om een (ondergrondse) parkeergarage te laten ontwikkelen. Bovendien is een ondergrondse parkeergarage heel duur, daarmee zou het plan niet financieel uitvoerbaar zijn. Daarbij is het een eis om openbare parkeerplaatsen te maken, en dan is het het meest logisch om dit op het 'maaiveld' in de openbare ruimte op te lossen, want als je dit zou doen in een ondergrondse garage is het een grote uitdaging om die school en veilig te houden, gelet op ongewenste activiteiten of bezoekers.

Hoeveel verkeersbewegingen komen erbij?
• Bij Koggenland komen er ongeveer 420 motorvoertuigbewegingen bij per 24 uur.
• Bij Luitje Broekemastraat komen er ongeveer 130 motorvoertuigbewegingen bij per 24 uur.

Hoeveel verkeersbewegingen zijn er nu in de Luitje Broekemastraat? Past de toename er wel bij?
De toename van het aantal voertuigbewegingen berekend per 24 uur, dus over de hele dag verspreid. Een erftoegangsweg zoals de Luitje Broekemastraat kan per etmaal maximaal 5000 motorvoertuigen aan. Daar zit de Luitje Broekemastraat met gemiddeld zo'n 600 per 24 uur (de huidige situatie) en met de toename van 130 motorvoertuigen nog lang niet aan.

Hoe staat het met de verkeersveiligheid?
De wegen, parkeerplaatsen, stoepen en dergelijke worden ingericht volgens de richtlijnen van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Zo geven we op een verkeersveilige manier invulling aan de openbare ruimte, waar alle verkeersdeelnemers goed kunnen functioneren. De toename van het aantal motorvoertuigen past binnen de maximale aantallen die deze wegen aankunnen.

Voor Koggenland is geen extra trafo nodig. De nieuwbouwwoningen worden aangesloten op het bestaande trafohuisje bij De Vaart. Voor de woningen aan de Luitje Broekemastraat wordt wel een trafo geplaatst. In het groenplan laten we zien hoe we de trafo met groen willen omhullen.

Waar komt de trafo?
In het groenveldje langs de Luitje Broekemastraat ten zuiden van de planlocatie.

Waarom op deze locatie?
Deze plek zorgt ervoor dat de trafo niet in het zicht staat en ook niet in de weg staat.

Gaat dit gepaard met trillingen/stralingen?
Liander houdt een minimale afstand van 4 meter aan tussen de trafo en de overige gebouwen en 8 meter met het oog op elektromagnetische velden.

Hoe groot is zo’n trafo?
Een kleine middenspanningsruimte die nodig is voor de nieuwbouw aan de Luitje Broekemastraat, heeft afmetingen van 2,08 meter op 2,8 meter met een hoogte van 2,04 meter.

Wordt er wel voldoende rekening gehouden met flora en fauna?
Er is onderzoek uitgevoerd naar beschermde flora en fauna. Daarbij zijn beschermde functies en beschermd leefgebied voor vleermuizen en de buizerd aangetroffen. De aantasting van het leefgebied van de buizerd heeft geen negatief effect op het functioneren van het gehele leefgebied en daarmee op eventuele overlevingskansen van de buizerd in Purmerend. Voor de vleermuizen zijn maatregelen mogelijk om eventuele negatieve effecten te voorkomen. Als deze maatregelen worden getroffen, is een overtreding van de Wet natuurbescherming niet aan de orde. Een ontheffing Wet natuurbescherming is alleen nodig als deze maatregelen niet, of niet voldoende kunnen worden uitgevoerd. In dat geval dient de ontheffing voorafgaand aan de bouw te zijn verleend.

Wordt er rekening gehouden met klimaatadaptatie?
Voor dit plan gelden de basisveiligheidsniveaus klimaatbestendige nieuwbouw van de Metropoolregio Amsterdam. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning toetsen we of de plannen aan de basisveiligheidsniveaus voldoen. De veiligheidsniveaus zijn zo vormgegeven dat de initiatiefnemers met maatwerk aan de slag kunnen gaan. Zij kunnen kiezen welke maatregelen zij willen treffen, zolang het basisveiligheidsniveau maar behaald wordt.

Bij de vorige bijeenkomst was de bouwkavel ergens anders ingetekend. Waarom zijn bewoners hierin niet meegenomen?
Er zijn alleen afspraken gemaakt over het plangebied, namelijk dat dit gehalveerd is. Over het bouwvlak zijn geen afspraken gemaakt. Door de stedenbouwkundige relatie tussen de 2 gebouwen, komt het gebouw verder weg te staan van de huidige woningen van de Luitje Broekemastraat.

Hoe wordt overlast tijdens de bouw voorkomen?
Om overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk te beperken, stelt de aannemer een zogenaamd BLVC-plan op. Een BLVC-plan gaat in op 4 belangrijke aspecten waar tijdens een bouwproject aandacht voor moet zijn: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Zo gaat het bijvoorbeeld over aanrijdroutes, veiligheid rondom de speelplaats en de bereikbaarheid van bestaande woningen. In het BLVC-plan staan maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken beschreven rondom bouwprojecten. Ook controleert de gemeente het BLVC-plan van de aannemer.

De bouwweg moet niet dwars over het speelveld lopen, dan kunnen bewoners geen gebruikmaken van het veld.
Het bouwvlak van de Luitje Broekemastraat is slecht bereikbaar voor groter vervoer. We hebben onderzocht wat de beste route zou zijn en daarvoor is het helaas nodig om het veld te gebruiken als route voor het bouwverkeer. De bouwtijd is door het modulaire bouwen wel een stuk korter dan bij traditionele bouw.

Lopen onze woningen kans op verzakking als gevolg van de heiwerkzaamheden en is Rochdale voornemens om voorafgaand aan de bouw opnames te maken van de bestaande situatie?
Deze verantwoordelijkheden liggen bij de aannemer. Er zijn regels opgesteld (onder andere vanuit verzekeraars) om te beoordelen of het nodig is om de bestaande situatie in kaart te brengen. Dit is onder andere afhankelijk van het toe te passen funderingssysteem. We weten nu nog niet met welk systeem gewerkt gaat worden. Tijdens en voorafgaand aan de bouw worden omwonenden uiteraard ook geïnformeerd over de plannen en met wie zij contact kunnen opnemen bij vragen.

Wanneer start de sloop van de gebouwen?
In het vierde kwartaal van 2023.

Wanneer start de bouw?
Dit is afhankelijk van wanneer het terrein bouwrijp is en de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Omwonenden ontvangen uiteraard bericht als het zover is.

Hoelang duurt de bouw?
De bouw aan het Koggenland zal ongeveer 8 maanden duren. De bouw in de Luitje Broekemastraat zal ongeveer 5 maanden duren: er is ongeveer 3 maanden sprake van regulier vrachtverkeer (bouwplaatsinrichting, heiwerk, opbouw maatwerk plint, kraan t.b.v. opbouw). Daarna ongeveer 3 maanden voor de ruwbouw met 20/30 vrachtwagens per dag (rond Koggenland ongeveer 2,5 maand en Luitje Broekemastraat ongeveer 2 weken). In de tijd tussen ruwbouw tot oplevering moet u rekening houden met regulier vrachtverkeer (dakdekker, dekvloeren, grondwerk en dergelijke) en busjes van stucadoors, spackers en dergelijke.

In activiteitencentrum Zuidpool werden activiteiten georganiseerd voor en door wijkbewoners. Het bleek steeds lastiger om buiten de kinderopvangtijden om, activiteiten te organiseren. Daarbij werden de vrijwilligers een dagje ouder, stopten mensen met het doen van vrijwilligerswerk en kwamen er bijna geen nieuwe vrijwilligers bij. Langzaam aan verdween dus de buurtfunctie van deze locatie.

Tegelijkertijd zochten gemeente en de samenwerkingspartners van het Sociaal Wijkteam Purmer al enige tijd een locatie voor het contact met inwoners van Purmer-Zuid. Daarom zijn Stichting Zuidpool, de gemeente, Spurd, en Clup aan de slag gegaan om de kantine van de sporthal De Vaart een buurtfunctie te geven.

‘Buurtpunt De Vaart’ is in mei 2022 in gebruik genomen en al heel snel kwamen daar, na een oproep, enthousiaste vrijwilligers op af. De ruimte is afgelopen kerstperiode grondig verbouwd en opnieuw ingericht. Een aantal activiteiten van de Zuidpool is inmiddels verhuisd naar het nieuwe buurtpunt.

Bij deze ontwikkeling is de samenhang met de maatschappelijke voorziening Koggenland voortdurend in beeld geweest. Waar in De Vaart vooral een inloop mogelijk is en een barfunctie is gekomen, zijn op de begane grond van de nieuwbouw juist afgesloten activiteitenruimtes en spreekkamers gepland.

We verwachten dan ook dat beide maatschappelijke voorzieningen die vlak bij elkaar komen te liggen elkaar gaan aanvullen en versterken.

Afbeelding
Afbeelding